Karlstads kommuns årsredovisning

Årsredovisningen berättar vad kommunen jobbat med

Kommunens årsredovisning beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen. 

Klicka på länken för att ta del av hela årsredovisningen:

Årsredovisning 2020.pdf

Klicka på länken för att ta del av populärversionen av årsredovisningen:

Kortversion årsredovisning 2020.pdf

2020 års resultat i korthet

Året som gått kantades av coronapandemin, men i Karlstads kommun har vi med gemensam kraft ändå lyckats hantera den svåra situationen på ett bra sätt. Vid årets slut hade Karlstads kommun 94 828 invånare, en ökning med 930 personer som motsvarar en befolkningsökning med 1 procent. Det var många som flyttade till Karlstad samtidigt som fler valde att stanna kvar.

Karlstad har bra ordning i ekonomin. Den totala budgeten för kommunen var drygt 5 miljarder kronor och år 2020 summeras med ett positivt resultat på 302 miljoner kronor. Kommunen investerade för 1 669 miljoner kronor under året. Hela koncernen visade ett positivt resultat på 456 miljoner kronor. Resultaten var bättre jämfört med året innan för både kommunen och koncernen. Det höga resultatet beror till stor del på de statsbidrag som kommunen har fått för att mildra de negativa effekterna av coronapandemin men också på att en del verksamhet inte kunde genomföras med anledning av pandemin.

Under våren 2020 var det kraftiga svängningar i samhällsekonomin. Ekonomin bromsade in och mycket tydde på att skatteintäkterna inte skulle öka lika mycket som planerat.Staten sköt till stora statsbidrag för att hantera den pågående pandemin så det blev inte så illa som vi befarat.

Coronapandemin förde även med sig negativa effekter för bland annat näringslivet och föreningslivet som varit under stark press och tvingats till stora förändringar i sina verksamheter.

Våra möjligheter som kommun att kompensera för pandemins effekter är begränsade, men vi stödjer föreningar och olika branscher i den mån vi kan, bland annat genom att lätta på och förenkla regler och rutiner.

Karlstad ska fortsätta vara en attraktiv kommun och en förutsättning för det är att det byggs bostäder. Under förra året beviljade vi bygglov för cirka 1 800 bostäder, vilket var mer än dubbelt så många som året innan.

Viktiga händelser under 2020

Sola Byggåterbruk, vid gamla flygfältet, är en ny verksamhet som startade under år 2020 och drivs i kommunal regi.

Flera vandringsleder tillgänglighetsanpassades och bryggor restaurerades under året.

Karlstad var bästa cykelstaden för tredje året i rad i Cykelfrämjandets mätning.

Närmare 800 bostäder stod färdiga under året och det finns planer för ytterligare 2 300 nya bostäder i olika former. Karlstad tilldelades utmärkelsen Årets arkitekturkommun 2020.

Det lokala näringslivet påverkades i hög grad av pandemin och vi arbetade på olika sätt för att stöda företagen. Bland annat så upprättades en företagsjour där Kontaktcenter var vägen in kring alla frågor. Kommunen hjälpte också till att svara på frågor om regeringens och kommunens olika stödpaket och anordnade digitala informationsträffar kring Region Värmlands omställningscheckar.

Biblioteken ställde om, den mobila och digitala delen av verksamheten utökades och riskgrupper erbjöds take away-kassar och återlämning utomhus.

EST (Effektiv samordning för trygghet) gick från pilotprojekt till ett etablerat arbetssätt. Där samordnar kommunens verksamheter och polisen sina trygghetsskapande åtgärder. En ny och digital trygghetskarta ger stöd för att rikta insatser dit de behövs som bäst.

Belysningen på flera centrala platser i kommunen har setts över under 2020 och elljusspår har rustats upp.

Karlstads kommuns, bolagens och räddningstjänstens webbplatser har under året tillgänglighetsanpassats, både redaktionellt och tekniskt.

Vi tog också flera snabba kliv framåt i den digitala utvecklingen under året inom till exempel vård- och omsorgsverksamheten, där många tjänster och produkter utvecklades. Trygghetskameror, läkemedelfördelare, kognitionsstöd och digitala lås hos hemtjänstens kunder är några exempel.

Uppdaterad den