Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 27 augusti

På dagens sammanträde tog kommunstyrelsen bland annat beslut om en effektivare plan- och genomförandeprocess i kommunen och om pengar till ett nytt vårdboende på Gruvlyckan.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Effektivare plan- och genomförandeprocess

Kommunledningskontoret har tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag på ny modell för kommunens plan- och genomförandeprocess.

Enligt förslaget ska de fyra förvaltningarna bilda en initieringsgrupp som hanterar plan- och exploateringsärenden. Samtidigt får den etableringsgrupp som finns idag, som hanterar mark- och etableringsfrågor, ett tydligare uppdrag. Om kommunen inte har mark eller lokaler att erbjuda ska etableringsgruppen lotsa vidare till privata aktörer.
För exploatörer och andra intressenter blir det en väg in i kommunen, oavsett vilken förvaltning de är i kontakt med först. Det blir också tydligare hur lång tid en plan- och exploateringsprocess tar.

Syftet med den nya modellen är att kvalitetssäkra och effektivisera plan- och genomförandeprocessen. Det nya arbetssättet innebär att transparensen ökar, att tidiga intentioner finns med hela processen igenom och att det blir enklare att prioritera utifrån planarbetsprogrammet. Förhoppningen är att alla aktörer ska förstå och känna förtroende för processen och att det ska bidra till en ökad tillväxt i Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna modellen och rekommenderar berörda nämnder att göra det samma. Nämnderna tar beslut i september och därefter hanterar kommunstyrelsen frågan igen i oktober.

Ansvarig handläggare:
Olle Wikberg, 054-540 10 32
olle.wikberg@karlstad.se

Kommunen tycker till om Värmlandsstrategin

Region Värmland har skickat ut ett förslag till regional utvecklingsstrategi inklusive varumärkesplattform - Värmlandsstrategin 2014-2020 - på remiss. Strategin anger hur regionen ska prioritera sina kraftsamlingar och ska vara en hjälp för nationella myndigheter som ska samordna resurser samt fungera som ett underlag för såväl internationella som nationella utlysningsprogram och fonder. På dagens sammanträde tog kommunstyrelsen beslut om Karlstads kommuns svar på remissen.

Kommunen tycker att processen med att ta fram strategin, där många varit inblandade och bidragit med sina kunskaper, har varit omfattande och bra. Det är bra att strategin, som är Värmlands viktigaste styrdokument, innehåller mätbara mål. Varumärket Värmland känns trovärdigt och genuint och Karlstads och Värmlands varumärken kompletterar och stärker varandra. Kommunen lämnar förslag på förändringar som förhoppningsvis kan leda till att strategin blir tydligare och kan få en bättre styrande effekt.

Beslut
Kommunstyrelsen godkände kommunledningskontorets förslag till remissvar.

Ansvarig handläggare:
Marie Landegård, 054-540 80 15
marie.landegard@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Nytt vårdboende på Gruvlyckan

Karlstads kommun ska bygga ett nytt vårdboende på Gruvlyckan, där Oskarslundsskolan låg tidigare. Totalt blir det 96 lägenheter, varav 36 ersätter nuvarande vårdboende på Stagnellska. Ambitionen är att ta beslut om ny detaljplan under hösten och att bygget ska starta före årsskiftet. Inflyttning kan i så fall ske hösten 2015.

I budgeten för 2014-2016, som kommunfullmäktige tog beslut om juni, ingår ett investeringsanslag på 180 miljoner kronor till det nya vårdboendet. Kostnaden var en preliminär uppskattning, eftersom utformningen och kostnadskalkylen inte var färdig när budgeten klubbades. Nu är detta arbete klart och teknik- och fastighetsnämnden begär mer pengar till projektet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kostnaden för det nya vårdboendet får uppgå till totalt 222 miljoner kronor. Utöver de budgeterade 180 miljonerna föreslår kommunstyrelsen att teknik- och fastighetsnämnden får ytterligare 22 miljoner kronor till uppstarten av projektet hösten 2013 och att kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta in ytterligare investeringsanslag på 20 miljoner kronor för år 2015 i kommande års budget.

Ansvarig handläggare:
Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den