Bussbild tätortstrafiken
November

Förlängning av Snabbusslinjen från augusti 2022

Från augusti 2022 förlängs Snabbusslinjen från Ruds bytespunkt till Karlstads universitetet och Välsvikens station.

Nya busshållplatser

Busshållplatserna längs sträckan byggs om och anpassas till elbussar och laddstationen för elbussarna flyttas från Rud till Välsviken.

En av de starkaste drivkrafterna för att göra kollektivtrafiken attraktiv är att minska restiden, framför allt i förhållande till att åka bil. Genom att ta bort hållplatserna Öjenäsgatan, Gaperudsgatan och Elkroken kommer restiden på S-linjen att minska och attraktiviteten för linjen att öka. Att det är just dessa hållplatser som försvinner beror dels på att de har relativt få resenärer, dels att avståndet till alternativa hållplatser är relativt kort. Avståndet mellan hållplatserna i området kommer nu att vara liknande det som vi eftersträvar längs hela S-linjens sträckning.

Nya gång- och cykelvägar

Längs Fogdemyrsgatan byggs en ny gång- och cykelväg. Här är det i dagsläget en smal trottoar och Karlstads kommun har fått många önskemål om en säkrare cykelväg. För att den nya cykelvägen ska få plats så behöver vägen breddas.

Det kommer även göras en ny gång- och cykelväg längs Edsgatevägen mellan hållplats Granhult och befintlig gång- och cykelväg vid hållplats Elkroken.

Störningar

Under arbetets gång kommer det vara möjligt att ta sig fram med både bil, cykel och buss även om framkomligheten kommer att vara mer begränsad än idag.

Tidplan

Arbetet påbörjas i januari och ska stå färdigt i augusti 2022.