Förvaltningar

Vård- och omsorgsförvaltningen

Jobba i vård och omsorg

Vi ger vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd till cirka 4.000 personer och har cirka 2.500 personer anställda inom vårdboende, hemtjänst, funktionsstöd, korttidsvård, hemsjukvård och administration. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för vård och omsorg till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är uppdelad i fyra områden; vårdboende, hemvård, funktionsstöd, samt biståndskontoret.  

Förutom dessa områden finns övergripande administrativa stöd i form av ekonomistab, HR-stab, utvecklingsstab och administrativ stab. Den administrativa staben ansvarar bland annat för tillsyn enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

En del av förvaltningens verksamhet utförs av privata utförare.

Här nedan beskrivs respektive verksamhetsområde ur ett mer generellt perspektiv.

Biståndskontor

Biståndskontoret är den del som ansvarar för myndighetsutövning. Det vill säga biståndsbedömning och LSS-handläggning där beslut om vilken hjälp som den som söker har rätt att få. Biståndskontoret ansvarar också för bosamordning och beställningar av insatser.

Biståndskontoret ansvarar även för avlastning och korttidsvård på korttidsboendet Resurscentrum.

Besök oss gärna på Västra Torggatan 16, 652 24 Karlstad.

Vårdboende

Verksamhetsområdet vårdboende ansvarar för vårdboende. På ett vårdboende finns det personal dygnet runt. Vissa av våra vårdboenden är anpassade för personer med demenssjukdom. För att bo på vårdboende behövs ett beslut från biståndskontoret.

Många av våra aktiviteter för äldre bedrivs på eller i anslutning till boendena men vänder sig också till pensionärer som bor i närområdet eller i andra stadsdelar.

Funktionsstöd

Funktionsstöd ansvarar för de verksamheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Exempel är boende, personlig assistans, fritidsverksamhet och sysselsättning. Verksamheten funktionsstöd hjälper personerna att så långt det är möjligt leva ett liv som är så likt alla andras medborgare.

Hemvård

Hemvård omfattar hemtjänst och hemsjukvård. Hemsjukvården ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården inom vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamhetsområden. Här arbetar till största delen sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hemtjänsten ansvarar för omvårdnad i hemmet. Hemtjänsten utförs hela dygnet och kan bestå av allt från enstaka besök någon gång i veckan till 8-10 besök per dygn. Omvårdnaden grundar sig på beslut från biståndskontoret.

Privata utförare

Två av vård- och omsorgsförvaltningens vårdboenden för äldre och fyra gruppbostäder inom verksamheten funktionsstöd drivs av entreprenörer. Inom hemtjänst finns det flera utförare att välja mellan inom hemtjänstvalet.
Vård- och omsorgsförvaltningen har också entreprenörer som utför vissa serviceinsatser som hemhandling, fönsterputs och tvätt/städ.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den