Så jobbar kommunen för att nå visionen

Strategisk plan för Karlstads kommun

Karlstads kommuns strategiska målområden. En kommun för alla. En kunskaps och tillväxtkommun. En miljösmart kommun. En attraktiv arbetsgivare.

Karlstad ska växa på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Den strategiska planen talar om vad vi ska göra för att nå visionen på sikt. Den innehåller övergripande mål som regelbundet följs upp för att stämma av att kommunen utvecklas åt rätt håll.

I hela kommunkoncernen i Karlstads kommun har vi byggt upp vår ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån 21 övergripande mål i en strategisk plan. Planen visar vilka fyra målområden (En kommun för alla. En kunskaps- och tillväxtkommun. En miljösmart kommun. Ett hållbart arbetsliv.) som politikerna valt ut som viktiga att arbeta med för att nå kommunens vision Ett bättre liv i solstaden. Utifrån de övergripande målen ska kommunens nämnder ta fram konkreta och mätbara nämndmål som är anpassade till sina verksamhetsområden. 

Styrmodell i utveckling

Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla och förtydliga koncernens gemensamma styrning och processer för planering och uppföljning av verksamhet. En juserad strategisk plan är framtagen som började gälla 2022.

Strategisk plan 2022 tillgänglig.pdf

Strategisk plan 2022.pdf

 

Våra koncernövergripande mål är kopplade till de globala måeln

FN antog i september 2015 resolutionen "Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling". De 17 globala målen syftar till att skapa hållbar utveckling som innebär att vi tillgodoser dagens behov i samhället utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Karlstads kommuns styrmodell är en hållbar styrmodell, och de övergripande målen är indelade i samma dimensioner för hållbar utveckling som målen i Agenda 2030: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Agenda 2030 har därför integrerats i vår styrmodell. Vi ska utveckla vår verksamhet och växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Att de lokala och globala målen hänger ihop hjälper oss att planera vårt arbete och säkerställer att vi gör rätt saker för Karlstadsborna.

globalamalen.se kan du läsa mer om Agenda 2030.

 

Grunden till ny budget

De övergripande målen i strategisk plan är själva grunden när vi tar fram en ny budget för de kommande åren. Hur nämnder och bolag lyckas i sitt arbete följs upp i samband med årsredovisningen.

Nämnder och bolag ska i budgetarbetet och i uppföljningsarbetet visa hur de är en del i helheten och bidrar till att uppnå de övergripande målen.

Följa upp och utvärdera

Syftet med denna styrmodell är att fokusera mer på att följa upp och utvärdera det vi gjort så att vi kan lära oss något av det. En annan del är att det ska bli tydligare att se att vi gör rätt saker både för oss själva men också för Karlstadsborna.

För att följa upp de övergripande målen har vi valt ett antal indikatorer. Inför årsredovisningen varje år görs en samlad bedömning om måluppfyllelse med hjälp av bland annat indikatorerna.

En miljösmart kommun

Här kan du läsa mer om Karlstads kommuns arbete inom målområdet miljö. Där finns också information om hur långt vi har kommit i arbetet och hur du kan hjälpa till i arbetet mot ett miljösmartare Karlstad.

Uppdaterad den