Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 23 oktober

Flera nämnder i kommunen visar på stora underskott och kommunstyrelsen föreslår att det hålls ett extra möte i december kring den ansträngda ekonomiska situationen. Karlstads kommun kan ändå redovisa ett positivt resultat på 237 miljoner kronor efter årets åtta första månader tack vare engångsintäkter från reavinster och återbetalda sjukförsäkringspremier.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstad ansöker om att bli Sveriges kvalitetskommun 2013

Ett åtagande i den strategiska planen är att Karlstads kommun ska ansöka om att bli Sveriges kvalitetskommun senast 2015. Karlstads kommuns ambition är att ha en hög kvalitet inom alla verksamheter och områden. Det visar inte minst resultaten från Kommunkompassen, SKL:s utvärdering av kommunerna utveckling och kvalitet, där Karlstad ligger strax över genomsnittet inom alla områden. Kontaktcenter, där Karlstadsborna ska få snabba svar på sina frågor, är i startgroparna och införandet av servicegarantier är en kvalitetsstämpel på kommunens service till Karlstadsborna. Med tanke på det jobb som har gjorts, ansöker Karlstad om att bli Sveriges kvalitetskommun redan 2013.

Kommunerna som söker bedöms utifrån hur de arbetar med att förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun ska ansöka om att bli Sveriges kvalitetskommun 2013.

Ansvarig handläggare: Jessica Forssten, 054-540 10 38
jessica.forssten@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Starkt delårsbokslut för Karlstads kommun

Karlstads kommun visar ett positivt resultat på 237 miljoner kronor i delårsbokslutet för årets första åtta månader. Det positiva resultatet beror i huvudsak på stora engångsintäkter, såsom reavinster från kommunens tomträttsförsäljning och återbetalningar av sjukförsäkringspremier.

Koncernens motsvarande siffra är +336 miljoner kronor. Årsprognosen för kommunen är +180 miljoner kronor.

I samband med delårsbokslutet görs även en uppföljning av hur långt nämnderna i kommunen har kommit med åtagandena i den strategiska planen. Av 133 åtaganden som ska genomföras under åren 2012-2014 är 15 klara, 106 i gång medan 12 återstår.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att delårsbokslut och helårsprognos för koncernen Karlstads kommun godkänns.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Flera nämnder går med underskott

Redan i prognosen efter årets första kvartal överskred kommunens nämnder budgeten med totalt 73 miljoner kronor. De fick då i uppdrag att redovisa en långsiktig strategi för hur kostnaderna skulle anpassas till de ramar som ligger för åren 2013-2015.

Det var tack vare engångsintäkter från reavinster av sålda tomträtter och utbetalda sjukförsäkringspremier, som kommunen kunde visa på ett positivt resultat i delårsbokslutet. Men om kostnadsnivån även de kommande åren överstiger budgetramarna med samma belopp som de senaste åren, riskerar kommunen att inte ens klara det lagstadgade balanskravet.

Nämnderna med störst problem är arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasienämnden, vård- och omsorgsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden.

Ett ökat behov av försörjningsstöd och problem med minskade elevkullar i gymnasiet är några förklaringar. Bland annat så kommer vård- och omsorgsnämnden att behöva spara inom handikappomsorgen och teknik- och fastighetsnämnden minska underhållet av gator och fastigheter för att minska sina underskott. Flera nämnder beskriver att de måste sänka ambitionsnivån om de ska få sin budget i balans.

Så här ser prognosen ut för nämnderna 2012 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen +0,5
Arbetsmarknads- och socialnämnden, försörjningsstöd -19,0
Arbetsmarknads- och socialnämnden, övrigt +6,6
Barn- och ungdomsnämnden +2,9
Gymnasienämnden -28,6
Kultur- och fritidsnämnden -3,4
Stadsbyggnadsnämnden +2,3
Teknik- och fastighetsnämnden -10,5
Vård- och omsorgsnämnden -17,8
Övriga nämnder +0,2
Summa -62,3

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningskontorets redovisning godkänns och betonar vikten av att nämnderna håller budgetramarna för 2013. Vid behov ska nämnderna göra prioriteringar och anpassningar enligt en viss prioriteringsordning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningsutskottet ska följa nämndernas anpassningsarbete och att nämnderna ska bjudas in till utskottets möte den 13 november för att diskutera det ekonomiska läget.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att särskilt följa utvecklingen inom arbetsmarknads- och socialnämnden och Karlstads- Hammarö gymnasienämnd för att förbättra kvaliteten i månadsprognoserna som redovisas för kommunledningsutskottet.

Det ska hållas ett extra kommunstyrelsesammanträde tisdagen den 18 december kring nämndernas ekonomiska situation.

Socialdemokraterna lämnade ett eget yrkande med några tillägg.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Den första november införs servicegarantier i kommunen

Karlstads kommun inför ett trettiotal servicegarantier som respektive nämnd har beslutat om. Servicegarantierna beskriver vad Karlstadsbor och företagare kan förvänta sig av kommunen inom vissa tjänster. Lever inte kommunen upp till det som är utlovat, får man någon typ av kompensation. I rapporten till kommunfullmäktige finns samtliga servicegarantier samlade tillsammans med en beskrivning av hur man arbetat fram garantierna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att rapporten om servicegarantierna godkänns.

