Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 24 april

Kommunstyrelsen tog beslut kring den nya båtlinjen Karlstad–Hammarö–Kristinehamn som har premiär 26 juni. Politikerna beslutade också att öka samarbetet med Polismyndigheten i Värmland. Ett annat ärende som behandlades var hur trafikmiljön ska bli säkrare mellan Henstad och Sörmons ridklubb.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Intern kontroll i kommunens nämnder

Varje år görs en intern kontroll av olika verksamheter i kommunens nämnder och Räddningstjänsten Karlstadsregionen. I år har man genomfört en granskning inom ekonomi och personalområdet. Inom personalområdet har man tittat på hur det lokala kollektivavtalet Flex 09 fungerar. Årets granskning inom ekonomi har gjorts på fakturor som avser intern och extern representation och fakturor som bokförts på konton för inköp av livsmedel och färdiglagad mat. Inga större anmärkningar har gjorts, bara ett antal mindre åtgärder har vidtagits.

Beslut
Rapporten godkänns av kommunstyrelsen.

Ansvarig handläggare: Agneta Holmsten, 054-540 10 65
agneta.holmsten@karlstad.se

Intern kontroll i kommunens helägda bolag

Kommunens revisorer har granskat om Karlstad Stadshus AB uppfyller kraven på intern kontroll. Kommunen har sedan lång tid arbetat med intern kontroll för att öka effektiviteten och begränsa riskerna för fel och oegentligheter. Det man har kommit fram till i granskningen är dock att styrelserna saknar dokumenterade planer för just intern kontroll, med undantag för Karlstads Elnät AB.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för arbetet med intern kontroll i kommunens helägda bolag.

Ansvarig handläggare: Lars Sätterberg
lars.satterberg@karlstad.se

Stiftelserna redovisar ett överskott på två miljoner kronor

Karlstads kommuns 129 donationsstiftelser redovisar ett överskott på två miljoner kronor i årsredovisningen för 2011. Enligt den nya stiftelselagen är stiftelser med tillgångar överstigande 1,5 miljoner kronor, eller där kommunen har varit med och bildat stiftelsen, bokföringsskyldiga och ska upprätta en årsredovisning. 17 av de totalt 129 stiftelser som kommunstyrelsen förvaltar är bokföringsskyldiga.

Beslut
Årsredovisningarna godkänns av kommunstyrelsen.

Ansvarig handläggare: Jenny Palo, 054-540 10 77
jenny.palo@karlstad.se

Kontaktcenter och turistbyrån slås ihop

Under 2012 ska det stå klart – kommunens nya Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Det har sedan tidigare beslutats att turistbyrån och Kontaktcenter ska slås ihop i lokalerna där turistbyrån finns idag.

Turismverksamheten kommer att ha kvar huvudansvaret för turismfrågor, men köper turistbyråtjänster av Kontaktcenter. Tre personer som idag arbetar på turistbyrån kommer att gå över och arbeta som kommunvägledare i det nya centret. Kommunvägledarnas uppgift är att ge snabba svar på Karlstadsbornas frågor, eller hänvisa dem vidare till rätt person inom kommunen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att det ska upprättas ett avtal som säger att kultur- och fritidsförvaltningen köper turistbyråtjänster av Kontaktcenter. Tre personer på turistbyrån erbjuds att bli kommunvägledare från 1 januari 2013.

Ansvarig handläggare: Ann Salomonsson, 054-540 10 62
ann.salomonsson@karlstad.se

Bo bra på äldre dar – förstudie kring äldres utemiljö

2011 fick Karlstads kommun pengar från Hjälpmedelsinstitutet inom området "Bo bra på äldre dar". Kommunen beviljades 190 000 kronor för att ta fram en förstudie med förslag kring hur tillgången till gröna och stimulerande utemiljöer kan bli bättre i anslutning till Hagaborgs trygghets- och vårdboenden. Arbetet med förstudien har funnits med i kommunens strategiska plan, med koppling till målet att alla ska ha tillgång till attraktiva boendemiljöer.

Beslut
Förstudien "Bo bra på äldre dar" godkänns av kommunstyrelsen och skickas vidare till Hjälpmedelsinstitutet för godkännande.

Ansvarig handläggare: Lena Huldén
lena.hulden@karlstad.se

Medborgarförslag – ekonomiskt bidrag till kvälls- och nattöppet kafé

En kommuninvånare föreslår att kommunen ger ekonomiskt stöd till ett kvälls- och nattöppet kafé för gymnasie- och universitetsstudenter.
Hon motiverar förslaget med att det inte finns några självklara alternativ för ungdomar i övre tonåren som fortfarande är för unga för att gå på klubb eller barer. Kommuninvånaren tror också att ett nattkafé skulle minska alkoholkonsumtionen bland unga och ge dem större trygghet.

Beslut
Förslaget avslås med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om förbud mot stöd till enskilda samt med hänvisning till befintligt utbud vid Ungdomens Hus, UNO.

