Yrkeshögskolan i Karlstad

Vanliga frågor och svar

Bild frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar som ställs inför ansökan till våra utbildningar.

Vad är en Yh-utbildning?

Yrkeshögskolan (YH) är en eftergymnasial utbildningsform där utbildningarna är framtagna i samarbete med arbetslivet för att matcha ett visst kompetensbehov. Utbildningarna är oftast mellan ett och tre år långa och de varvar praktiska och teoretiska studier. De innehåller även arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA.

Är det lätt att få jobb efter utbildningen?

När du tar examen har du fått med dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som arbetslivet efterfrågar, vilket gör dig mycket anställningsbar. Det brukar därför vara ungefär 9 av 10 som har ett jobb strax efter examen.

Vad betyder LIA?

LIA betyder Lärande i arbete och det innebär praktik som är förlagd ute på en arbetsplats. Under LIA-perioderna, som upptar ungefär 25 procent av utbildningstiden, får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö.

Hur söker jag till någon av utbildningarna?

När ansökan har öppnat kommer det finnas en länk under varje utbildning som du kan klicka på för att komma till ansökan. Du kan även komma dit via Ansökningar i menyn till vänster. Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan. I ansökan ska du även ladda upp dina gymnasiebetyg och övriga intyg, som efterfrågas eller som krävs för att du ska kunna visa att du har motsvarande behörighet. Det är viktigt att både namn och personnummer syns tydligt på dina betyg/intyg.

När din ansökan har mottagits får du ett meddelande i yh-antagning.se som bekräftar detta.

När är sista ansökningsdag?

För utbildningarna som startar höstterminen 2023 är sista ansöknings-dagen för de vårdinriktade utbildningarna är den 1 maj 2023 och för de tekniska utbildningarna är sista ansökningsdagen den 21 maj 2023. Ansökan öppnar den 20 februari 2023.

Tar ni emot ansökan via post?

Nej, det är endast möjligt att söka elektroniskt via vår webbansökan. Vi tar heller inte emot några betyg eller intyg via post. Allt ska laddas upp digitalt via webbansökan.

Kan man göra en sen anmälan? 

Vi kommer inte att ta emot sena anmälningar för de vårdinriktade utbildningarna. För de tekniskt inriktade utbildningarna kommer vi att behandla sena anmälningar i mån av plats.

Kan man lämna in sina betyg senare?

Om du fortfarande läser på gymnasiet, Komvux eller Folkhögskola för att få behörighet till våra utbildningar kan du komplettera dina betyg till och med den 18 juni 2023. Det är dock viktigt att du, i ansökan, fyller i att du avser att komplettera samt skriver en motivering till varför. Det är även bra om du kan lämna in ett intyg från din skola med utdrag av dina pågående kurser.

Vad ska jag tänka på när jag ansöker?

Ta först reda på vilka förkunskapskrav som behövs för att vara behörig till utbildningen. Se till att du har en skannad eller fotad kopia av ditt originalbetyg från avslutad gymnasieutbildning. Tänk på att både namn och personnummer måste synas tydligt på dina betyg/intyg. Krävs särskilda förkunskapskrav utöver den grundläggande behörigheten är det viktigt att du laddar upp betyg/intyg som visar att du är behörig.

Går det att göra undantag från behörighetskraven?

Om du inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och/eller särskilda förkunskaper kan det ändå finnas möjlighet att bli antagen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att du har relevant kompetens samt tidigare erfarenheter som visar att du har förutsättningar att klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Skriv ett personligt brev där du motiverar varför du är lämplig att söka och skicka med intyg/betyg som styrker detta, till exempel intyg från din arbetsgivare, diplom/betyg från en annan utbildning eller något annat som visar din lämplighet. Är du osäker? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan ni hämta mitt gymnasiebetyg från antagning.se?

Nej, yrkeshögskolan har inte tillgång till antagning.se. Du måste därför bifoga dina betyg när du söker till en utbildning.

Jag har läst på universitet/högskola. Ska jag skicka med de betygen också?

Uppfyller du behörighetskraven behöver du inte ta med dina betyg från högskola/universitet i ansökan. Om du däremot inte uppfyller behörighetskraven kan det vara lämpligt att bifoga dina universitets-/högskolebetyg i ansökan.

Gäller högskoleprovet för yrkeshögskoleutbildningar också?

Nej, det är inget som yrkeshögskoleutbildningar använder sig av.

Jag har gått folkhögskola, vad gäller?

Har du studerat på allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning på folkhögskola kan du få grundläggande behörighet till vidare studier. Bifoga då det intyg som folkhögskolan utfärdat där det framgår att du har grundläggande behörighet.

Hur funkar det om jag har utländska gymnasiebetyg?

Utländska gymnasiebetyg, som ger behörighet till högre studier i det landet där det är utfärdat, ger grundläggande behörighet förutsatt att du kompletterat med betyg i svenska, engelska och eventuellt matematik. För att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt behöver du få dina utländska gymnasie-/högskolebetyg översatta till svenska eller engelska innan du lämnar in din ansökan. Tänk på att de ska vara översatta av en auktoriserad översättare. Du kan hitta en förteckning över auktoriserade översättare på Kammarkollegiet. Om du vill ha dina utländska betyg värderade innan du ansöker kan du vända dig till UHR.

