Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 17 december

Centrum för klimat och säkerhet får 300 000 kronor per år under tre år till sin forskning om klimatrisker. Inova får 1 250 000 kronor och Drivhuset får 200 000 kronor till sina verksamheter 2014. Detta beslutade kommunstyrelsen på dagens möte. De klubbade också en handlingsplan för kommunens demokratiarbete och riktlinjer för medborgardialog.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ekonomiska ramar 2015-2017

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på budgetramar för perioden 2015-2017. Förslaget bygger på den senast beslutade treårsbudgeten och på aktuella prognoser över skatteintäkter med mera. Nämnderna ska nu yttra sig över förslaget och därefter fortsätter prioriteringsarbetet i kommunstyrelsen under maj månad och kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni.

När kommunfullmäktige tog beslut om budgeten för 2014-2016 i juni i år bedömdes det ekonomiska läget som mycket bekymmersamt. Under hösten har optimismen ökat och skatteprognoserna har blivit allt mer positiva. Detta innebär att resultatet ser ut att bli bättre under perioden 2015-2017 än vad man tidigare räknat med.

Även om de senaste årens larmrapporter har avtagit så finns det fortfarande en osäkerhet om konjunkturutvecklingen. Därför bör kommunen vara försiktig med att öka sina kostnader.

Beslut
Förslaget till ramar för budget 2015-2017 skickas till nämnderna för yttrande.

Pengar till forskning om klimatrisker

Centrum för klimat och säkerhet ansöker om 300 000 kronor per år för perioden 2014-2016. Centrat forskar om naturrelaterade risker, konsekvenser av extremt väder och om samhällets förmåga att hantera denna typ av risker. De knyter sin forskning till kommuners och regioners praktiska arbete. För Karlstads kommuns del är inte minst forskningen om översvämningsrisker viktig.

Centrat söker också 300 000 kronor hos Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Region Värmland. Därutöver garanterar Karlstads universitet 300 000 kronor per år.

Beslut
Centrum för klimat och säkerhet får 300 000 kronor per år under 2014-2016. Beloppet betalas ut under förutsättning att även Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Region Värmland bidrar med samma summa.

1 250 000 kronor till Inova

Karlstads kommun arbetar för att bli bättre på att ta tillvara människors innovationer och idéer och främja entreprenörskap, så att regionen får fler växande och nya företag. Stiftelsen Inova, som är en viktig aktör i arbetet med att skapa Karlstad Innovation Park, har nu kommit in med en ansökan om bidrag till sin verksamhet under 2014.

Beslut
Inova får 1 250 000 kronor i bidrag 2014, under förutsättning att de samordnar sig med Karlstad Innovation Park.

Drivhuset får 200 000 kronor

Stiftelsen Drivhuset, som arbetar med att stötta studenter och entreprenörer att starta och driva företag, ansöker om bidrag till sin verksamhet 2014.

Beslut
Stiftelsen Drivhuset får 200 000 kronor 2014, under förutsättning att de samordnar sig med Karlstad Innovation Park.

Samarbetsavtal med Centrum Karlstad

Centrum Karlstad består av kommunen och handlarna och fastighetsägarna i centrala Karlstad. De arbetar för att skapa ett attraktivt centrum utifrån alla tre aktörers behov. Tillsammans har de tagit fram en plan för hur verksamheten ska utvecklas och på dagens möte tog kommunstyrelsen beslut om ett samarbetsavtal mellan kommunen och Centrum Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen godkände samarbetsavtalet mellan Karlstads kommun och Centrum Karlstad för åren 2014-2016.

Sysselsättning och arbetsträning på lantgård

Konceptet Grön Arena startade i Värmland 2006 och är en "märkning" av företag på landsbygden som arbetar med att erbjuda meningsfull sysselsättning och arbetsträning i form av dagverksamhet på lantgård. Målgrupperna är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med tidiga symtom på demens samt personer med missbruksproblem.

Jordbruksverket satsar nu cirka fyra miljoner kronor på att sprida konceptet i övriga Sverige. Karlstads kommun har fått erbjudande om att vara en av åtta pilotkommuner i detta projekt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att Karlstads kommun ska delta i projektet Grön Arena. Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att styra och utvärdera kommunens deltagande.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Handlingsplan för demokratiarbete

Ett av Karlstads kommuns övergripande mål är att ta tillvara kommuninvånarnas kunskaper och erfarenheter på ett bättre sätt. Med sina olika bakgrunder och erfarenheter kan medborgarna bidra med sina perspektiv och ge politikerna ett bredare underlag för beslut.

Nu har kommunen tagit fram en handlingsplan för sitt demokratiarbete. Handlingsplanen beskriver hur kommunen ska jobba med medborgardialog och innehåller flera konkreta åtgärder som ska öka medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut och få ökat inflytande i frågor som berör dem.

Förutom handlingsplanen har kommunen även tagit fram riktlinjer, som bland annat beskriver hur man skapar en meningsfull dialog med medborgarna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa handlingsplanen för kommunens demokratiarbete och riktlinjerna för medborgardialog.

Dialog med olika minoritetsgrupper

Karlstads kommun vill införa ett mångfaldsforum, där politiker och tjänstemän träffar minoritetsgrupper i Karlstad för att diskutera olika sakfrågor. Dialogen ska främst ske med grupper utifrån de sju kategorier i diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kommunen har som mål att kommuninvånarnas erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara på ett bättre sätt. Att införa ett mångfaldsforum är en del i detta arbete.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska inrätta ett mångfaldsforum under en försöksperiod på två år, med start den 1 januari 2014. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse ledamöter och ordförande.

Förbjudet att dricka alkohol vid Shell på Nobelplan

Området vid Shell på Nobelplan har länge varit en samlingsplats för bilburen ungdom. Ungdomarna dricker ofta alkohol, spelar hög musik och skräpar ner. Både kommunen, polisen och länsstyrelsen har tagit emot klagomål från närboende om stökiga kvällar.

Polismyndigheten Värmland vill därför att kommunen inför alkoholförbud på platsen, så att polisen får större möjligheter att ingripa mot ordningsstörningar och beslagta alkohol.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de lokala ordningsföreskrifterna ändras så att det blir förbjudet att dricka alkohol på fastigheten Sotaren 2, det vill säga vid Shell på Nobelplan. Ändringarna gäller från och med den 1 februari 2014.

Hur påverkar kommunens investeringar klimatet?

För att få reda på hur kommunens investeringsprojekt påverkar klimatet vill kommunen testa att göra en så kallad klimatkalkyl. Det innebär att man tittar på hur mycket växthusgaser som släpps ut under en byggnation och i vissa fall under hela investeringens livslängd.

Klimatkalkylen visar också var de stora källorna till klimatpåverkan finns och hur mycket utsläppen och kostnaderna påverkas av till exempel val av material och arbetsmetoder. Kalkylen hjälper alltså till att ringa in hur man kan minska utsläppen, samtidigt som det blir tydligt hur detta påverkar ekonomin.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden ska testa att använda en klimatkalkyl i ett valfritt investeringsprojekt och sedan utvärdera om kalkylen kan vara ett bra verktyg i kommunens klimatarbete.

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den