Karlstads kommuns styrmodell

Så arbetar vi för att nå våra mål

Kvinna njuter på Sandgrundsuddens brygga med staden i bakgrunden.
Styrmodellen ska hjälpa kommunen att nå visionen Ett bättre liv i solstaden.

Vår vision, värdegrund och våra övergripande mål i strategisk plan utgör tillsammans kommunens styrmodell.

Karlstads kommuns styrmodell är ett stöd i arbetet med att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat. Kort sagt ska den bidra till att vi uppnår kommunens vision Ett bättre liv i solstaden..

De viktigaste delarna i styrmodellen är kommunens vision, värdegrund och de övergripande målen i strategisk plan, men där ingår också de lagar och regler som våra verksamheter måste följa. 

Vision

Karlstads kommuns vision, Ett bättre liv i solstadenger en gemensam bild av vår framtid. Karlstad ska vara en attraktiv kommun där människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre, och vi ska utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv.

Värdegrund

Värdegrunden är gemensam för kommunens alla verksamheter och talar om hur vi ska arbeta för att uppnå visionen och hur kommunens medarbetare ska förhålla sig till Karlstadsborna och till sina kollegor. Den grundläggande kärnan i värdegrunden är att vi är till för Karlstadsborna. 

Övergripande mål i strategisk plan

Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i rätt riktning. Den talar om vad kommunen ska göra för att uppnå visionen. Där finns prioriterade målområden med övergripande mål som regelbundet följs upp för att stämma av att  vi gör rätt saker för Karlstadsborna.

Uppdaterad den