Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 25 september

På sammanträdet den 25 september tog kommunstyrelsen bland annat beslut om hur Karlstads kommun och Karlstads universitet ska förbättra sitt samarbete.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunen inför servicegarantier

Från och med den 1 november inför Karlstads kommuns ett trettiotal servicegarantier. Servicegarantierna beskriver vad Karlstadsbor och företagare kan förvänta sig av kommunen inom vissa tjänster. Lever inte kommunen upp till det som är utlovat, får man någon typ av kompensation. Beslut om servicegarantierna tas av respektive nämnd.

Fyra av servicegarantierna handlar om kommunledningskontorets verksamheter och därför fattar kommunstyrelsen beslut om dem. Dessa garantier är följande:

  • En företagare som kontaktar kommunen med en önskan om ett företagsbesök, ska få det inom tio dagar.
  • En företagare som kontaktar någon av företagslotsarna ska bli hänvisad till rätt person inom två dagar.
  • Om den som kontaktar Kontaktcenter* inte får svar på sin fråga direkt, ska en återkoppling ske inom två arbetsdagar med besked om när man kan förvänta sig ett svar. Det gäller även om ansvaret för frågan har tagits över av en annan förvaltning i kommunen.
  • Den som beställer en borgerlig vigsel ska få en bekräftelse inom 24 timmar på vardagar, under förutsättning att hindersprövning och intyg om vigsel är klart samt att två vittnen är utsedda.

Beslut
Kommunstyrelsen godkände kommunstyrelsens servicegarantier.

Kommunstyrelsen beslutade också att kommunledningskontoret ska överlämna en rapport med en redovisning av kommunens samtliga servicegarantier till kommunfullmäktige senast i december 2012.

Ansvarig handläggare: Jessica Forssten, 054-540 10 38
jessica.forssten@karlstad.se

* Kontaktcenter öppnar i mitten av januari och kommer att ligga i Bibliotekshuset. Kontaktcenter blir vägen in till kommunen och förutom besök kommer Karlstadsborna att nå Kontaktcenter via till exempel telefon, mejl eller Facebook.

Kommunen och universitetet i samklang

För att få ett bättre samarbete mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet har kommunen gjort en kartläggning av hur samverkan ser ut idag och tagit fram ett förslag till ny styrningsmodell.

Enligt förslaget ska man bland annat inrätta en styrgrupp, Karlstad som universitetsstad, där kommunens ledande politiker och tjänstemän möter universitetets ledande tjänstemän. Styrgruppen ska behandla övergripande frågor som till exempel finansiering, bildande av behovsstyrda arbetsgrupper och bemanningsfrågor.

Man föreslår också att dagens studentråd läggs ner och ersätts av en ny samrådsarena, Karlstad som studentstad, bestående av ett flertal studentrepresentanter och nyckelaktörer inom kommunen, såsom KBAB och Karlstadsbuss. De ska arbeta för att studenterna ska få en meningsfull studietid, praktiktid och fritid i Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner styrningsmodellen. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utforma organisationen för samverkan, i dialog med Karlstads universitet, Karlstad studentkår och andra berörda. En återrapportering ska ske i februari 2013.

Ansvarig handläggare: Per Uppman, 054-540 80 29
per.uppman@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

De flesta förfrågningar om allmänna handlingar hanteras digitalt, antingen via e-post eller via kommunens hemsida. Man har också möjlighet besöka kommunens förvaltningar och bolag och se handlingar på plats.
När någon vill ha handlingar i pappersform handlar det oftast om enstaka sidor, men ibland kommer förfrågningar om stora mängder. I de fallen vill kommunen kunna ta betalt för kopiering, utifrån en bestämd taxa.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen från och med den 1 december 2012 ska ta betalt för kopiering av allmänna handlingar. För att minimera administrationen är de 99 första kopiorna gratis, medan 100 kopior kostar 150 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor styck.

Kostnader för kopiering av allmänna handlingar från kommunarkivet ska samordnas med andra arkivmyndigheter. Kultur- och fritidsnämnden får därför i uppdrag att bestämma de taxorna.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Fördjupad översiktsplan för Eriksberg och Bergvik

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för området kring Eriksberg och Bergvik. Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ut handelsområdet intill Bergviks köpcentrum, att bygga om E18 till motorväg och att avlasta Hultsbergsmotet från trafik.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta förslaget till fördjupad översiktsplan för Eriksberg och Bergvik.

Ansvarig handläggare: Olle Wikberg, 054-540 10 32
olle.wikberg@karlstad.se

Motion om seniorboenden i ytterområden

I en motion föreslår Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Holm (S) att kommunens arbete med att hitta lösningar för seniorboenden ska omfatta både Molkom och Vålberg under 2012. De vill också att frågan om seniorboenden i Väse och Skattkärr aktualiseras i teknik- och fastighetsnämnden under året.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. Det pågår redan ett arbete med att hitta lösningar för seniorboenden i Molkom och Vålberg. När det gäller Väse och Skattkärr anser kommunstyrelsen att det bör ingå i teknik- och fastighetsnämndens helhetsuppdrag om seniorboenden och vägas samman med andra lokaliseringar.

Ansvarig handläggare: Elin Hedenkvist, 054-540 80 45
elin.hedenkvist@karlstad.se

Internetkostnader täcks av försörjningsstödet

Lena Melesjö Windahl (S), Christian Norlin (S) och Ingela Wretling (S) föreslår i en motion att försörjningsstödet även ska täcka kostnader för internet. Arbetsmarknads- och socialnämnden biföll motionen i juni 2012 och har redan gjort ett tillägg om detta i riktlinjerna för försörjningsstöd.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen om ändrade riktlinjer för försörjningsstöd.

Ansvarig handläggare: Jenny Mentzer, 054-540 10 40
jenny.mentzer@karlstad.se

Uppdaterad den