Karlstads kommuns styrmodell

Så arbetar vi för att nå våra mål

Människor i rörelse på Gågatan i Karlstad
Styrmodellen ska hjälpa kommunen att nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000.

Vår vision, värdegrund och våra övergripande mål i strategisk plan utgör tillsammans kommunens styrmodell.

Karlstads kommuns styrmodell är ett stöd i arbetet med att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat. Kort sagt ska den bidra till att vi uppnår kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000.

De viktigaste delarna i styrmodellen är kommunens vision, värdegrund och de övergripande målen i strategisk plan, men där ingår också de lagar och regler som våra verksamheter måste följa. 

Vision

Karlstads kommuns vision, Livskvalitet Karlstad 100 000, talar om riktningen för kommunens utveckling - framåt och uppåt. Visionen är större och mänskligare än bara en siffra. Den förklarar varför Karlstads kommun  måste anta utmaningen att skapa en lockande livsmiljö med hög livskvalitet samtidigt som vi växer. Utvecklingen mot 100 000 invånare måste gå hand i hand med en hög livskvalitet. 

Värdegrund

Värdegrunden är gemensam för kommunens alla verksamheter och talar om hur vi ska arbeta för att uppnå visionen och hur kommunens medarbetare ska förhålla sig till Karlstadsborna och till sina kollegor. Den grundläggande kärnan i värdegrunden är att vi är till för Karlstadsborna. 

Övergripande mål i strategisk plan

Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i rätt riktning. Den talar om vad kommunen ska göra för att uppnå visionen. Där finns prioriterade målområden med övergripande mål som regelbundet följs upp för att stämma av att  vi gör rätt saker för Karlstadsborna.

Uppdaterad den