Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 20 november

Kommunstyrelsen tog bland annat beslut om busspriser och renhållningstaxa för kommande år. Ett flertal motioner behandlades också på sammanträdet, exempelvis om utökad torghandel och om att kommunanställda ska kunna få välja en cykel istället för guldklocka när de arbetat 25 år i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Medborgarförslag om ny vänort

I ett medborgarförslag föreslår en medborgare att kommunen ska verka för att göra Girona i Spanien till Karlstads vänort. Motivet är att företag och skolor gemensamt skulle kunna utvecklas och att vänortssamarbetet skulle locka turister både till Karlstad och till Girona.

Beslut
Eftersom alltmer samverkan sker i konkreta projekt och inte i vänortssamarbeten samt att Karlstads kommun redan idag samverkar med Girona, anser kommunstyrelsen motionen besvarad. Beslutet är taget i samverkan med omvärldsnämnden.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Nya biljettpriser för kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken i Karlstads tätort finansieras till största delen av skatteintäkter, medan cirka 40 procent finansieras av biljettintäkter. Kommunfullmäktige tar varje år beslut om vilka taxor som ska gälla för stadsbussarna, båtbussarna och färdtjänsten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att nya kollektivtrafikpriser gäller från och med den 17 december 2012. Exempelvis blir priset för en enkelbiljett på bussarna och båtbussarna det samma som idag, 23 kronor. En enkelbiljett med reskassa (tidigare värdekort) kommer att kosta 18 kronor, jämfört med 16 kronor idag.

Kommunen inför familjerabatt samt dagrabatt för seniorer och personer som reser med barnvagn.

Ansvarig handläggare: Lars Sätterberg, 054-540 10 36
lars.satterberg@karlstad.se

Oförändrad renhållningstaxa under 2013

För att balansera det överskott som finns föreslår Karlstads Energi AB att renhållningstaxan för 2013 inte ska höjas, utan ska vara den samma som idag. Bolaget vill göra några justeringar så att det bättre ska löna sig för flerfamiljshus och verksamheter att välja fjortondagarshämtning.

Karlstads Energi AB föreslår också att slamtömningstaxan ska höjas med 7,5 procent för att få täckning för sina kostnader.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att renhållningstaxan ska vara oförändrad under 2013, med undantag av några mindre justeringar, och att slamtömningstaxan höjs med 7,5 procent.

Karlstads Energi får i uppdrag att se över möjligheterna att öka öppettiderna på återvinningscentralerna under vår, sommar och höst samt redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av det.

Ansvarig handläggare: Per Björkengren, 054-540 10 46
per.bjorkengren@karlstad.se

Statsbidrag för skredförebyggande åtgärder

Karlstads kommun har sedan 1980-talet arbetat med skredförebyggande åtgärder längs med Norsälven. Kommunen kan söka statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att göra dessa åtgärder. I de fall som kommunen beviljas statsbidrag står kommunen för högst tio procent av de statsbidragsberättigade kostnaderna. Dessa tio procent kan användas till att lösa in ett bostadshus, till förstärkningsåtgärder eller till en eventuell flytt av bostadshus.

Tidigare har kommunen kunnat få 80 procent i statsbidrag, men denna procentsats har nu sänkts till 60 procent. Bland annat av denna anledning behöver kommunfullmäktige ta ett nytt inriktningsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen även fortsättningsvis ska stå för högst tio procent av de statsbidragsberättigade kostnaderna. Kommunen ska även i fortsättningen bekosta de inledande geotekniska undersökningarna, som inte är bidragsberättigade, med finansiering inom teknik- och fastighetsnämndens budgetram.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 48
ingemar.granath@karlstad.se

Motion om att få en cykel som förtjänstgåva

I en motion föreslår Håkan Svenneling (V) att kommunen ska ge anställda möjlighet att välja en cykel i stället för en guldklocka när de jobbat 25 år i kommunen. Enligt motionen representerar en cykel ett engagemang i miljö och folkhälsa.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Motion om sponsring av tv-program och konserter

Med anledning av att kommunen de senaste åren har sponsrat tv-program och arrangemang som Wermland forever, Gladiatorerna, Melodifestivalen och Jose Carreras föreslår Håkan Svenneling (V) i en motion att kommunen ska ta fram riktlinjer för sponsring av media- och konsertarrangemang. Motionären föreslår också att delegationsordningen ska ses över, så att medborgarna kan utkräva politiskt ansvar. Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt att, som de uttrycker det, kontroversiella beslut ska tas av enskilda tjänstemän.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom det redan finns riktlinjer för sponsring av media- och konsertarrangemang, och för att det politiska ansvaret finns kvar även när beslutanderätten har delegerats till kommunens tjänstemän.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Motion om att bygga klart Sandgrundsparken

I en motion föreslår Lena Melesjö Windahl (S) att kommunen ska påskynda utvecklingen av Älvpromenaden genom att slutföra tredje och sista etappen av Sandgrundsparken. Enligt motionären är den tredje etappen ut mot udden en självklar del i utvecklingen av älvstråket och därför finns det ingen anledning att invänta det fortsatta planeringsarbetet för Älvpromenaden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås och hänvisar till kommande ställningstaganden om Älvpromenaden i budgetarbetet för 2014-2016.

Ansvarig handläggare: Olle Wikberg, 054-540 10 32
olle.wikberg@karlstad.se

Motion om bättre belysning och mer blommor

Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Holm (S) föreslår i en motion att det ska bli bättre belysning vid Stora torget och mer blommor i centrum. De båda förslagen ska enligt motionen genomföras i samarbete med berörda fastighetsägare, näringsidkare och centrumhandeln.

Beslut
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad. När det gäller belysning vid Stora torget hänvisar kommunstyrelsen till det pågående arbetet med programmet för Karlstads stadsmiljö och stadsbyggnadsnämndens uppdrag att se över Stora torgets framtida användning och utformning.

När det gäller förslaget om fler blommor i centrum menar kommunstyrelsen att det redan finns en samverkan kring detta mellan kommunen och flera berörda aktörer.

Ansvarig handläggare: Ulf Johansson, 054-540 10 25
ulf.johansson@karlstad.se

Motion om utökad torghandel

Lena Melesjö Windahl (S) och Håkan Holm(S) har lämnat en motion om att utöka torghandeln på Stora torget till alla dagar i veckan. Idag är det torghandel torsdag till lördag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. Det ska vara möjligt att ha torghandel alla dagar i veckan, förutom när det är större arrangemang på torget. Detta ska föras in i torghandelsstadgarna.

Ansvarig handläggare: Marianne Andersson, 054-540 80 17
marianne.andersson@karlstad.se

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Maria Ohlsson, Moderaterna, 070-631 34 63
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den