Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Organisation

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en funktionsindelad organisation uppdelad på tre avdelningar och en stab.

Avdelningen för Integration, försörjning och arbete

Utgångspunkten är att hjälpa människor till egen försörjning. Under tiden finns möjlighet till ekonomiskt bistånd.

Handlägger ansökningar om bistånd i form av ekonomiskt bistånd/socialbidrag för vuxna samt ungdomar 18-24 år.

Utrednings- och behandlingsinsatser för vuxna och ungdomar 20-25 år med social/psykosocial problematik, i syfte att påskynda processen mot egen försörjning. 

Ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor.

Ansvarar för myndighetsutövning, stöd och olika boendeformer för nyanlända kommunplacerade flyktingar.

Avdelningen är flödesinriktad för att hjälpa personer till egen försörjning så snabbt som möjligt. För att uppnå detta är kompetenserna renodlade och uppdelade på fyra enheter; Ingång, Jobbcenter, Ekonomiskt bistånd och Utredning.

Grundbulten i allt arbete är en övertygelse om att alla människor vill bidra till samhället och strävar efter att bli oberoende av bidrag.

Familjeavdelningen

Bedömer utsatta barns, ungdomars och familjers behov av trygghet och säkerhet och tillhandahåller stöd- och skyddsinsatser. Avdelningen ger service, råd och stöd inom det familjerättsliga området och arbetar förebyggande utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Avdelningens målgrupp är barn och unga 0-18 år och deras familjer. Grundläggande ansvars- och verksamhetsområde regleras i socialtjänstlagen.

Ansvarar för myndighetsutövning, stöd och olika boendeformer för  ensamkommande barn och unga.

Vuxenavdelningen

Vuxenavdelningen ansvarar för myndighetsutövning avseende personer i åldern från och med 25 år med missbruks- och beroendeproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning, samt anhöriga till dessa målgrupper. Dessutom ansvarar avdelningen för att utföra vissa insatser till personer i ovanstående målgrupper från och med 18 år. När det gäller missbruks- och beroendeproblematik ansvarar vuxenavdelningen bland annat för behandling, boenden och boendestöd. När det gäller socialpsykiatrin har Region Värmland ansvar för behandling och vuxenavdelningen har ansvar för bland annat boenden, boendestöd och sysselsättning.

Vuxenavdelningen har två utredande målgruppsinriktade enheter som gör utredningar och bedömningar för bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM). Avdelningen verkställer beslut enligt dessa lagar och har därmed uppföljningsansvar. Avdelningen består också av ett flertal utförarverksamheter som arbetar med insatser enligt ovan nämnda fattade beslut.

Syftet med avdelningens verksamhet är att personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och beroendeproblematik ska kunna förändra och påverka sitt dagliga liv. Att kunna leva ett liv med en god livskvalité, samt att anhöriga, som har behov av det, ska får det stöd de behöver.

Staben

Här finns stödfunktioner till övrig verksamhet vilket bland annat innebär tekniska stödsystem och stöd till chefer inom områdena ekonomi, personal, information och kommunikation, kvalitet, utvärdering och IT.

Organisationsschema arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Uppdaterad den