Kommunstyrelsens beslut i korthet 2012

Den 24 januari

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Läsplattor ersätter pappershandlingar

Att trycka upp pappershandlingar till bara kommunstyrelsen kostar varje år 160 000 kronor om man räknar med portot för utskicken. Tanken är att en app och läsplattor nu ska ersätta de tjocka pappersluntorna. Målet är att förenkla distributionen av möteshandlingar och samtidigt spara träd. Innan läsplattorna köps in ska fyra förtroendevalda och fyra tjänstemän ingå i ett pilotprojekt under våren för att testa den nya tekniken. Att införa läsplattor i hela kommunstyrelsen skulle kosta 240 000 kronor. Många av ledamöterna sitter dessutom i olika nämnder och styrelser, där papperskostnaden också skulle sparas in, genom att läsplattorna ersätter handlingarna även där.

Prioriterade områden i planen för Eriksberg

Efter ett initiativ från majoriteten beslutade kommunstyrelsen att påskynda arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Eriksberg. Prioriterade områden är att se till det estetiska värdet med en inbjudande port till Karlstad, att så långt som möjligt tillmötesgå det framtida näringslivets behov och att planen ska innehålla ett kollektivtrafikstråk mellan Eriksberg och Kronoparken. Majoriteten skriver i sitt initiativ att målet med Eriksberg är att det ska bli ett dynamiskt modernt område med handel och olika verksamheter.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Positivt resultat i koncernbudgeten för 2012

För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som kommunen är engagerad i görs årligen en koncernbudget som ska godkännas av kommunfullmäktige. Där ingår alltså både förvaltningar, bolag och stiftelser. Koncernbudgeten för 2012 indikerar ett positivt resultat på 188,5 miljoner kronor. Det är en förbättring från 2011 då resultatet var 169,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten godkänns.

Busstrafik till och från Karlstad Airport

I en motion föreslår Vänsterpartiet att busslinje åtta, som går mellan Stora torget och Grava kyrka, förlängs till Karlstad Airport i samband med ankomst och avgång för flyget till Barcelona. Om satsningen blir lyckad ska det även gälla chartertrafiken.
Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad eftersom det redan pågår ett arbete med att utreda hur kollektivtrafiken ska trafikera flygplatsen. Ett färdigt förslag ska presenteras innan Ryanair börjar flyga mot Barcelona igen i mars. Motionen ska behandlas vidare i kommunfullmäktige.

Uppdaterad den