Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 16 april

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att projektet Horisont ska bli en permanent verksamhet. Horisont arbetar med att ge stöd till personer mellan 16-24 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap. Kommunstyrelsen tog också beslut om tillförordnad gymnasiedirektör, planarbetsprogram för 2013-2014 och om trygghetscertifiering av äldreomsorgen.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Effektivare upphandling med nya arbetsformer

I april förra året fick kommunledningskontoret i uppdrag att titta på nya arbetsformer för upphandling, utifrån det politiska initiativet "Effektivare upphandling i Karlstadsregionen". Nu är rapporten klar och på dagens möte tog kommunstyrelsen beslut om åtgärdsförslagen.

Beslut
Kommunstyrelsen godkände återrapporteringen och beslutade följande:

  • Att Karlstads kommun ska inrätta en inköpscentral för kommunerna i Karlstadsregionen.
  • Att upphandlingspolicyn ska revideras.
  • Att kommunen ska samverka med näringslivet för att utöka möjligheten för små och medelstora företag att lägga anbud i kommunala upphandlingar.
  • Att kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen ska utreda om all kommunens upphandlingsverksamhet ska samlas centralt på kommunledningskontoret.
  • Att kommunledningsutskottet ska få information om kommande upphandlingar fyra gånger per år. Kommunledningsutskottet beslutar vilka förfrågningsunderlag som de sedan ska fastställa.

Vid frågor kontakta:
Peter Kullgren (KD), kommunalråd
070-532 77 00

Lennemyr Winkler blir tillförordnad gymnasiedirektör

Eftersom gymnasiedirektör Staffan Sjölund har sagt upp sig behöver Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning rekrytera en ny förvaltningsdirektör. Tills dess att denne är på plats föreslås Irene Lennemyr Winkler bli tillförordnad gymnasiedirektör från och med den 1 maj. Hon är idag verksamhetschef på Sundstagymnasiet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att Irene Lennemyr Winkler blir tillförordnad gymnasiedirektör.

Vid frågor kontakta:
Göran Nilsson (M), ordförande gymnasienämnden
070-567 52 70

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Översyn av pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning

För att möta upp pensionärsorganisationernas och handikappföreningarnas önskemål, och bättre ta tillvara deras kompetens, har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på nytt arbetssätt för pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget ska man renodla och särskilja medborgar- respektive brukardialogen.

Pensionärsrådet består av pensionärsorganisationer och förtroendevalda från olika nämnder. Idag träffas rådet fem gånger per år. Rådet för personer med funktionsnedsättning består av handikappföreningar verksamma i Karlstad med omnejd och förtroendevalda från olika nämnder. De träffas idag fyra gånger per år.

Enligt det nya förslaget ska rådsmöten för de respektive råden äga rum två gånger per år. Det ska vara ett forum för medborgardialog, där politikerna kan föra en dialog med pensionärsorganisationerna och handikappföreningarna.

Brukardialogen sker genom samverkan mellan tjänstemän och råden. Organisationerna och föreningarna kan till exempel vara referensgrupper i frågor som rör dem, så att förvaltningarna fångar upp deras synpunkter i genomförandeprocessen. På så vis ökar delaktigheten innan beslut tas. I praktiken kan det innebära flera möten per år med enskilda nämnder.

För att ytterligare öka medborgardialogen föreslår kommunledningskontoret även en temadag per år. Temadagen ska sätta fokus på ett specifikt ämne och vara öppen för alla, det vill säga inte bara för dem som sitter med i råden. Det blir ett forum där politiker, tjänstemän, pensionärsorganisationer, handikappföreningar och övriga medborgare kan mötas.

Beslut
Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige ska godkänna förslagen på nytt arbetssätt för de båda råden. Nämnderna ska ta ett kontinuerligt ansvar för att informera och ha dialog med berörda föreningar om viktiga ärenden i god tid före beslut. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utvärdera arbetssättet efter två år.

Ansvarig handläggare:
Jenny Mentzer, 054-540 10 40
jenny.mentzer@karlstad.se

Horisont motverkar utanförskap och långtidsarbetslöshet

Projektet Horisont arbetar med att möta upp och ge stöd till personer mellan 16-24 år, som saknar fullständiga gymnasiebetyg och riskerar att hamna i eller har hamnat i ett utanförskap. Olika myndigheter samverkar för att snabbt kunna erbjuda målgruppen det stöd de behöver på vägen mot bättre hälsa, självkänsla, studier och egen försörjning. Projektet har gett goda resultat och behovet av fortsatt stöd till denna grupp är stort. Under det första verksamhetsåret deltog 80 personer i projektet. 34 av dessa påbörjade gymnasiestudier, fem läste in fullständigt gymnasiebetyg, sju personer är på väg till universitetet och nio fick jobb.

Projektet pågår till och med juni 2013 och nu föreslår Karlstads-Hammarö gymnasienämnd och arbetsmarknads- och socialnämnden att verksamheten ska bli permanent och integreras i den ordinarie kommunala verksamheten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att projektet Horisont blir permanent och integreras som en del i gymnasienämndens ordinarie verksamhet. De socioekonomiska effekterna ska redovisas årligen och rapporteras till kommunstyrelsen.

Gymnasienämnden får ett tilläggsanslag på 800 000 kronor för att bedriva verksamheten från den 1 juli till och med den 31 december 2013. Ambitionsnivåer och nivåer på fortsatt finansiering hanteras i budgetarbetet för år 2014-2016.

