Så jobbar kommunen för att nå visionen

Strategisk plan för Karlstads kommun

Nya mål i strategisk plan

Karlstad ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och miljömässigt hållbart. Den strategiska planen talar om vad vi ska göra för att nå visionen på sikt. Den innehåller övergripande mål som regelbundet följs upp för att stämma av att kommunen utvecklas åt rätt håll.

I hela kommunkoncernen i Karlstads kommun har vi byggt upp vår ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån 22 övergripande mål i en strategisk plan. Planen visar vilka fyra målområden som politikerna valt ut som viktiga att arbeta med för att nå kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000. Utifrån de övergripande målen ska kommunens nämnder ta fram konkreta och mätbara nämndmål som är anpassade till sina verksamhetsområden. 

Grunden till ny budget

De övergripande målen i strategisk plan är själva grunden när vi tar fram en ny budget för de kommande åren. Hur nämnder och bolag lyckas i sitt arbete följs upp i samband med årsredovisningen.

Nämnder och bolag ska i budgetarbetet och i uppföljningsarbetet visa hur de är en del i helheten och bidrar till att uppnå de övergripande målen.

Följa upp och utvärdera

Syftet med denna styrmodell är att fokusera mer på att följa upp och utvärdera det vi gjort så att vi kan lära oss något av det. En annan del är att det ska bli tydligare att se att vi gör rätt saker både för oss själva men också för kommuninvånarna.

För att följa upp de övergripande målen har vi valt ett antal indikatorer. Inför årsredovisningen varje år görs en samlad bedömning om måluppfyllelse med hjälp av bland annat indikatorerna.

Styrmodell i utveckling

Sedan 2017 pågår ett utvecklingsarbete av Karlstads kommuns styrmodell. Innehållet på denna sida kommer därför att uppdateras löpande.

Strategisk plan 2018 

Presentation nya mål och målområden  

En miljösmart kommun

Här kan du läsa mer om Karlstads kommuns arbete inom målområdet miljö. Där finns också information om hur långt vi har kommit i arbetet och hur du kan hjälpa till i arbetet mot ett miljösmartare Karlstad.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den