Ansvarig handläggare: Sanna Andersson, 054-540 12 98
sanna.andersson@karlstad.se

Medborgarförslag – värmländsk saluhall

En kommuninvånare föreslår att Karlstads kommun anlägger en saluhall i Karlstad, exempelvis i Gamla Wermlandsbankens lokaler.
Efter en politisk motion genomförde kommunen en utredning under 2010 kring förutsättningarna för en saluhall i Karlstad. I utredningen konstaterades att kommunen inte bör åta sig huvudmannaskapet för en saluhallsverksamhet, bland annat på grund av det ekonomiska risktagandet, men också för att en privat aktör garanterar bäst kommersiella förutsättningar. I en senare utredning har det också framkommit att etablerandet av en saluhall i Gamla Wermlandsbanken skulle medföra stora ombyggnationer och att en sådan investering inte är att rekommendera.

Det förs dock samtal med parter som har visat intresse för att etablera en saluhall. Kommunen har dessutom varit tydlig med att de står till förfogande för framtida intressenter när det gäller att underlätta en etablering eftersom en saluhall skulle vara ett attraktivt inslag i stadsbilden.

Beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till resultatet i den utredning som redan gjorts kring en eventuell saluhall i lokalerna, samt med hänvisning till pågående arbete.

Ansvarig handläggare: Petter Falk, 054-540 80 24
petter.falk@karlstad.se

Ta båten mellan Karlstad och Kristinehamn i sommar

I sommar blir det premiär för en ny båtlinje som går från Kristinehamn till Karlstad via Hammarö. Båtlinjen ska bidra till att fler kan ta sig ut i skärgården och förhoppningsvis locka fler turister.

Den nya båten, Hulda II, rymmer 65 passagerare. Den kommer att ta resenärerna från Kristinehamn till Karlstad på 2,5 timmar och stannar vid Alvön, Långön, Rävön och Lövnäs. Premiärturen med Hulda II kommer att gå tisdagen den 26 juni. Sedan går båten två gånger om dagen tisdag till söndag i sju veckor.

Beslut
Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sluta ett femårigt avtal med turbåtstrafik mellan Karlstad–Hammarö–Kristinehamn.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn
peter.thorn@karlstad.se

Ökat samarbete ska ge en tryggare kommun

Karlstads kommun vill öka samarbetet med Polismyndigheten i Värmland. Kommunen bedriver redan ett ambitiöst trygghets- och säkerhetsarbete, men det finns strömningar och tendenser i samhället som ställer krav på nya arbetssätt, skriver majoriteten i ett initiativ till kommunstyrelsen.

Kommunen arbetar sedan 2011 utifrån en strategisk plan där man har prioriterat några områden i trygghetsarbetet, bland annat våld i nära relationer och stöd till upprepat drabbade våldsoffer. I och med den nya styrmodellen finns ett behov av att uppdatera kommunens strategiska överenskommelse med Polismyndigheten i Värmland.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret ska ta fram en strategi och planering mellan kommunledningen och polisen samt andra myndigheter för att förebygga ökade hot, såsom organiserad brottslighet, kriminella MC-gäng samt religiös och politisk extremism.

Effektivare upphandling i Karlstadsregionen

Karlstads kommun upphandlar varor och tjänster för uppskattningsvis en miljard kronor varje år. Majoriteten skriver i ett initiativ till kommunstyrelsen att de vill se över hur kommunen arbetar med anbud och upphandlingar med syfte att skapa en effektivare upphandlingsorganisation och ett ökat samarbete med de andra kommunerna i Karlstadsregionen samt öka den politiska insynen i upphandlingsfrågor. De vill även förbättra möjligheten för mindre aktörer att medverka i upphandlingar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret ska utreda nya arbetsformer inom upphandlingsområdet bland annat när det gäller ökad samverkan med kommunerna i Karlstadsregionen. Det ska också underlätta för småföretag att delta i kommunala upphandlingar. En första återrapportering av arbetet ska ske i augusti i år.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Policy för upplåtelse av offentlig plats

Karlstads kommun har tagit fram en policy för vilka regler som gäller för upplåtelse av offentlig plats. För att till exempel ställa upp en byggnadsställning eller anordna ett evenemang på gator och torg krävs tillstånd från polisen som i sin tur begär in ett yttrande från kommunen. Syftet med kommunens policy är att ge vägledning i frågorna och tydliggöra villkoren för att använda en offentlig plats. Policyn innehåller också anvisningar till privatpersoner och företagare och anvisningar hur de ska gå till väga och vad de ska tänka på när de söker tillstånd.

En del i policyn säger att tillstånd inte bör ges vid uppställning av fordon som gör reklam för evenemang. Kommunstyrelsen beslutade dock att det ska finnas visst utrymme för alternativa ställningstaganden, till exempel vid Svenska Rallyt.

Beslut
Policyn för upplåtelse av offentlig plats godkänns med korrigeringen att villkoren för uppställning av fordon vid evenemang ändras.

