Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 5 juni

Kommunstyrelsen har nu lagt förslag till strategisk plan och budget för perioden 2013-2015. Inom driftbudgeten finns riktade tillägg på totalt 100 miljoner kronor under 2013. Hälften av pengarna går till mer personal och ökade resurser i grundskolan och förskolan i takt med att antalet elever och förskolebarn ökar.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunen yttrar sig till Förvaltningsrätten kring överklagandet av köpet av Sandgrund och hyresavtalet med Lars Lerin

En privatperson har överklagat Karlstads kommuns köp av Sandgrund och hyresavtalet med konstnären Lars Lerin, som ska driva en konsthall i delar av Sandgrunds lokaler. Privatpersonen anser att kommunens beslut gynnar ett enskilt företag och att det därför strider mot kommunallagen.

Lerin skall förutom en hyra baserad på entréintäkterna också uppfylla ett antal uppdrag gentemot kommunen. Detta regleras i ett särskilt uppdragsavtal och innehåller bland annat krav på samverkan med övriga besöksnäringen för att öka Karlstads attraktivitet som besöksmål. Det innehåller också reducerade priser för skolungdom, möjlighet till enskilda visningar vid besök i kommunen och ett krav på att utställningen förnyas med minst 20 procent varje år.

I sitt yttrande till Förvaltningsrätten sammanfattar kommunen att de anser att överklagandet ska avslås. "Kommunens insatser är skäliga och proportionerliga med hänsyn till den förväntade nytta som samarbetet kan antas föra med sig för kommunen och Karlstadsborna när det gäller att stärka kommunen som besöksstad och att vara en attraktiv stad att leva och bo i" står det i yttrandet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att yttrandet till Förvaltningsrätten kring köpet av Sandgrundsfastigheten och hyresavtalet med Lars Lerin godkänns.

Ansvarig handläggare: Marie Edwinson, 054-540 10 15
Marie.edwinson@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader

Efter fyra månader görs alltid budgetuppföljning med syfte att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym i kommunen och nämnderna. Prognosen visar ett resultat på 112 miljoner kronor för kommunen 2012, närmare 40 miljoner kronor högre än den reviderade budgeten. Reavinster för sålda tomträtter och återbetalda avtals- och sjukförsäkringspremier står för den största delen av resultatet. Utan de posterna hade prognosen hamnat på 35 miljoner kronor, vilket är betydligt sämre än de budgeterade 72 miljoner kronorna.

Beslut
Kommunstyrelsen förslår att budgetuppföljningen med helårsprognos efter fyra månader godkänns. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 miljoner kronor av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under 2013. Samtidigt får nämnderna i uppdrag att redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden 2013-2015.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
Ingemar.granath@karlstad.se

Vatten- och avloppstaxan höjs med 2,2 procent

Vatten- och avloppstaxan höjs från 1 januari 2013, föreslår kommunstyrelsen. För en normalvilla innebär höjningen en ökad kostnad på 129 kronor per år.

Förslaget till höjning är betydligt lägre än vad den har varit under de senaste åren. År 2011 höjdes taxan med åtta procent, bland annat för att säkerställa att underskottet från 2008 kunde hämtas hem. 2012 höjdes taxan med 5,9 procent. Prognosen för 2012 visar på ett överskott på fyra miljoner kronor, vilket gör att höjningen inte behöver vara så stor inför 2013.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att vatten- och avloppstaxan höjs med 2,2 procent från den 1 januari 2013.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
Ingemar.granath@karlstad.se

Strategisk plan och budget 2013-2015

Kommunstyrelsen lägger förslag till strategisk plan och budget för perioden 2013-2015. Förslaget innehåller ekonomiska ramar för nämnderna samt ett antal åtaganden, som visar vad nämnderna ska bidra med för att kommunen ska nå de övergripande målen i den strategiska planen.

Inom driftbudgeten finns riktade tillägg på totalt 100 miljoner kronor under 2013. Hälften av pengarna går till mer personal och ökade resurser i grundskolan och förskolan i takt med antalet elever och förskolebarn ökar. Samtidigt ökar resurserna för barn och elever med behov av särskilt stöd. Utvecklingen av kollektivtrafiken med biogasbussar, fler vårdplatser för äldre, tak-över-huvudet-garantin samt jobbskapande åtgärder och försörjningsstöd får också en resursförstärkning.

För investeringar budgeteras 533 miljoner kronor under det första året och 337 miljoner kronor under 2014. Bland större investeringar kan nämnas upprustning av högstadieskolor, ny Hagaborgsskola och om- och tillbyggnad av Sundsta badhus,

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade egna budgetförslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att strategisk plan och budget för 2013-2015 godkänns.
Kommunfullmäktige fattar sedan slutgiltigt beslut om budgeten den 18 juni.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
Ingemar.granath@karlstad.se

Fastigheterna i Järpetan kan anslutas till kommunens va-nät

Järpetan, området norr om Jägartorpet, har under en tid haft dåliga enskilda avloppsanläggningar och en del fastigheter har haft problem med dricksvattenkvaliteten. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är va-huvudmannen, i det här fallet kommunen, skyldiga att ordna med en allmän va-anläggning om det finns hälso- och/eller miljöskäl.
I samband med att det byggs en gång- och cykelbana längs Norra Infarten har va-enheten lagt ned vattenledningar för att kunna ansluta fastigheter till det kommunala ledningsnätet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget om att utöka verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten godkänns.

Ansvarig handläggare: Olle Wikberg, 054-540 10 32
Olle.wikberg@karlstad.se

Uppdaterad den