Så mycket kostar kommunens service

Intäkter och kostnader

Här kan du se var kommunens pengar kommer ifrån och hur de används.

Kommunens intäkter

 

 

Ungefär tre fjärdedelar av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag, en fjärdedel kommer från verksamheternas egna intäkter som till exempel taxor och avgifter, ersättningar, hyror och arrenden.

 

Så här fördelas pengarna på olika verksamheter

Så här används de pengar du betalar in i skatt. Cirka 80 procent till skola, vård och omsorg. Ungefär lika stora delar går till undervisning som till vård och omsorg. 

  • Utbildning 27 procent
  • Förskola och fritidshem 14 procent
  • Äldreomsorg 18 procent
  • Övrig vård och omsorg 21 procent
  • GAtor, trafik och utemiljö 9 procent
  • Kultur och fritid 6 procent
  • Övrig verksamhet 4 procent
  • Politisk verksamhet 1 procent

 

Uppdaterad den