Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 21 februari

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Projekt ska stärka affärsrelationerna med Norge

Kommunstyrelsen beslutade att finansiera projektet "Klusterdriven näringslivssamverkan mellan Sverige och Norge" med 300 000 kronor. Syftet med det treåriga projektet är att stärka affärsrelationerna mellan länderna. Stiftelsen Compare, med runt 100 värmländska IT- och telekomföretag som intressenter, flaggade redan i höstas för att de kommer att behöva anställa närmare tusen personer inom IT-branschen fram till år 2014. Under flera år har Compare utvecklat ett nätverkssamarbete med organisationer och offentlig sektor i Norge. Nu flyttar man fram positionerna ytterligare. I samarbete med Karlstads kommun, Region Värmland, Tillväxtverket och Hammarö kommun kommer Compare att driva projektet under 2012 med syfte att locka IT-kompetens till företag i Värmland och skapa affärsmöjligheter över landsgränserna. Samarbetet är helt i enlighet med kommunens tillväxtstrategi som säger att Karlstad ska bli ännu bättre på att främja entreprenörskap så att regionen får fler växande och nya företag.

Ansvarig handläggare: Sara Nilsson, 054-540 12 95
sara.nilsson@karlstad.se
Dnr KS-2012-38 Dpl 06

Karlstads kommun stöttar Handelskammarens mångfaldsprojekt

Handelskammaren i Värmland beviljas 150 000 kronor för att bedriva projektet "Ett steg före – interregionalt mångfaldsprojekt", tillsammans med Hamarregionen Utveckling. Syftet med projektet, som ska drivas mellan åren 2012 och 2014, är att utveckla och öka tillväxten hos de norska och värmländska företagen genom att utbilda näringslivet i mångfaldsfrågor.

Ansvarig handläggare: Ulrika Henrikson, 054-540 10 29
ulrika.henrikson@karlstad.se
Dnr KS-2011-705 Dpl 06

Ny miljödirektör i kommunen

Helena Berg är ny miljödirektör i Karlstads kommun från den förste mars i år. Hon har varit tillförordnad miljödirektör det senaste året och har en bakgrund som avdelningschef på miljöförvaltningen.

Ny personalförmån ska öka attraktionskraften

I ett politiskt initiativ föreslår majoriteten att kommunens medarbetare ska få möjlighet att göra flera bruttolöneavdrag. Idag är pensionssparandet tillåtet att dra av men med förslaget kan till exempel hushållsnära tjänster, leasing av miljöbil och hälsotjänster också bli möjligt. Kommunstyrelsen beslutade att ta fram ett reglemente som ska återrapporteras i maj.

Majoriteten vill använda sig av de tillåtna avdragsmöjligheterna för att öka attraktionskraften och locka kompetent personal. Satsningen kostar inte kommunen något men ger den anställde en ekonomisk vinning. En miljöbil kan med förslaget bli 1500 kr billigare att leasa i månaden.
Dnr KS-2012-149 Dpl 16

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Reviderad budget 2012 – överföring av nämndernas över- och underskott

Kommunens bokslut för 2011 visar ett positivt resultat på 105 miljoner kronor trots ökade kostnader för bland annat försörjningsstöd och vinterväghållning. Enligt gällande "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun" ska nämndernas över- och underskott överföras till nästa budgetår.

Variationerna är stora mellan nämnderna. Arbetsmarknads- och socialnämnden och teknik- och fastighetsnämnden redovisar stora underskott. De senaste två åren har de snörika vintrarna gjort att vinterväghållningen har varit dubbelt så hög som under ett normalår. Försörjningsstödet har också ökat under de senaste åren.

Investeringarna uppgick till 516 mnkr förra året, bland annat om- och tillbyggnad av badhuset, upprustning av Mariebergsskolan samt om- och tillbyggnad av Karlstads Teater. Vid årsskiftet återstod 145 mnkr, som förs över till 2012 års budget.

Arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram ökas genom ett tillägg till 2012 års budget med 32 miljoner kronor för att möta den höga kostnadsnivån för försörjningsstöd. Inriktningen är att satsa på åtgärder för att skapa egen försörjning och därigenom begränsa behovet av försörjningsstöd. Minst hälften av förstärkningen ska gå till jobbskapande åtgärder. Karlstad-Hammarö gymnasienämnd får sin budgetram reducerad med drygt 13 miljoner till följd av färre elever än beräknat.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se
Dnr KS-2012-1 Dpl 10

Höjda kostpriser inom äldre- och handikappomsorgen

Från och med 1 april 2012 höjs kostpriserna inom äldre- och handikappomsorgen. En jämförelse av kostpriserna i ett antal större kommuner i länet visar att Karlstad ligger 10-25 procent lägre i pris. Vård- och omsorgsnämnden subventionerar idag kosten med 3,8 miljoner kronor. Med tanke på det ekonomiska läget föreslår kommunstyrelsen att kostpriserna höjs till en nivå som bättre täcker kostnaderna för maten.

Som exempel så höjs kostpriset för ett dygn på vårdboende från 92 till 102 kronor. Där ingår samtliga måltider. En kyld måltid via matdistribution höjs från 42 till 47 kronor.

Priset på en pensionärslunch på de restauranger som finns på vissa vårdboenden är 55 kronor och det priset höjs inte med anledning av att momsen sänkts från och med den 1 januari 2012. Ärendet ska till kommunfullmäktige för vidare behandling.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se
Dnr KS-2012-73 Dpl 10

Motion: Ansök om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Klimatkommunerna

I en motion föreslår Vänsterpartiet att Karlstads kommun söker medlemskap i Sveriges Ekokommuner samt Klimatkommunerna för att stärka kommunens miljö- och klimatarbete och ge en bättre inblick i vad som händer inom området i övriga Sverige.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. De anser att det först måste göras en översyn kring vilka nätverk inom området som kommunen redan är medlem i. I utvärderingen ska man titta på hur väl syftet stämmer överens med kommunens mål i miljö- och klimatstrategin.

Ansvarig handläggare: Mona Stensmar Petersen, 054-540 10 28
mona.petersen@karlstad.se
Dnr KS-2011-559 Dpl 25

Motion: Friskvård till all personal

I en motion skriver Ingela Wretling (S) och Christian Norlin (S) att alla anställda i Karlstads kommun bör ha samma förutsättningar för friskvårdsaktiviteter. I dag varierar förmånerna mellan olika förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsen förslår att motionen får bifall. En arbetsgrupp med fackliga företrädare kommer att arbeta fram ett förslag på ett gemensamt friskvårdutbud som omfattar samtliga anställda i koncernen.

Ansvarig handläggare: Peter Bäckstrand, 054-540 10 82
peter.backstrand@karlstad.se
Dnr KS-2011-486 Dpl 16

Motion: Inrätta ett barnråd

Lena Melesjö Windahl (S) och Linda Larsson (S) föreslår i en motion att ett barnråd inrättas i kommunen. I staden Sitges inrättades ett barnråd för nio år sedan med syfte att ge stadens unga möjlighet att komma med förslag och ställa frågor till tjänstemän och politiker. Erfarenheterna där har varit mycket goda, bland annat så har det visat sig att de unga som engagerat sig i barnrådet har fortsatt med sitt samhällsengagemang.

Kommunstyrelsen ser motionen som besvarad i och med redan pågående arbete

Ansvarig handläggare: Sanna Andersson, 054-540 12 98
sanna.andersson@karlstad.se
Dnr KS-2011-534 Dpl 00

Motion: Installera övervakningskameror i Vikentunneln

I en motion föreslår Ida Martinsson (SD) att det sätts upp övervakningskameror i Vikentunneln. Hon pekar på att det är en passage för ett stort antal människor där det har förekommit flera allvarliga händelser. Övervakningskameror skulle därigenom ge en känsla av större trygghet.

Kommunstyrelsen förelår att motionen avslås, eftersom det redan pågår ett trygghetsarbete i kommunen samt att ansökan om tillstånd för övervakning i tunneln troligtvis skulle få avslag av länsstyrelsen.

