Industriell elektroniktekniker

Kurser

Kurser Poäng
Analogteknik 15
Beredning och produktionsteknik 10
Branschkunskap, projektmetodik och entreprenörskap 10
CAD-teknik 20
Data och kommunikationsteknik 15
Digitalteknik 10
Ellära-elektronik 30
Engelska för tekniker 15
Examensarbete  30
Kommunikationsteknik och dokumentation 15
Kretskortmontering olika metoder 15
Kvalitet i produktion 10
LIA 1 15
LIA 2 25
LIA 3 30
LIA 4 30
Lödning 20
Mikroprocessorteknik 15
Mät- och felsökningsteknik 20
Organisation-kvalitet-miljö 15
Styr- och robotteknik 20
Tillämpad matematik 15

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

Kursinnehåll

Analogteknik, 15 yhp

Fördjupning inom ämnet elektronik (analoga kretsar) med inriktning på transistorer, OP-förstärkare med olika tillämpningar. Kunskaper i komponentkännedom både på komponentnivå och systemnivå samt transistorkopplingar. 

Beredning och produktionsteknik, 10 yhp

Kunskap om beredning av projekt, tidsstudier, kostnads- och efterkalkyler samt ställtidsrationalisering, typ SMED-metoden. Kursen behandlar även ERP-system (Enterprice Resource Planning) och PLM-system (Product Lifecycle Management). 

Branschkunskap, projektmetodik och entreprenörskap, 10 yhp

Genom besök på ett flertal branschföretag ges en bild av dagens arbetsmiljö och olika yrkestyper inom aktuellt område. I kursen ges inblick i att arbeta i projektform och att leda projekt, kunskap om hur mänsklig kommunikation fungerar och hur den kan användas och förbättras, förståelse för begreppet gruppdynamik och hur studenten i kommande yrkesroll kan dra nytta av dess effekter. Speciell tyngdpunkt på ledarskap och entreprenörskap är ett genomgående tema i kursen.  

CAD-teknik, 20 yhp

En orientering i något av de vanligast förekommande CAD-programvaror för framtagning av PCB-layout och mönsterkort. Kursen behandlar även mekanisk CAD-kunskap, samt ger EMC-kunskaper (Electro Magnetic Compatibility) tillämpbara vid layout för mönsterkortsframställning. Kursen behandlar också mekanisk konstruktion i både 2D och 3D miljö.

Data och kommunikationsteknik, 15 yhp

Kunskaper om industriell IT-teknik samt om hur persondatorer kan användas till mät-, styr- och reglertekniska applikationer. Kursen ska också ge färdigheter i felsökning och installation av hård- och mjukvara, samt ge grundläggande kunskaper om datorkommunikation. Vidare ska kursen förmedla kunskaper om datorarkitektur, operativsystem, programspråk samt utvecklingsverktyg. 

Digitalteknik, 10 yhp

Kunskaper i talsystem, koder, logiska kopplingselements egenskaper, funktion och verkningssätt. Att kunna sätta samman grindnät, skriva logiska uttryck (Boolesk), skriva sanningstabeller. I kursen ingår även dimensionering och simulering med dator samt uppbyggnad på labbkort, komponentkännedom både på komponentnivå och systemnivå av digitala kretsar. 

Ellära-elektronik, 30 yhp

Kunskaper i elläran som elektriska begrepp och enheter, serie- och parallellkretsar, elektriska lagar (Ohms, Kirchoffs m.fl), batterier och ackumulatorer, lik- och 1-fas växelström. Kunskaper om elementära begrepp inom den analoga elektroniken, om olika sorters mönsterkort och kretskort med hålmonterade respektive ytmonterade komponenter, om passiva och aktiva komponenter, märkning och kapsling. Kursen tar även upp viktiga avsnitt som ESD-skydd och komponenters funktions-beskrivningar och tålighet samt ger kunskaper om mätmetoder och grundläggande instrumentkännedom.

Engelska för tekniker, 15 yhp

Kunskaper i hur man läser och förstår tekniska beskrivningar i skrift och tal. Kursen ska ge kunskaper om hur man beskriver och förklarar tekniska processer muntligt och skriftligt samt hur man skriver tekniska rapporter. Kursen behandlar även kulturella skillnader och affärsetikett.

Examensarbete , 30 yhp

Självständigt eller i grupp utveckla sina kunskaper inom ett yrkesrelevant område, samt att utveckla sin förmåga att lösa ett givet problem. Det ska vara ett självständigt arbete i projektform som redovisas muntligt och skriftligt. Arbetet ska ligga inom området industriell elektronik. 

Kommunikationsteknik och dokumentation, 15 yhp

Insikt i hur man läser teknisk dokumentation, formulerar sig i skrifter samt hur man presenterar information som har betydelse för utvecklingen inom företaget.

Kretskortmontering olika metoder, 15 yhp

Kunskap om ytmonterade komponenter, ESD-skydd och olika monteringsmetoder. Vidare behandlas produktionsteknik, lödningsteknik och avsyning. 

Kvalitet i produktion, 10 yhp

Översikt om olika tekniker och metoder som används i industrin för att mäta kvalitetsparametrar och tolka resultaten.

LIA 1, 15 yhp

Introduktion i industriell elektronikmiljö och vanligen tillämpade produktionsmetoder.

LIA 2, 25 yhp

Kunna göra fackmannamässiga bedömningar av utfört arbete, förklara reparationsmetoder samt avlödningsmetoder för kretskort.

LIA 3, 30 yhp

Insikt i ett företags kvalitetssystem och arbete med miljö, 5S, arbetsmiljö, och säkerhet. Kursen ska även ge förståelse för ett företags organisation., samt förmåga att i praktiken tillämpa industristandard IPC-A610. 

LIA 4, 30 yhp

Kompetens att praktiskt tillämpa industristandard IPC-A610. Kursen ska ge fördjupad insikt i tillämpad mätteknik och felsökning. 

Lödning, 20 yhp

Kunskap om olika lödmetoder, monteringsmetoder samt kunna bedöma lödningars utseende. Kursen behandlar även viktiga begrepp som avsyning och gällande kvalitetskrav, kunskaper om hålmonterade komponenter och kontakter, metodiken att montera dessa manuellt, samt vilka hjälpmedel och maskiner som finns till förfogande för lödtekniken.

Mikroprocessorteknik, 15 yhp

Insikt om moderna RISC processorer som programmeras på assemblernivå. Tillämpningar med interna funktioner samt periferikretsar tas upp, likaså grunderna för programmering i högnivåspråk. 

Mät- och felsökningsteknik, 20 yhp

Fördjupning av mätteknik, schemaläsning, samt lära sig metoder för felsöknings- och reparationsteknik.  

Organisation-kvalitet-miljö, 15 yhp

Insikt i företagsorganisation, grunder i industriell ekonomi och kvalitetssystem.

Styr- och robotteknik, 20 yhp

Översikt av programmerbara styrsystem, PLC-system och deras industriella användningsområden och tillämpningar. Stor vikt läggs vid olika pneumatiska-, hydrauliska- och elektriska drivsystem samt olika givare och deras återkopplingsegenskaper i positioneringssystem. Kursen behandlar även robotteknikens allmänna definitioner, utveckling, mekaniska strukturer, begreppet frihetsgrader, repeternoggrannhet och precision, olika robotprinciper och deras användning.

Tillämpad matematik, 15 yhp

Kunskaper i matematik som är direkt relaterat till teknisk (el och elektronik), ekonomiska och kvalitetstekniska beräkningar.

Uppdaterad den