Vänsterpartiet lämnade en reservation.

Ansvarig handläggare: Jessica Forssten, 054-540 10 38
jessica.forssten@karlstad.se

Motion: Hemtjänsten och vårdboenden ska återgå i kommunens regi

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Håkan Svenneling (V), Lena Grip (V), och Katrin Rundström (V) att kommunen inte längre ska tillämpa lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten och vårdboenden. Motionärerna vill att hemtjänsten och vårdboenden återgår i kommunens regi.

Vård- och omsorgsförvaltningen skriver att vi går mot en vård och omsorg som blir allt mer styrd av individen, där kunden fattar egna beslut om vård- och omsorgsutövare. Det gör att det blir extra viktigt för företagen att visa att just de är bra. Detta kan, skriver vård- och omsorgsförvaltningen, i sig skärpa upp och sålla bland privata utförare på marknaden och även ställa ytterligare högre kvalitetskrav på kommunens regi.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får avslag.

Vänsterpartiet lämnade ett eget yrkande och reserverade sig mot beslutet.

Ansvarig handläggare: Peter Bäckstrand, 054-540 10 82
peter.backstrand@karlstad.se

Motion: Använd kognitiva hjälpmedel i demensvården

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingela Wretling (S) att kommunen

mer systematiskt borde använda kognitiva hjälpmedel i demensvården. Hon anser att kommunen bättre ska använda kunskaper och slutsatser om olika hjälpmedel från projekt som Humanteknik, som fick en avgörande betydelse för införandet av kognitiva hjälpmedel i Värmland, samt se över möjligheterna till EU-finansiering.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad med hänvisning till att vård- och omsorgsnämnden redan använder kognitiva hjälpmedel inom demensvården.

Ansvarig handläggare: Mona Stensmar Petersen, 054-540 10 28
mona.petersen@karlstad.se

Motion: Genomför dialogmöten inom idrotts- och fritidssektorn

Under hösten 2011 genomfördes tre dialogmöten med kulturlivet i Karlstad där

politiker från kultur- och fritidsnämnden och tjänstemän från förvaltningen deltog tillsammans med hundratals personer från olika föreningar inom kulturlivet.

Dialogerna uppfattades som givande och i en motion föreslår nu Linda Larsson (S) och Christoffer Thuresson (S) att "idrottsdialoger" ska ordnas på samma sätt.

En idrottsdialog skulle ge idrottsföreningarna samma möjlighet att diskutera hur vi skapar ett bättre idrottsliv i Karlstad och vad som är viktigast att utveckla och förändra, enligt motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen om att genomföra dialogmöten inom idrotts- och fritidssektorn bifalls.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Motion: Rusta upp området vid Pråmkanalen

I en motion föreslår Linda Larsson (S) att kommunen ska ta fram en plan för att rusta upp området vid Pråmkanalen. Målet med planen är att den ska vara genomförd till sommaren 2013, då det är 175 år sedan Pråmkanalen invigdes. Området Pråmkanalen sträcker sig mellan Slussvaktarstugan och nya bron (Hyttabron) vid Karlstad CCC. Sedan båtbussarna började köra där så har området, enligt motionen, blivit ett av Karlstads mest besökta av turister.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har redan planer på en omfattande upprustning av området under hösten/vintern 2012/2013, ett arbete som ska vara klart när båttrafiken tas upp igen nästa sommar. Bland annat så ska slussportarna renoveras, vegetation ska tas bort längs med kanalen, sönderkörda gräsmattor ska lagas och portar och brofästen ska målas.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad eftersom teknik- och fastighetsförvaltningen redan har planer för en omfattande upprustning av Pråmkanalen.

Ansvarig handläggare: Marianne Andersson, 054-540 80 17
marianne.andersson@karlstad.se

Motion: Förbättra parkeringen vid Seniorernas hus

I en motion föreslår Socialdemokraterna, genom Hans Igelström och Stig Rohdin, att kommunen bygger ut fler parkeringsplatser längs Brunnsgatan för besökande på Seniorernas hus. Några av platserna bör vara reserverade för handikapparkering, skriver motionärerna som också påpekar problemen med att många parkerar på gräsmattor och gångvägar eftersom platserna inte räcker till.

Det finns 19 parkeringsplatser vid Seniorernas hus i dag och kommunledningskontoret skriver att det skulle strida mot detaljplanen att bygga ytterligare platser i delar av Herrgårdsparken, vilket skulle vara ett kraftigt intrång i värdefull parkmiljö. De gör bedömningen att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i närområdet som också trafikeras av tre busslinjer. Däremot ska behovet av ytterligare handikapplatser undersökas.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får avslag i den del som handlar om att skapa fler parkeringsplatser vid Seniorernas hus. Motionen får däremot bifall i ärendet som rör fler parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn, 054-540 10 31
peter.thorn@karlstad.se

Uppdaterad den