Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 20 mars

Unga i Karlstad ser ljust på framtiden, men har ett lågt intresse för politik. Det är några av resultaten i den undersökning som har gjorts bland Karlstads unga och som godkändes av kommunstyrelsen idag. Ett annat ärende som behandlades var satsningen på en Facebooksida där Karlstads politiker ska möta medborgarna.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

RFSL Ungdom får 80 000 kronor

RFSL Ungdom Karlstad får 80 000 kronor i bidrag för sin verksamhet under 2012. Det beslutade kommunstyrelsen. Föreningen driver olika utåtriktade informationsinsatser och är en social verksamhet för hbtq-personer (homo-, bisexuella samt trans- och queerpersoner).
Västerpartiet och socialdemokraterna lämnade ett eget förslag.

Medborgarförslag: Ge bidrag till Djurskyddet i Karlstad

En medborgare föreslår att kommunen ska ge bidrag till Djurskyddet i Karlstad. Förslaget motiveras med att Djurskyddet och dess djurhem gör ett viktigt arbete i kommunen och utan deras insatser skulle många katter få lida. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den typen av verksamhet som Djurskyddet bedriver inte faller inom kommunens ansvarsområde.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Rapporten om ungas livssituation godkänns

Nu har resultatet kommit från kommunens undersökning bland unga i Karlstad om hur de upplever sin livssituation. Resultatet visar bland annat att 85 procent av ungdomarna ser ljust på framtiden. En majoritet av de unga tycker att det finns mycket att göra på fritiden. Tryggheten har ökat på fritidsgårdar och nöjesställen, medan tryggheten i klassrummen har minskat. Närmare 80 procent uppger att de har ett lågt intresse för politik. Totalt har 535 ungdomar på högstadiet och 824 ungdomar på gymnasiet besvarat enkäten, vilket motsvarar 63 procent av alla tillfrågade. Senast 2008 gjordes en liknande undersökning. Målet med undersökningen är att kartlägga hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik. Resultatet i undersökningen blir ett viktigt underlag i kommunens fortsatta strategiarbete. Rapporten ska spridas både till politiker och till tjänstemän i kommunen samt till andra aktörer som på olika sätt jobbar med unga.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Översiktsplanen för Karlstads kommun 2012 godkänns

Karlstads kommun har tagit fram ett nytt förslag till översiktsplan som har genomgått hela planprocessen, inklusive samråd och utställning.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 januari att återremittera översiktsplanen för att utreda behovet av ytterligare en bergtäkt. Kommunstyrelsen föreslår nu att teknik- och fastighetsnämnden tar fram en masshanteringsplan där frågan om bergtäkter utreds och att ändringsförslagen till översiktsplan för Karlstads kommun 2012 godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår också att tilläggen i de ändringsförslag som gjordes efter utställningen godkänns. Det handlar om en tabell över planerad bostadsproduktion som ska utgå från förslaget.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnade egna förslag.

Motion: Låt Kulturskolan uppträda på kommunfullmäktige

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Jansson (S) att Kulturskolan ska inleda kommunfullmäktiges sammanträden några gånger per år med ett tio minuter långt kulturinslag.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får bifall med målet att Kulturskolan ska uppträda en gång per termin, under förutsättning att det finns utrymme för det under mötet.

Motion: Höj lönen för kommunens feriearbetare

Vänsterpartiet föreslår i en motion att lönen för kommunen feriearbetare höjs inför sommaren 2013. Förslaget är 59 kronor i timmen för alla feriearbeten. Kommunstyrelsen föreslår att nivåerna på feriearbetarnas lön ska ses över i nästa budgetprocess.
Gymnasieförvaltningen har för sommaren 2012 beslutat att höja ersättningen till 45, 50 respektive 55 kronor per timme.

Motion: Byt ut könsstereotypa läromedel i skolan

Vänsterpartiet vill att samtliga skolledare i Karlstad informeras om "Delegationen för jämställdhet i skolans" granskning av läromedel och att könsdiskriminerande läromedel byts ut till mer jämställda.
Förslaget från kommunstyrelsen är att motionen anses bevarad eftersom förslagen redan ingår i det jämställdhetsarbete som skolan gör. Kommunfullmäktige har möjlighet att följa upp det arbetet i den Strategiska planen som är vägvisaren för hur kommunen ska arbeta framåt.

Motion: Erbjud utbildning inom hydrauliska styrsystem

Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunen ska erbjuda en yrkeshögskoleutbildning inom hydrauliska styrsystem. Enligt motionärerna finns det ett behov inom näringslivet efter en sådan utbildning. Kommunstyrelsen är positiv till förslaget och anser att det skulle vara av stort värde att Karlstad-Hammarö gymnasienämnd tittar närmare på behovet av en sådan utbildning tillsammans med berörda branscher.

Politisk debatt tar form på Facebook

Redan idag driver Karlstads kommun ett framgångsrikt arbete med Facebook. 12 350 personer gillar Karlstads kommuns Facebooksida som har varit igång sedan hösten 2010.
Nu är det politikernas tur att ta plats i det sociala forumet. I höst startar Karlstads kommun Facebooksidan "Kommunpolitik i Karlstad". Sidan, som ska vara igång den 1 september, ska ha ett tydligt medborgarfokus och vara en arena för medborgare och politiker att mötas och samtala kring kommunens utveckling. Initiativet kommer från den politiska majoriteten, som vill utöka dialogen via sociala medier. En utvärdering kring satsningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen i januari nästa år.
Förslaget om politikernas Facebooksida ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Medborgarförslag: Inför källsortering på alla skolor i Karlstad

En Karlstadsbo skriver i ett medborgarförslag att kommunen bör installera stationer för källsortering på alla skolor. Förslaget från kommunstyrelsen är att motionen ska anses som besvarad med hänvisning till de insatser som redan är planerade. Ett av delmålen i den Strategiska planen, som visar hur Karlstads kommun ska jobba framåt, är att alla arbetsplatser inom koncernen ska ha fungerande källsortering senast i slutet av 2015. Detta innefattar även skolor. Under 2012 kommer en inventering att göras, för att se hur behovet ser ut. Dessutom kommer ett utbildningsmaterial om avfallshantering tas fram till elever och lärare i skolan.

Uppdaterad den