Ansvarig handläggare: Marie Edwinson, 054-540 10 15
Marie.edwinson@karlstad.se

Justerad taxa vid upplåtelse av kommunal mark

Teknik- och fastighetsförvaltningen har gjort en översyn av taxan gällande upplåtelse av kommunens allmänna mark. De flesta tidigare upplåtelseformer har inte fått någon förändrad taxa. Men i några fall har det inte funnits någon taxa, därför görs nu en komplettering. Det gäller bland annat tivoli, uppställning av reklamfordon, loppmarknad och torgbodarna.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kompletteringen av taxan för att hyra kommunens allmänna mark.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath
ingemar.granath@karlstad.se

Kvalitetsredovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden

Kvalitetsredovisningen för arbetsmarknads- och socialnämnden ger en bild av verksamheten och visar hur nämnden arbetar med att nå målen i den strategiska planen – kommunens nya styrmodell.
I redovisningen finns beskrivet hur långt nämnden har kommit i att uppnå målen som sträcker sig över mandatperioden.

Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämndens kvalitetsredovisning godkänns.

Ansvarig handläggare: Lena Huldén
lena.hulden@karlstad.se

Motion: Karlstad som fristad för kulturarbetare som lever under hot

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Linda Larsson (S) och Christer Alnebratt (S) att Karlstad ska bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls under förutsättning att staten tar det avgörande ekonomiska ansvaret.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Motion: Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar

Christian Norlin (S) och Inga-Maj Thyberg (S) föreslår i en motion att meddelarfrihet ska ställas som krav i upphandlingar när kommunens verksamhet läggs ut på entreprenad. Detta för att personal i verksamheter som läggs ut på entreprenad ska ha samma villkor som personal i den egna verksamheten.

Beslut
Kommunstyrelsen är positiv till meddelarfrihet, men vill avvakta regeringens utredning om en eventuell lagändring innan kommunen fattar beslut i frågan. Förslaget är alltså att motionen anses besvarad.

Ansvarig handläggare: Dan Tågmark, 054-540 10 04
dan.tagmark@karlstad.se

Motion: Biologisk mångfald – Villkora exploatörers markanvändning

I en motion föreslår Håkan Svenneling (V) och Lena Grip (V) att teknik- och fastighetsnämnden utreder möjligheten att exploatörer restaurerar mark i samband med exploateringsprojekt. Detta för att förbättra möjligheterna till biologisk mångfald.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. Teknik- och fastighetsnämnden har i uppdrag att utvärdera genomförandet av hållbarhetsprogram och åtgärder för bevarande och utveckling av naturmiljön i Grundvikenprojektets etapp 1.

Ansvarig handläggare: Petter Falk, 054-540 80 24
petter.falk@karlstad.se

Motion: Gör om Museigatan till gångfartsgata

Håkan Holm (S) och Pernilla Edman (S) föreslår i en motion att Museigatan, efter korsningen vid Herrgårdsgatan, görs om till ett gångfartsområde. Till skillnad från en gågata är det inte förbjudet med motordriven genomfartstrafik på en gångfartsgata, men fordon och cyklar får inte köra fortare än gångfart.

Beslut
Motionen avslås eftersom det redan pågår ett arbete med att utveckla området längs älvkanten från Karl IX:s bro till Sandgrundsparken genom projektet Solsidan.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn
peter.thorn@karlstad.se

Motion: Seniorboende på badhusparkeringen

Socialdemokraterna vill bygga seniorbostäder på tomten Tingvallastaden 1:1, även kallad badhusparkeringen som idag används som parkering. I en motion skriver Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Holm (S) att de vill att markanvisningen av tomten från 2007 ska återupptas.

Beslut
Motionen avslås med hänvisning till att teknik- och fastighetsnämnden redan arbetar med frågan.

Ansvarig handläggare: Petter Falk, 054-540 80 24
petter.falk@karlstad.se

Motion: Slutför planprocessen för handelsområdet Eriksberg

Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Holm (S) föreslår i en motion att kommunen slutför planprocessen för handelsområdet Eriksberg.

Beslut
Motionen anses besvarad eftersom det redan pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan.

Ansvarig handläggare: Sara Nilsson, 054-540 12 95
sara.nilsson@karlstad.se

Motion: Säkrare trafikmiljö mellan Henstad och Sörmons ridklubb

Linda Larsson (S) föreslår i en motion att trafikmiljön mellan Henstad och Sörmons ridklubb måste bli bättre. Många elever på ridskolan har påtalat riskerna med att ta sig från Sörmons ridklubb på ett säkert sätt, eftersom vägen är smal, tungt trafikerad och utan belysning.

Kommunstyrelsen är enig om att trafiksituationen behöver förbättras, ett ansvar som delas mellan kommunen och Trafikverket.

Beslut
Motionen bifalls och teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kostnaden och ansvaret ska fördelas mellan kommunen och Trafikverket.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn
peter.thorn@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Maria Ohlsson, Moderaterna, 070-631 34 63
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-252 80 81
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den