I de fall det är svårt att göra en bedömning om det utländska betyget motsvarar en svensk gymnasieexamen som kan ge behörighet till utbildningen finns möjligheten att bedöma den sökande på reell kompetens istället.

Jag har ett samlat betygsdokument, räcker det?

Enbart ett samlat betygsdokument ger inte grundläggande behörighet. Det kan används som ett komplement till övriga betyg och intyg när du söker. Tänk på att skicka med intyg etc. som visar att du ändå har de kunskaper som krävs för att klara av utbildningen och för att arbeta inom det yrke som utbildningen leder till.

När jag söker till Barnspecialiserad undersköterska måste jag skicka med intyg om arbetslivserfarenhet? Hur ska det se ut?

Det ska vara tjänstgöringsintyg där start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgår, d.v.s. om det är hel- eller deltid. Befattningen/inriktningen på din tjänst måste också vara specificerad. Det är viktigt att du kan visa att du har arbetat i motsvarande ett års heltidsarbete. Det är därför okej att skicka med intyg från flera olika anställningar så räknar vi ihop den totala erfarenheten. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå.Observera att vi godtar INTE ett anställningsavtal.

Jag ska söka till Barnspecialiserad undersköterska och för att vara behörig måste jag ha arbetat i minst ett år motsvarande heltidsarbete. Jag har arbetat 75 procent i två år, räknas det ändå?

Ja, det gör det. Om du arbetar 75 procent tar det 1 år och 6 månader för att få ihop tid som motsvarar ett års heltidsarbete. Arbetar du 50 procent tar det 2 år.

Är det möjligt att söka till flera utbildningar samtidigt?

Ja, det finns ingen begränsning på hur många utbildningar du kan söka. Men vi rekommenderar dig att bara söka de utbildningar som du själv är intresserad av.

Måste jag ladda upp mina betyg/intyg till varje sökt utbildning?

Ja, du måste ladda upp betyg/intyg för varje ansökan du gör.

Är jag garanterad en plats om jag skickat in en komplett ansökan och är behörig till utbildningen?

Nej, om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande som bedömts behöriga att läsa utbildningen. Urvalet kan baseras på olika betyg eller poäng på antagningsprov. Det beror på vilken utbildning du har sökt till. Läs mer på respektive utbildnings sida.

Måste jag skicka personligt brev och CV?

Om du har den formella behörigheten som finns beskriven under respektive utbildning behöver du inte skicka med något brev eller CV. Om du däremot saknar den formella behörigheten är det bra om du skriver ett personligt brev och ett CV som du laddar upp i din ansökan, tillsammans med övriga intyg och betyg som styrker dina kunskaper. Vi behöver så mycket information som möjligt för att vi ska kunna bedöma om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven. Det innebär att du alltid ska skicka med anställningsintyg om du hänvisar till en tidigare anställning i ditt CV.

Det står att det ska vara antagningsprov på den utbildning som jag har sökt. Är det viktigt att göra detta?

Om det är fler behöriga sökande än platser till utbildningen behöver ett urval göras. På vissa utbildningar rangordnas de sökande genom resultatet på antagningsprovet. Om du inte gör provet kommer du inte att få några poäng och du läggs därmed sist i turordningen.

Kan jag göra antagningsprovet flera gånger?

Nej, det är endast möjligt att genomföra antagningsprov en gång per ansökningsomgång. Om du inte blir antagen är du välkommen att återkomma vid nästa ansökningstillfälle. 

Hur många platser finns per utbildning?

Antalet platser varierar mellan de olika utbildningarna. Du hittar antal platser på respektive utbildnings sida.

Vad händer om det är fler behöriga än antal platser? Vem blir antagen?

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser kommer ett urval att göras. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Vissa utbildningar gör urvalet baserat på betyg och andra baserar sitt urval på resultatet av antagningsprov. Läs mer om urval på respektive utbildnings sida. Alla poäng från urvalet summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats. 

När och hur får jag antagningsbesked på en utbildning jag sökt?

Antagningsbeskedet skickas ut i månadsskiftet juni/juli via yh-antagning.se. Om du får besked att du har fått en plats på utbildningen har du 10 dagar på dig att tacka ja eller nej till platsen. Om du inte lämnar svar i tid kommer du per automatik att tas bort från antagningslistan.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på yrkeshögskola?

Ja, alla yrkeshögskoleutbildningar ger rätt till studiestöd från CSN. Däremot beror det ju på om du har haft studiestöd från CSN tidigare och i så fall hur länge. Du läser 5 poäng per vecka, 200 YH-poäng på ett helt läsår.

Klicka här för mer information om hur du söker studiemedel.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd. Är det något man kan få hos er?

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika insatser eller åtgärder som krävs för att en studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Du som har behov av pedagogiskt stöd på din utbildning har rätt att få det. Ta kontakt med din utbildningsledare för att diskutera vilka insatser som behövs.

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd här.

 

Övriga frågor

Har du andra frågor om ansökan eller antagning till Yrkeshögskolan kan du kontakta Marcus Blomqvist, 054-540 82 83, marcus.blomqvist@karlstad.se 

Uppdaterad den