Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 11 december

Kommunstyrelsen tog bland annat beslut om bidrag till organisationer och föreningar, ändrade parkeringszoner och om infartsskyltar vid E18.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Pengar till organisationer och föreningar

Karlstads kommun ger varje år bidrag till olika organisationer och föreningar. På sammanträdet den 11 december fattade kommunstyrelsen beslut om vilka som ska få pengar nästa år. Brottsförebyggande Centrum i Värmland får 300 000 kronor, Brottsofferjouren Södra Värmland får 516 000 kronor, Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland får 150 000 kronor, Karlstads Civilförsvarsförbund får 122 000 kronor, RFSL Ungdom i Karlstad får 80 000 kronor och Sjöräddningssällskapet får 10 000 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att ge fem organisationer och föreningar bidrag 2013.

Kommunstyrelsen uppmanar Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland att utveckla sitt samarbete under 2013. Bland annat för att utveckla den utåtriktade verksamheten och för att minska kostnaderna.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 48
ingemar.granath@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ändrade parkeringszoner i Karlstads tätort

Teknik- och fastighetsnämnden föreslår en förändrad zonindelning för gatuparkering i Karlstads tätort. Förslaget grundas på den parkeringsutredning, "Parkering i Karlstad", som kommunstyrelsen behandlade i april 2011.

Enligt förslaget ska röd zon utökas med flera gator inom Tingvallastaden. Gul zon ska utökas med ett antal gator i Haga och i Klara, som idag ligger i grön zon. Och blå zon förblir oförändrad. Genom förslaget får teknik- och fastighetsnämnden ökade intäkter, som täcker drygt hälften av det årliga bortfall som uppstod 2009 när parkeringsavgifterna blev momsbelagda. Av de 8,8 miljoner kronor som kommunen årligen får in i parkeringsavgifter betalar kommunen 2,2 miljoner kronor i moms.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att parkeringszonerna ändras enligt teknik- och fastighetsnämndens förslag. De nya zonerna gäller från den 1 mars 2013.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 48
ingemar.granath@karlstad.se

Nya välkomstskyltar längs E18

Kommunledningskontoret föreslår att de digitala välkomstskyltarna längs E18 byts ut till nya eftersom de gamla skyltarna är slitna och ofta drabbas av långa driftstörningar. Dessutom börjar det bli svårt att få fram reservdelar. De nya skyltarna kommer att bli mer driftsäkra och ge bättre exponeringsmöjligheter. Kommunledningskontoret föreslår att samtidigt som de nya skyltarna tas i drift så avvecklas de tredelade evenemangsskyltarna vid E18 i höjd med Borgmästarholmen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunledningskontoret att byta ut skyltarna.

Ansvarig handläggare: Kristina Fransson, 054-540 10 22
kristina.fransson@karlstad.se

Motion: Behåll och utveckla våra medborgarkontor

På grund av det ekonomiska läget tog Karlstads kommun tidigare i år beslut om att lägga ner medborgarkontoren på Kronoparken och i Molkom, Vålberg och Skattkärr. Avvecklingen innebär en besparing på 1,8 miljoner kronor. Bedömningen är också att kommunens nya Kontaktcenter som öppnar efter årsskiftet, kommer att fånga upp en del av medborgarkontorens frågor.

I en motion föreslår Lena Melesjö Windahl (S) att kommunen ska behålla och utveckla medborgarkontoren.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås, med motiveringen att kommunfullmäktige genom sitt beslut om nämndernas budgetramar för 2013-2015 redan tagit ställning till att medborgarkontoren ska avvecklas. De ekonomiska förutsättningarna har inte ändrats sedan dess.

Ansvarig handläggare: Marie Edwinson, 054-540 10 15
marie.edwinson @karlstad.se

Motion: En väg in för företagare och exploatörer

I en motion föreslår Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Holm (S) att ansvaret för de strategiska mark- och exploateringsfrågorna flyttas från teknik- och fastighetsnämnden till kommunstyrelsen. Motionärerna menar att det finns en tröghet i samband med exploateringar och att processen tar för lång tid och inte är tillräckligt transparent.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår motionen, eftersom det redan pågår ett arbete med att kvalitetssäkra plan- och genomförandeprocessen inklusive exploateringsverksamheten. I samband med detta görs även en organisationsöversyn av de berörda förvaltningarna, det vill säga teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

Ansvarig handläggare: Olle Wikberg, 054-540 10 32
olle.wikberg @karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Maria Ohlsson, Moderaterna, 070-631 34 63
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den