Produkter och tjänster

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

När behöver du nybyggnadskartan?

Som regel behöver du nybyggnadskarta vid nybyggnation av bostad eller annan större byggnad. Din bygglovhandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta.

Karlstads kommun accepterar endast nybyggnadskartor framställda av kommunens lantmäteriavdelning.

Vad innehåller nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta markhöjder, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, höjd på färdig gata vid fastighetsgräns. Den omfattar fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas och framställs i skala 1:500.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Digitalt och utritad på papper.

Vad kostar det?

Nybyggnadskarta inom detaljplan:

Enbostadshus 8 694 kronor
   

Övrig byggnation
Fastighetens area(m²)

 
          - 1 999 8 694 kronor
2 000 - 4 999 14 490 kronor
5 000 - 9 999 20 286 kronor
10 000 - 15 000 26 082 kronor
          > 15 000 tidersättning

Hur beställer jag?

Beställ din nybyggnadskarta via vår e-tjänst. För att beställa behöver du ange vilken fastighetsbeteckning det gäller.

Till e-tjänsten

Du kan även beställa genom att kontakta oss via e-post kartservice@karlstad.se eller genom att ringa till oss via kontaktcenter: telefon 054-540 00 00.

Uppdaterad den