Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat - Molkom

Nordbybergets naturreservat

  • Nordbyberget. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Nordbyberget ligger i Örtensjöområdet norr om Molkom. Reservatet ligger på ett av de typiska hyperitberg som omger Örtensjöarna. Den rika berggrunden bidrar till att det bland annat växer mycket blåsippor, hassel och skogstry i reservatet.

Jämför med andra

Mer om oss

Hyperit är en hård och kalkrik bergart, vilket har gett upphov till den näringsrika marken som präglar naturen i området. Nordbybergets naturreservat sträcker sig över ett 2,5 hektar stort skogsområde med vacker och växtrik natur. Här trivs bland annat sötvedel, trolldruva, blåsippa, vårärt och springkorn. Skogen i reservatet har växt utan mänsklig påverkan en lång tid och har en blandning av gamla tallar och granar och bitvis stora inslag av björk, asp, gråal, lönn och sälg. I sluttningen finns även en rik förekomst av snäckor.

Naturreservatet är beläget på Nordbybergets sydöstra sluttning och nås genom en 500 meter lång vandring utefter en stig från Nordby på södra sidan Västra Örten. Den dramatiska terrängen i Örtensjöområdet med branta berg och djupa sjöar har sin förklaring i berggrunden. Landskapets utseende präglas av hyperit som är en hård bergart som stått emot de nedbrytande krafterna vittring och erosion.

Landskapet kring Östra Örten är av riksintresse för naturvården. Samtliga naturreservat samt ett 40-tal mindre markområden i storområdet Örten ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk för skydd av värdefull natur. Ytterligare fem naturreservat finns i Örtensjöområdet: Råglandaberget, Torrakberget, Dansarebacken, Edeby och Pannkakan.

Hitta hit

Nordbyberget ligger ca 3,5 mil från Karlstad, nordväst om Molkom. Kör väg 63 från Karlstad mot Filipstad. Sväng av mot Södra/Norra Rådom ca 2 km innan Molkom. Kör därefter 7,3 km. Sväng höger in på skogsbilväg. Här finns en mindre, oskyltad parkeringsyta och härifrån är det ca 600 meter till reservatet. Det saknas markerad led till reservatet.

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Molkom