Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Utanför Karlstad

Torrakberget, naturreservat

  • Bild Torrakberget
    Torrakberget

I naturreservatet Torrakberget finner du tallar som är upp till 350 år gamla. Längs stigen som leder upp till toppen är berget ganska svårtillgängligt med blockiga, branta sluttningar.

Jämför med andra

Mer om oss

Bergets namn visar att här funnits gott om torrakor – stående döda torra träd. En orangemarkerad vandringsstig leder upp till toppen av berget. På sluttningarna växer barrblandskog med inslag av grupper med mycket gamla tallar. Växtligheten i området är fattig men här finns en hel del rödlistade* lavar som exempelvis brokig tagellav, violettgrå tagellav och liten spiklav.

* Rödlistning är en klassindelning i sex klasser av växter och djur, gjord efter en bedömning av deras risk att dö ut från landet.

Torrakberget är den största kända sammanhängande naturskogen** i Karlstads kommun och därför bildade Karlstads kommun detta, sitt första naturreservat, år 1994. Syftet med att bilda naturreservat var att bevara detta större sammanhängande naturskogsområde där flertalet hotade växter och djur finns, som är beroende av naturskog. På berget syns tydliga strandlinjer efter högsta kustlinjen (HK). HK är gränsen dit havet nådde som högst när isen smälte bort efter den senaste istiden. På toppen växer tallskog på finkornig morän medan marken nedanför HK till stora delar är kalspolad av vågor, vilket har gett upphov till magra hällmarkstallskogar.

** Naturskog är skog som under lång tid haft mycket liten eller ingen påverkan av mänsklig aktivitet.

Örtensjöområdet
Den dramatiska terrängen i Örtensjöområdet med branta berg och djupa sjöar har sin förklaring i berggrunden. Torrakberget består av gnejs till skillnad från de omgivande bergen som utgörs av hyperit. Både gnejs och hyperit är hårda bergarter som stått emot de nedbrytande krafterna, vittring och erosion. Landskapet kring Östra Örten är av riksintresse för naturvården och samtliga naturreservat samt ett 40-tal mindre områden ligger i storområdet Örten och de ingår i EU:s nätverk för skydd av värdefull natur, Natura 2000. Ytterligare fem naturreservat finns i Örtensjöområdet: Nordbyberget, Råglandaberget, Dansarebacken, Edeby och Pannkakan.

Hitta hit
Området nås via en markerad stig som utgår från vägen mot Sundängen som du når om du svänger höger 2,5 kilometer öster om Norra Rådom på väg mot Mölnbacka.

Broschyr Torrakberget

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Utanför Karlstad