Ansvarig handläggare: Marie Edwinson, 054-540 10 15
marie.edwinson@karlstad.se
Dnr KS-2011-493 Dpl 21

Motion: Servera vegetarisk mat i skolan en dag i veckan

Vänsterpartiet vill att det införs en grön dag i veckan i Karlstads skolor. En dag då man bara serverar vegetarisk kost. Detta skulle medföra en minskad påverkan på klimatet i och med den minskade köttkonsumtionen. De menar också att grön kost är bra för hälsan och kan dessutom spara resurser.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen får avslag, men att barn- och ungdomsnämnden och Karlstads-Hammarö gymnasienämnd får i uppdrag att servera helvegetarisk kost vid några tillfällen under vårterminen. Försöket ska sedan utvärderas av elever, kökspersonal och kostchef.

Ansvarig handläggare: Lina Helgerud, 054-540 10 40
lina.helgerud@karlstad.se
Dnr KS-2011-483 Dpl 51

Motion: Informationsguide om tillgängligheten vid olika besöksmål

Socialdemokraterna i Karlstad föreslår att kommunen tar fram en guide som visar hur tillgängligheten är till olika besöksmål i staden; shopping, restauranger, hotell, banker med mera.

Kommunstyrelsen föreslår bifall till motionen och flera nämnder får i uppdrag att se över och uppdatera den information som idag finns på kommunens webbplats karlstad.se. Uppdateringen av informationen samordnas i och med lanseringen av nya karlstad.se i oktober.

Ansvarig handläggare: Lina Helgerud, 054-540 10 40
lina.helgerud@karlstad.se
Dnr KS-2011-487 Dpl 20

Motion: Utred "Södertälje-modellen" i syfte att sänka ungdomsarbetslösheten

Socialdemokraterna föreslår att Karlstads kommun ska utreda "Södertälje-modellen". I Södertälje har kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet gått ihop och bildat ett gemensamt bolag med uppdrag att halvera ungdomsarbetslösheten. Modellen går ut på att anställa ungdomar mellan 18 och 24 år som sedan hyrs ut till företag och andra organisationer.

Kommunstyrelsen föreslår bifall till motionen och arbetsmarknads-och socialnämnden får i uppdrag att följa "Södertälje-modellens" fortsatta utveckling.

Ansvarig handläggare: Peter Bäckstrand, 054-540 10 82
peter.backstrand@karlstad.se
Dnr KS-2011-124 Dpl 36

Motion: Bind ihop vandringslederna Frödingleden och Jäverön

Håkan Svenneling (V) vill att kommunen binder ihop Frödingsleden och Jäverön med ytterligare en vandringsled. Han föreslår att de binds samman genom att dra en led genom Alster fram till Lungvik och därifrån en led fram till vandringsleden vid Herrön.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen får avslag eftersom den utpekade sträckningen inte är lämplig ur säkerhetssynpunkt. Sträckningen har dessutom begränsade naturvärden och resurserna för underhåll och skötsel bör avvaras för de vandringsleder som finns idag.

Ansvarig handläggare: Petter Falk, 054-540 80 24
petter.falk@karlstad.se
Dnr KS-2011-558 Dpl 45

Motion: Flytta torget i Molkom

Genom Britt Enqvist föreslår Sverigedemokraterna att torgytan i Molkom flyttas från parkeringen mellan Konsumbutiken och Stationsvägen där det ligger idag, till gräsytan nordväst om butiken.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom det redan pågår ett arbete med att utveckla Molkoms centrum. Britt Enqvists motion kommer att tas med som en synpunkt i det fortsatta arbetet.

Ansvarig handläggare: Petter Falk, 054-540 80 24
petter.falk@karlstad.se
Dnr KS-2011-501 Dpl 60

Medborgarförslag: Förbättra boendemiljön i området runt Östra Infarten

I ett medborgarförslaget föreslår en Karlstadsfamilj att kommunen ska installera treglasfönster i fastigheterna i området som gränsar till Östra Infarten – Edebäcksgatan och Polhemsgatan. I förslaget skriver boende i området att exploateringen i området den senaste tiden har försämrat boendemiljön.

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom riktvärdena inte överskrids. Däremot får teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att kontakta Trafikverket för att undersöka om de kan förbättra de bullerdämpande åtgärderna som finns på E18 och Örsholmsleden.

Ansvarig handläggare: Petter Falk, 054-540 80 24
petter.falk@karlstad.se
Dnr KS-2011-553 Dpl 62

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Maria Ohlsson, Moderaterna, 070-631 34 63
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-252 80 81
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den