Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 22 maj

Kommunstyrelsen beslutade idag att Karlstads kommun ska bli bäst i landet på lättläst information på kommunens webbplats karlstad.se. Ett annat ärende som behandlades var ombyggnaden för Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Medborgarförslag: Köp inte burägg av djuretiska skäl

Två likadana medborgarförslag har kommit in till kommunen, med uppmaningen att kommunen inte ska köpa burägg av djuretiska skäl. Karlstads kommun arbetar just nu med att ta fram en ny livsmedelpolicy där det kommer att framgå att kommunen ska ta djuretiska hänsyn vid upphandlingar av livsmedel. Policyn syftar bland annat också till att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och skyddas mot lidande.

Beslut
Medborgarförslaget får bifall och förslaget kommer att utarbetas i kommunens livsmedelspolicy.

Ansvarig handläggare: Jerker Bäckström, 054-540 10 50
jerker.backstrom@karlstad.se

Karlstad ska bli bäst i landet på lättläst information

Målet är att Karlstad ska bli bäst i landet på tillgänglig lättläst information på webbplatsen karlstad.se. Redan idag arbetar Karlstads kommun med lättläst, men nu vill vi bli ännu bättre, skriver den politiska majoriteten i ett initiativ till kommunstyrelsen.

För att lättläst webbinformation ska kunna bli certifierad måste ett antal krav vara uppfyllda när det gäller navigering, innehåll, språk, form och bilder. Det är alla punkter som är prioriterade i arbetet med nya karlstad.se som lanseras i höst. Det är Centrum för lättläst, en stiftelse som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga, som arbetar med certifieringen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att Karlstad kommuns hemsida ska vara certifierad som godkänd lättläst webb och att den information som finns på lättläst svenska uppfyller kraven för tillgänglig information för personer med lässvårigheter. Redaktörerna på karlstad.se ska genomgå en utbildning i att skriva på lättläst svenska. Dessutom ska det en gång i månaden göras en sammanställning av toppnyheterna på kommunens hemsida på lättläst svenska.

Kommunens samarbete med Inova inför RAMP12

Stiftelsen Inova har lämnat in en ansökan om finansiering av arrangemanget RAMP12 med Värmlands Innovations- och Tillväxtdag med 100 000 kronor. Inova får sedan tidigare ett verksamhetsbidrag på 1,5 miljoner kronor för 2012 och kommunledningskontoret anser att kostnaden för RAMP12 ska ingå i den summan, eftersom arrangemanget tillhör Inovas ordinarie verksamhet.

Beslut
Kostnaden för RAMP12 bör ingå i verksamhetsbidraget på 1,5 miljoner kronor som Inova får av Karlstads kommun för 2012 och ansökan avslås därmed. Näringslivsdirektören i Karlstads kommun får i uppdrag att utse en kontaktperson från kommunens tillväxtcentrum som kan avsätta tid för projektarbetet inför RAMP12, om Inova önskar det.

Ansvarig handläggare: Ulrika Henrikson, 054-540 10 29
ulrika.henrikson@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ombyggnad för Kontaktcenter i Bibliotekshuset

I december beslutade kommunstyrelsen att Kontaktcenter, Karlstadsbornas väg in i kommunen, ska öppna i Bibliotekshuset. Lokalerna har stora fördelar, främst genom att de ökar tillgängligheten för allmänheten, och att kommunen kan undvika en kostsam flytt av post- och tryckeriservice. Kontaktcenter kommer att finnas i samma lokaler som Turistbyrån. I samband med beslutet i december så fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram ett underlag för hur mycket det skulle kosta. Inledningsvis bedömde man att kostnaden skulle uppgår till 10,5 miljoner kronor, men nu har man kommit fram till att investeringen kan ske till det lägre beloppet – 9,2 miljoner kronor.

Beslut
Teknik- och fastighetsnämnden får 9,2 miljoner kronor för att bygga om Bibliotekshuset för att ge utrymme åt Kontaktcenter och för att anpassa för övriga verksamheter.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
Ingemar.granath@karlstad.se

Fem motioner fick bifall under 2011

I mars 2010 beslutade kommunfullmäktige att bifallna motioner ska redovisas till kommunfullmäktige från och med 2011. En genomgång visar att fem motioner fick bifall under 2011: 1. Utveckla Kronoparken 2. Erbjud mark för stadsodling. 3. Utred förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till social gemenskap för äldre i samband med måltid. 4. Inrätta en lokal fond för lokal utveckling. 5. Utred införandet av kommunal klimatbudget.

Beslut
Redovisningen av bifallna motioner under 2011 godkänns.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
Per.wiker@karlstad.se

Nämnderna tog beslut om 107 medborgarförslag under 2011

Sedan i januari 2004 kan medborgare väcka ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. För att förenkla hanteringen beslutade kommunfullmäktige 2007 om möjligheten att kunna överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om förslagen, som inte är av principiell art eller större vikt. Varje år ska nämnderna redovisa om de beslut som de har fattat. Under 2011 var det 107 medborgarförslag som hanterade direkt i nämnderna, vilket innebär en fortsatt ökning. 25 förslag har verkställts, 52 har fått avslag. Resten finns med i planerna framåt på olika sätt.

Beslut
Redovisningen av medborgarförslagen i nämnderna under 2011 godkänns.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
Per.wiker@karlstad.se

569 synpunkter kom in till kommunen under 2011

Efter beslut i kommunfullmäktige införde Karlstads kommun i januari 2009 möjligheten för medborgarna att lämna "synpunkter" på kommunens verksamhet på hemsidan karlstad.se. I samband med årsredovisningen ska synpunkterna som har kommit in under året följas upp. 569 synpunkter kom in till kommunen under 2011. 448 av dem låg under teknik- och fastighetsnämnden. Synpunkterna är av mycket olika art – allt i från en idé, tanke, förslag eller klagomål, till att bara berömma kommunen.

Beslut
Redovisningen av synpunkter under 2011 godkänns.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
Per.wiker@karlstad.se

Uppdaterad den