Automationsingenjör inriktning processteknik

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen automationsingenjör.

Kurs

Poäng

Automationssystem/programmering 60 
Branschkunskap, projektmetodik och gruppdynamik 15
Elteknik-, motorstyrning 30
Engelska för tekniker 15
Examensarbete 30
Industriell IT 20
Industriell mätteknik 15
Industriell styrteknik 20
Kommunikation 15
Konstruktion CAD/schemaläsning 35
LIA-Automation 1 25
LIA-Automation 2 25
LIA-Processteknik 20
LIA-Underhåll el 30
Processteknik 20
Reglerteknik 15
Robotteknik 10

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

Kursinnehåll

Automationssystem/Programmering, 60 yhp

En översikt av programmerbara styrsystem, PLC- och DCS-system samt deras industriella användningsområden och tillämpningar. Programmering med hjälp av reläschema, Boolesk och annan fabriksinriktad programkod ingår. Vidare behandlas programmering av räknare, regulatorer, kommunikation och andra inbyggda funktioner, programmeringsövningar i beskrivande språk samt objektorienterad programmering med synpunkter på programstruktur och översikt av olika programmeringssätt. Störningar och avstörning i anläggningar med PLC-system tas upp. Kursen ger även grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion av industriella servosystem.

Branschkunskap, Projektmetodik och Gruppdynamik, 15 yhp

Översiktliga kunskaper om automationsbranschen samt fördjupade kunskaper om automationsingenjörens roll, kunskaper i projektledning, projektarbete samt gruppdynamik. Kunskaperna kommer att tränas och tillämpas i kursen "Konstruktion/CAD/Schemaläsning".

Elteknik – Motorstyrning, 30 yhp

Den studerande ska lära sig funktionsprova och utföra metodisk felsökning av relä och kontaktorutrustning samt får kunskap om personligt skydd i samband med arbete under spänning. Vidare får den studerande kompetens i att driftsätta system för varvtalsstyrning av motorer.

Engelska för tekniker, 15 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om den tekniska vokabulär som används i industriella sammanhang samt kunna läsa, förstå och själv skriva tekniska rapporter på engelska. Vidare ska den studerande kunna muntligt föredraga och argumentera på engelska omkring olika tekniska lösningar.

Examensarbete, 30 yhp

Den studerande ska genomföra ett självständigt arbete i projektform, skriva en rapport med hjälp av en rapportmall samt framställa ett presentationsmaterial som muntligt redovisas inför grupp. Arbetet ska ligga inom området automation. Problemställningen ska i normalfallet hämtas från något av de samverkande företagen och då genomförs arbetet i nära samarbete med företaget och med handledare från företagen.

Industriell IT, 20 yhp

En översikt av de IT-relaterade delarna av industriautomationen och deras industriella användningsområden och tillämpningar: virtualisering av datorer, molntjänster, nätverk och nätverkssäkerhet, serveradministration, datainsamling, SCADA/HMI samt trådlös kommunikation.

Industriell mätteknik, 15 yhp

Den studerande ska lära sig välja rätt mätmetod, rätt givartyp och mätomvandlare för olika processtyper samt anpassa givarsignalen för mätsystemet. I kursen ingår även att den studerande ska beakta och undersöka utvecklingen av industriella mätmetoder.

Industriell Styrteknik, 20 yhp

Den studerande ska konstruera och ta i drift pneumatiska- och hydrauliska anläggningar. Vidare ska den studerande kunna utföra metodisk felsökning och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på pneumatiska- och hydrauliska anläggningar och kunna arbeta på ett skydds- och miljömedvetet sätt.

Kommunikation, 15 yhp

Den studerande ska lära sig att formulera och uttrycka sig på god svenska, både muntligt och skriftligt. Den studerande ska lära sig att använda en standardmässig rapportmall, läsa och skriva tekniska rapporter av olika slag samt skriva ansökningshandlingar. Den studerande ska också lära sig att använda ord-, bild- och kalkylprogram för att ta fram olika typer av dokument och för muntliga presentationer. Vidare ska den studerande lära sig att förbereda och genomföra muntliga presentationer inför grupp. Vid dessa ska den studerande kunna använda olika tekniska hjälpmedel.

Konstruktion/CAD/Schemaläsning, 35 yhp

Den studerande ska kunna konstruera och dokumentera industriella elanläggningar samt skaffat sig kunskap om gällande regler för dokumentation av elanläggningar genom att i projektgrupper genomföra en konstruktionsuppgift som även omfattar att ta i drift och testa ut "anläggningen".

LIA-Automation 1, 25 yhp

Den studerande genom samverkan med yrkesprofessionella lär sig vad som förväntas av en Automationsingenjör i en industriell miljö, samt tillgodogöra sig kunskaper från de yrkesprofessionella genom de utmaningar som uppstår under LIA-kursen.

LIA-Automation 2, 25 yhp

Den studerande genom samverkan med yrkesprofessionella lär sig vad en Automationsingenjör behöver och använder för verktyg samt hur de används i en industriell miljö. Dessutom få möjligheten att tillgodogöra sig kunskaper från de yrkesprofessionella genom de utmaningar som uppstår under LIA-kursen.

LIA-Processteknik, 20 yhp

Den studerande ska förstå processen dess delsystem och dess komponenters betydelse för slutresultatet, samt förstå driftpersonals vardag och hur de interagerar med automationen.

LIA-Underhåll El, 30 yhp

Den studerande ska skaffa sig kännedom om el-utrustningens typiska miljö i fält och i el-rum samt uppleva de vanligaste problemen inom el-området och hur man kan förebygga och avhjälpa dessa.

Processteknik, 20 yhp

Den studerande ska skaffa sig kunskaper om framställning av massa- och papper samt vilken utrustning som fordras för detta. Vidare ska den studerande känna till på vilket sätt man mäter olika pappers fysikaliska egenskaper samt tillägnat sig kunskap om tillverkningsprocessen och en inblick i andra processtekniska branscher.

Reglerteknik, 15 yhp

Den studerande ska kunna analysera återkopplade reglersystem med avseende på stabilitet snabbhet och dämpning samt kunna optimera reglersystemet utifrån dessa parametrar. Vidare ska den studerande kunna anpassa mätgivare och signalomvandlare.

Robotteknik, 10 yhp

Den studerande ska känna till industrirobotens principiella uppbyggnad samt kunna skriva och testa ut program på ett säkert sätt. Vidare ska den studerande kunna tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter.

Kontakta oss
E-post:yrkeshogskolan@karlstad.se

Uppdaterad den