Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 28 augusti

Teknik- och fastighetsnämnden får tio miljoner kronor extra för underhåll av lokaler, gator och vägar, medan stadsbyggnadsnämnden får en halv miljon kronor till ökade insatser för planarbeten. Det beslutades idag på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstad i mitten när VA-kvaliteten jämförs mellan kommuner

På uppdrag av kommunstyrelsen har teknik- och fastighetsnämnden undersökt pris och kvalitet i vatten- och avloppsverksamheten i Karlstad jämfört med andra kommuner – vilken kvalitet som produceras i förhållande till kostnaden. Kommunerna som är med i undersökningen är Örebro, Jönköping, Linköping, Gävle, Luleå, Kalmar, Sundsvall, Växjö – och Karlstad.

Undersökningen visar att Karlstad ligger runt genomsnittet i fråga om
kostnader, avgifter, förnyelsetakt och vattenkvalitet. Undersökningen är baserad på fakta från 2010. En mer omfattande kvalitetsredovisning kommer att göras under 2013 när branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en ny form av "hållbarhetsindex" och samlat in uppgifter för 2012.

Beslut
Teknik och fastighetsnämnden redovisning av pris och kvalitet i vatten- och avloppsverksamheten godkänns. Nämnden får i uppdrag att göra en mer utförlig redovisning under hösten 2013.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
Ingemar.granath@karlstad.se

Pengar till projektet Klusterdriven näringslivssamverkan

Karlstads kommun fortsätter att stötta pilotprojektet Klusterdriven näringslivssamverkan mellan Sverige och Norge. Stiftelsen Compare har ansökt om 500 000 kronor under 2013.

Beslut
Stiftelsen Compare får 500 000 kronor till projektet Klusterdriven näringslivssamverkan mellan Sverige och Norge under 2013. Beslutet gäller under förutsättning att Tillväxtverket också bidrar med en halv miljon kronor till projektet.

Ansvarig handläggare: Ulrika Henrikson, 054-540 10 29
Ulrika.henrikson@karlstad.se

Extrapengar till teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden

Kommunen får tillbaka 74 miljoner kronor i inbetalda sjukförsäkringspremier för åren 2007 och 2008. Det är AFA Försäkring, som ansvarar för kommunens försäkringar, som har beslutat att betala tillbaka premierna. Anledningen till att kommunen får tillbaka pengar är den kraftiga nedgången i långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar.

Tio miljoner av beloppet ska användas till Teknik- och fastighetsnämndens ökade underhållsinsatser under 2012. En halv miljon går till stadsbyggnadsnämnden och ökade planarbeten. Resterande del av pengarna kommer att förbättra kommunens resultat för 2012 och därmed minskar behovet av att låna till kommunens investeringar.

Socialdemokraterna lämnade ett eget förslag.

Beslut
Teknik- och fastighetsnämnden får tio miljoner kronor extra för ökade underhållsinsatser under 2012. Pengarna fördelas mellan lokalförsörjning och gator- och cykelvägar. Stadsbyggnadsnämnden får en halv miljon kronor till ökade insatser för planarbete.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Mer pengar till tillfälliga skollokaler

Under tiden som kommunen renoverar högstadieskolor går eleverna i tillfälliga lokaler. Eftersom det är fler elever än man räknat med på Ilandaskolan och Norrstrandskolan, som renoveras under de kommande två läsåren, vill teknik- och fastighetsnämnden hyra ytterligare 865 kvadratmeter. Det innebär att hyreskostnaden ökar med 725 000 kronor under 2012, 1 450 000 kronor 2013 och 725 000 kronor 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden får ytterligare 725 000 kronor för att hyra ersättningslokaler under höstterminen 2012. Pengarna tas av kommunens rörelsekapital.
Kostnaderna för 2013 och 2014 arbetas in i kommande budgetar.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Redovisning av skolans kvalitet

Barn- och ungdomsnämnden har under flera år tagit fram en kvalitetsredovisning
för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och särskola. Redovisningen ger en helhetsbild av verksamheten och visar hur nämnden arbetar med kvalitet och måluppfyllelse.

Under de senaste åren har skolan stått inför många förändringar: ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner och krav på lärarlegitimation. Under 2011 har därför kommunens förskolor och skolor prioriterat arbetet med nya styrdokument.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att barn- och ungdomsnämndens kvalitetsredovisnings för 2011 godkänns.

Ansvarig handläggare: Jenny Mentzer, 054-540 10 40
Jenny.mentzer@karlstad.se

Fond för sociala investeringar

Håkan Svenneling (V) och Lena Grip (V) förslår i en motion att kommunen inrättar en social investeringsfond och att 100 miljoner kronor avsätts till fonden.

En social investeringsfond är i första hand ett sätt att jämföra sociala insatser med hur vi ser på andra investeringar i kommunen, som exempelvis att bygga hus eller köpa in maskiner och utrustning. Tanken är att en social investeringsfond ska bidra till ett ökat fokus på långsiktighet och förebyggande inom det sociala området.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen inrättar en social investeringsfond. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer, där det bland annat ska framgå vilka som kan få stöd av fonden, vilka kriterierna är och hur den ekonomiska omfattningen ska se ut.

Ansvarig handläggare: Lars Sätterberg, 054-540 10 36
Lars.satterberg@karlstad.se

Uppdaterad den