Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 19 juni

Från och med i höst kan förtroendevalda i kommunstyrelsen läsa handlingar digitalt på läsplatta istället för som tidigare, i stora tryckta pappersluntor. Andra ärenden som behandlades på kommunstyrelsen var hur Karlstads kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare genom att erbjuda medarbetarna bruttolöneavdrag för köp av miljöbil och privat sjukvård.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Stiftelsen Vårt hus i Skattkärr får 100 000 kronor i bidrag

Stiftelsen Vårt hus i Skattkärr har under flera år dragits med ekonomiska problem och kommunstyrelsen har tidigare gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att försöka hitta en långsiktig lösning på de ekonomiska problemen. Nämnden har nu kommit fram till att det är nödvändigt med ett ekonomiskt bidrag och ansöker därför om ett extra anslag på 150 000 kronor.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden får extra anslag med 100 000 kronor för bidrag till Stiftelsen Vårt hus i Skattkärr.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
Ingemar.granath@karlstad.se

Politikerna får möteshandlingar digitalt via läsplatta från september

Från september 2012 skickas handlingarna inför kommunstyrelsen ut digital till förtroendevalda och tjänstemän, istället för som tidigare, i stora tryckta pappersluntor.

Under fyra månader har tio användare, förtroendevalda och berörda tjänstemän, testat att läsa handlingarna via en app på en läsplatta. Projektet har fallit väl ut och nu införs de digitala handlingarna i hela kommunstyrelsen, till berörda tjänstemän på kommunledningskontoret och politiska sekreterare, totalt 46 personer.

Fördelarna är många med digitala handlingar. Tillgängligheten ökar, det sparar papper, bidrar till en effektivare organisation och årskostnaden för tryck och distribution av pappersluntor försvinner.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att alla i kommunstyrelsen samt politiska sekreterare och berörda tjänstemän på kommunledningskontoret ska få tillgång till en läsplatta. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna ett avtal med Netpublicator för appen Docs som gör att alla i koncernen Karlstads kommun kan läsa handlingarna digitalt.

Ansvarig handläggare: Karin Holmgren, 054-540 10 12
Karin.holmgren@karlstad.se

Majoriteten vill ge fler möjligheten att driva socialt företag

I ett initiativ till kommunstyrelsen har majoriteten skrivit att de vill se över möjligheterna att avknoppa sociala företag av verksamheter som idag drivs i kommunal regi.

Med avknoppning menas att en eller flera anställda går in och tar över driften av en verksamhet. I sociala företag är inte vinsten huvudmålet med verksamheten, även om det är en förutsättning. Huvudfokus ligger istället i att skapa meningsfullt arbete för medlemmarna. Det handlar om delaktighet, social gemenskap och att kunna bidra med hundra procent av sin förmåga. Sociala företag är fristående från offentlig verksamhet, de drivs på affärsmässiga grunder med stöd av samhällets myndigheter.

Kommunledningskontoret fick tidigare i år i uppdrag att se över om det finns möjlighet att avknoppa sociala företag av verksamheter som idag drivs i kommunal regi. I utredningen redogörs för de rättsliga förutsättningarna. Om avknoppning kan vara aktuellt är sedan en fråga för den ansvariga nämnden, i det här fallet arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslut
Utredningen kring sociala företag godkänns.

Ansvarig handläggare: Dan Tågmark, 054-540 10 04
Dan.tagmark@karlstad.se

Förnyat samarbete mellan polisen och kommunen

Kommunen arbetar sedan 2011 utifrån en strategisk plan där man har prioriterat några områden i trygghetsarbetet, bland annat våld i nära relationer och stöd till upprepat drabbade våldsoffer. I och med den nya styrmodellen finns ett behov av att uppdatera kommunens strategiska överenskommelse med Polismyndigheten i Värmland.

Överenskommelsen ska omfatta fyra prioriterade områden kring säkerhet och trygghet: tryggheten ska sättas i centrum, tryggare trafikmiljö, relationsvåld samt organiserad brottslighet. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, som sedan årsskiftet fått samordningsansvaret för Karlstads kommuns trygghets- och säkerhetsarbete, får naturligt samordningsrollen.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande ska teckna en ny strategisk överenskommelse med Polismyndigheten i Värmland där man ska samverka inom trygghets- och säkerhetsområdet. Arbetet ska rapporteras till kommunledningsutskottet en gång per år.

Ansvarig handläggare: Lars Sätterberg
Lars.satterberg@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Länets kommuner och landstinget i gemensam kostnämnd

Karlstads kommun har sedan 2005 samverkat med Landstinget i Värmland om produktion av portionsförpackad mat till bland andra äldreomsorgen. Under flera år har det diskuterats hur samarbetsformerna ska se ut och landstinget har nu arbetat fram ett förslag som innebär att de tillsammans med länets alla kommuner bildar en gemensam nämnd som ansvarar för verksamheten. Nämnden kommer att ingå i landstingets organisation. Kommunerna som deltar representeras i nämnden med en ordinarie ledamot och en ersättare.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun deltar i den gemensamma kost- och servicenämnden tillsammans med Landstinget i Värmland och flera andra kommuner i länet. Till ordinarie ledamot föreslås Marléne Lund Kopparklint, förslaget till ersättare är Ingela Wretling

Ansvarig handläggare: Peter Bäckstrand, 054-540 10 82
Peter.backstrand@karlstad.se

Attraktivare arbetsgivare genom bruttolöneavdrag

Efter ett initiativ från majoriteten ska medarbetare i Karlstads kommun nu få möjlighet att göra bruttolöneavdrag för bland annat köp av miljöbil och privat sjukvård. Bruttolöneavdraget innebär att den anställde får möjligheten att göra ett avdrag innan lönen beskattas, på andra tjänster än pensionssparande. Inom sjukvården skulle avdraget gälla vid till exempel ögonbehandlingar, fertilitetsbehandlingar, ortopediska behandlingar och samtalsterapi.
Att erbjuda bruttolöneavdrag är en del i det strategiska arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter för alla anställda.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningskontoret ska genomföra en upphandling och ta fram regelverk avseende personalbil. De föreslås också starta upp möjligheten för koncernens anställda att använda sig av bruttolöneavdraget för privat sjukvård.

Ansvarig handläggare: Peter Bäckstrand, 054-540 10 82
Peter.backstrand@karlstad.se

Motion: S vill förskottera pengar till utbyggnaden av E18 västerut

Trafikverket har återbetalat de 236 miljoner kronor som kommunen betalade i förskott till utbyggnaden av E18 österut. I en motion föreslår Lena Melesjö (S) och Håkan Holm (S) att kommunen ska använda en del av de pengarna för att delfinansiera utbyggnaden av E18 västerut mellan Björkås och Skutberget och genom det förhandla med staten om en tidigareläggning av utbyggnaden.
Kommunledningskontoret bevakar frågan och instämmer med motionärerna att det är av stor vikt för Karlstad att få till stånd bättre kommunikationer och att stäckningen är mycket farlig ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Beslut
Motionen avslås eftersom Karlstads kommun inte kan inleda förhandlingar med Trafikverket om medfinansiering av utbyggnaden av E18 mellan Björkås och Skutberget förrän tidigast år 2013. Enligt Trafikverkets plan kan en utbyggnad påbörjas tidigast 2018.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn, 054-540 10 31
Peter.thorn@karlstad.se

Uppdaterad den