Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Organisation

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en funktionsindelad organisation uppdelad på fyra avdelningar och en stab.

Avdelningen för nyanlända

Avdelningen för nyanlända ansvarar för myndighetsutövning, stöd och olika boendeformer för nyanlända kommunplacerade flyktingar och ensamkommande barn och unga.

Avdelningen för Integration, försörjning och arbete

Utgångspunkten är att hjälpa människor till egen försörjning. Under tiden finns möjlighet till ekonomiskt bistånd.

Handlägger ansökningar om bistånd i form av ekonomiskt bistånd/socialbidrag för vuxna samt ungdomar 18-24 år.

Utrednings- och behandlingsinsatser för vuxna och ungdomar 20-25 år med social/psykosocial problematik, i syfte att påskynda processen mot egen försörjning. 

Avdelningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor.

Avdelningen är flödesinriktad för att hjälpa personer till egen försörjning så snabbt som möjligt. För att uppnå detta är kompetenserna renodlade och uppdelade på fyra enheter; Ingång, Jobbcenter, Ekonomiskt bistånd och Utredning.

Grundbulten i allt arbete är en övertygelse om att alla människor vill bidra till samhället och strävar efter att bli oberoende av bidrag.

Familjeavdelningen

Bedömer utsatta barns, ungdomars och familjers behov av trygghet och säkerhet och tillhandahåller stöd- och skyddsinsatser. Avdelningen ger service, råd och stöd inom det familjerättsliga området och arbetar förebyggande utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Avdelningens målgrupp är barn och unga 0-18 år och deras familjer. Grundläggande ansvars- och verksamhetsområde regleras i socialtjänstlagen.

Vuxenavdelningen

Ansvarar för den samlade verksamheten för psykiskt funktionshindrade inom kommunen. Här ingår särskilda boendeformer, stöd i eget boende, fritidsverksamhet och sysselsättning.

Avdelningen ansvarar för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och bedömning av insatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), verkställande av beslut enligt dessa lagar samt uppföljning av beslutade insatser.

Avdelningen ansvarar även för kartläggning av brukarnas behov och uppsökande arbete.

 Avdelningen möter människor med missbruks- och beroendeproblematik och dess anhöriga. Såväl de mest utsatta grupperna av missbrukare, vilka erbjuds insatser av hög kvalitet, som människor som är i riskzonen för allvarligare problem som följd av sitt missbruk, vilka erbjuds råd och stöd. 

Inom avdelningen finns socialpsykiatrisk verksamhet. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter. Vuxenavdelningen erbjuder boendestöd, aktiviteter och sysselsättning, hjälpmedel och anhörigstöd. Metodiken bygger på en samordnande funktion av resurser och en helhetssyn runt individen där empowerment och individperspektivet är centrala begrepp.

 

Staben

Här finns stödfunktioner till övrig verksamhet vilket bland annat innebär tekniska stödsystem och stöd till chefer inom områdena ekonomi, personal, information och kommunikation, kvalitet, utvärdering och IT.

Organisationsschema Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den