Vid frågor kontakta:
Göran Nilsson (M), ordförande gymnasienämnden
070-567 52 70

Byte till digitala trygghetslarm

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att gå över till digitala trygghetslarm successivt från den 1 september 2013. Den snabba teknikutvecklingen, med bland annat nedsläckningen av det analoga nätet, IP-telefoni och problem med tecknande av mobilabonnemang, gör att det nuvarande analoga systemet har brister.

Nämnden föreslår också att avgiften för kunder med digitala trygghetslarm höjs från 176 kronor till 225 kronor per månad. Cirka 1 350 av totalt 2 000 kunder med trygghetslarm har även fler insatser, vilket innebär att de redan betalar maxtaxa inom äldreomsorgen. Höjningen kommer därför inte att påverka denna grupp. För övriga 650 kunder blir det en ökad kostnad med 49 kronor per månad. Å andra sidan slipper de den samtalskostnad som finns i dag när man larmar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att avgiften för kunder med digitalt trygghetslarm ska vara 6,08 procent av prisbasbeloppet, vilket för år 2013 motsvarar 225 kronor per månad. Den nya avgiften gäller från och med september 2013. Befintliga kunder kommer att betala den gamla avgiften tills dess att det nya digitala trygghetslarmet är installerat hos dem.

Ansvarig handläggare:
Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Redovisning av medborgarförslag

Varje år redogör kommunens nämnder för de medborgarförslag som de behandlat under året. Under 2012 tog nämnderna beslut om totalt 125 medborgarförslag. 29 förslag fick bifall, 3 ingår i planeringen, 83 fick avslag och övriga behandlades på annat sätt. Härutöver fanns 32 medborgarförslag som inte var färdigbehandlade vid årsskiftet.

Av dem som satt sitt namn på ett medborgarförslag var 46 procent kvinnor och 54 procent män, alltså en nästan helt jämn könsfördelning. Teknik- och fastighetsnämnden behandlade flest medborgarförslag, 68 stycken.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Redovisning av synpunkter

2009 införde Karlstads kommun möjligheten för medborgare att lämna synpunkter på kommunens verksamhet via kommunens hemsida. Synpunkterna kan vara allt från idéer, tankar, förslag eller klagomål till beröm. I samband med årsredovisningen ska nämnderna följa upp de synpunkter som kommit in under året. Totalt kom det in 463 synpunkter till kommunen under 2012. Merparten av dessa, 338 stycken, kom till teknik- och fastighetsnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Redovisning av bifallna motioner

I samband med den årliga redovisningen av medborgarförslag och synpunkter har kommunledningskontoret även i uppdrag att redogöra för hur arbetet går med de motioner som fått bifall i nämnderna. Under 2012 fick totalt 13 motioner bifall. Av dessa är sju genomförda och det pågår ett arbete med att realisera de återstående sex motionerna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Planarbetsprogram för 2013-2014

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om ett planarbetsprogram för 2013-2014, som visar planläggningsverksamhetens inriktning de kommande två åren. Programmet är ett verktyg för att prioritera och samordna de kommunala resurserna och insatserna.

För att nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 är målsättningen en årlig befolkningstillväxt på 700 personer. Det ställer krav på drygt 500 nybyggda bostäder per år. Med de planer som finns idag är det möjligt att bygga drygt 2000 bostäder, vilket innebär att det finns en god planberedskap de närmaste tre till fyra åren. När det gäller verksamhetsmark är planberedskapen mer begränsad, särkskilt för småindustri och liknande verksamheter. I dagsläget finns endast ett mindre antal planlagda tomter som kan upplåtas direkt. Även för förskolor, skolor och annan service samt för publika anläggningar, fritidsändamål och idrott är planberedskapen begränsad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna planarbetsprogrammet för 2013-2014. Stadsbyggnadsnämnden ska prioritera planarbetet utifrån fastställda prioriteringsgrunder.

Vid frågor kontakta:
Maria Frisk (MP), ordförande stadsbyggnadsnämnden
076-126 01 02

Trygghetscertifiering av äldreomsorgen

Ingela Wretling (S) och Jan Bergergård (S) föreslår i en motion att Karlstads kommun ska starta ett arbete med att certifiera verksamheter inom äldreomsorgen, enligt kriterier för Safe Elderly. Certifieringen innebär att man arbetar förebyggande, långsiktigt och systematiskt för att minska skador och lära av inträffade olyckor. Arbetet går bland annat ut på att undanröja risker i miljön och förändra beteenden som kan leda till skador. Kriterier är framtagna av WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion, Karolinska Institutet och Karlstads universitet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bifalla motionen. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att trygghetscertifiera det nya vårdboende som planeras för äldreomsorgen.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Förskottering av ombyggnation av E 18

En olycka på E 18 mellan Björkås och Skutberget äventyrar dricksvattnet för närmare 100 000 Karlstads- och Hammaröbor. Vägen måste byggas om, för att säkra Karlstads och Hammarös vattenförsörjning och öka trafiksäkerheten. Kostnaden är beräknad till över 400 miljoner kronor. I dag är projektet inlagt i den nationella planen för infrastruktursatsningar år 2018. Enligt reglerna för förskottering kan ett objekt tidigareläggas med max fem år i förhållande till planen.

Beslut
Kommunstyrelsen fattade det formella beslutet om att förskottera en ombyggnation av E 18 över Sörmon. Kommunfullmäktige behandlar frågan i april.

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet, 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet, 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet, 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna, 070-532 77 00

Uppdaterad den