Budget

Strategisk plan och budget 2023-2025

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni om strategisk plan och budget för 2023-2025. Budgeten bygger på det blågröna styrets förslag och innehåller en rad satsningar inom såväl driftbudget som investeringar.

Karlstad har stabila förutsättningar

Sveriges kommuner går mot ett långsiktigt mer utmanande läge, främst med anledning av en förändrad demografi med fler unga och äldre som tar del av kommunernas tjänster i form av skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket vilket innebär att färre ska försörja fler. Det gäller Karlstads kommun också.

I Karlstads kommun planerar vi verksamheten långsiktigt utifrån den strategiska planen. I den strategiska planen har kommunfullmäktige pekat ut 20 övergripande mål som verksamheterna arbetar med under budgetperioden. Alla verksamheter ska var och en på sitt sätt medverka till att de övergripande målen nås.

Kommunens nämnder arbetar ständigt med utveckling och anpassning utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har att utgå från. Nämndernas goda arbete bidrar i hög utsträckning till att kommunen har bra förutsättningar att utgå ifrån i budgetarbetet 2023-2025. För att fortsatt ha en ekonomi i balans kommer kommunen att behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

Satsningar 2023-2025

Totalt omfattar budgeten för 2023 5,9 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. Karlstads kommun budgeterar normalt med ett överskott på två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket för år 2023 motsvarar ett resultat på cirka 119 miljoner kronor.

Det blågröna styrets budgetförslag för 2023 sammanfattas i sex rubriker: Stark ekonomi, Barn och unga, Trygghet, Hälsa och rörelse, Grönskande kommun och Mer energi åt Karlstadsborna.

Här är några av satsningar som styret vill göra inom de olika områdena:

  • Extrapengar till Näktergalen, samarbetet mellan Karlstads universitet och barn- och ungdomsförvaltningen, som verkar för att öka intresset hos elever från studieovana hem att söka sig till högre utbildningar.
  • Naturskolan får en miljon kronor för att utbilda elever från förskolan till årskurs 9 i frågor som rör klimat och miljö och gymnasieskolan får tolv miljoner kronor bland annat för att aktivera hemmasittare och ungdomar som inte studerar eller jobbar.
  • 1,4 miljoner kronor avsätts för brottsförebyggande arbete, bland annat med att fånga upp unga som är befinner sig i riskzonen för kriminalitet och/eller drogmissbruk. Tre miljoner kronor läggs på arbete med samhällssäkerhet och samhällsrisker.
  • Karlstadsborna ska känna sig trygga. Tio miljoner kronor satsas på att bland annat sätta upp mer belysning, rensa bort buskage och klottersanera.
  • 2,8 miljoner kronor går till arbetet med barn- och ungdomsverksamhet i socialt utsatta områden.
  • I budgetförslaget finns planer för två konstgräsplaner, en på Kroppkärr och en i Molkom.
  • Mer grönska i tätorterna och intensifierat arbete för att öka cykel-, gång- och kollektivtrafikresandet.
  • Styret vill se över möjligheterna att sätta upp mål för självförsörjningsgraden av el och ta reda på var på kommunens fastigheter och mark det kan installeras solceller.

Den beslutade budgeten innehåller även investeringar på 3,3 miljarder kronor för perioden 2023-2027. Några av de större projekten är infrastruktur kring resecentrum och tåg-i-tid samt nybyggnation av förskola Zakrisdal.

Beslutspunkter blågröna styret.docx

Försättstext budget 2023-2025 220519.docx

Bilaga 1 Driftbudget 2023-2025.pdf

Bilaga 2 Investeringsbudget 2023-2025.pdf

Bilaga 3 Exploateringsbudget 2023-2025.pdf

Bilaga 4 Resultatbudget 2023-2025.pdf

Bilaga 5 Kassaflödesbudget 2023-2025.pdf

Bilaga 6 Blågröna styrets förslag på strategisk plan 220519.docx

Uppdaterad den