Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 18 juni

Politiker i möte

Kommunstyrelsen föreslår att delar av pengarna från kommunens återbetalda sjukförsäkringspremier ska gå till 100 nya Karlstadsjobb, underhåll av vägar och fastigheter samt för att påskynda projektet med Älvpromenaden.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde:

Forsknings- och designstudio får 250 000 kronor

Det svenska IT- och designforskningsinstitutet, The Interactive Institute Swedish ICT AB, ligger i framkant kring forskning och utveckling inom interaktiv design, data-visualisering, hållbar utveckling och underhållning. Nu etablerar företaget en forsknings- och designstudio i Karlstad och söker 250 000 kronor i bidrag från Karlstads kommun. Verksamheten kommer att arbeta i nära samarbete med partners bland annat från näringslivet, akademi och offentlighet med syfte att skapa nya företag som ger underlag till arbetstillfällen i Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar finansiering på 250 000 kronor per år under åren 2013 till 2015, för etableringen av en forsknings- och designstudio i Karlstad. Enligt kommunstyrelsen så kommer forskningsstudion att attrahera företag och människor i omvärlden samtidigt som det bidrar till att sätta Karlstad och Värmland på kartan.

Leader Närheten får stöd till landsbygdsutveckling

I Leader, som är en del av det europeiska landsbygdsprogrammet 2007-2013, samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. I Sverige har det under programperioden funnits 63 Leader-områden, varav Leader Närheten är ett av dem. Leader Närheten omfattas av landsbygdsområdena i de fem kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstad. Nu söker de ekonomiskt stöd för den nya programperioden 2014-2020.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Leader Närheten beviljas stöd med 718 900 kronor för 2014. När det gäller landsbygdsprogrammet för åren 2014-2020, får Leader Närheten komma in med en ny ansökan, när det träder i kraft.

Studie kring förbindelserna mellan Karlstad och Hammarö

Hammaröleden, Skoghallsleden och Skoghallsbanan är tre förbindelser som är av stor vikt för arbetspendlingen och näringslivets transporter. Ett samarbetsavtal har tagits fram mellan Trafikverket och kommunerna Karlstad och Hammarö med syfte att se över alternativa möjligheter till kommunikationer mellan orterna.

För att skapa en överblick över de behov, problem och förutsättningar som finns vill Trafikverket och de båda kommunerna genomföra en så kallad åtgärdsvalsstudie. Den ska bland annat ge svar på hur trafiksituationen kan förbättras och hur framtida behov uppfylls på ett kostnadseffektivt sätt. Kostnaden för att ta fram en åtgärdsvalsstudie bedöms till 400 000 kronor, en kostnad som delas lika mellan kommunerna och Trafikverket. Studien ska vara underlag för den kommande reviderade länstransportplanen.

Beslut
Kommunstyrelsen är positiv till att genomföra en så kallad åtgärdsvalsstudie för Hammaröleden, väg 236, Skoghallsleden, väg 554 samt Skoghallsbanan och godkänner Trafikverkets avsiktsförklaring.

Medborgarförslag om att förbjuda raketer får avslag

Kommunen har fått in tre medborgarförslag från Karlstadsbor som alla vill förbjuda fyrverkerier och smällare. I förslagen hänvisar de till riskerna med att fyra av raketer i tätbebyggt område och att ett stort antal djur och människor far illa av smällandet.

Beslut
Alla tre förslagen får avslag. Kommunstyrelsen anser inte att det finns något behov av att ändra de lokala ordningsföreskrifterna utifrån ordningssynpunkt.

Ulf Johansson fortsätter som näringslivsdirektör

Ulf Johansson har arbetat som näringslivsdirektör i Karlstads kommun sedan hösten 2007. Nu får han ett nytt förordnande och fortsätter som näringslivsdirektör.

Enligt Karlstads kommuns Ledar- och medarbetarpolicy måste ett förordnande förnyas efter sex år.

Beslut
Den nuvarande näringslivsdirektören Ulf Johansson får nytt förordnande till och med 31 augusti 2016.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut:

100 nya Karlstadsjobb och tidigare start för Älvpromenaden

En kraftig nedgång av antalet långtidssjukskrivna och förtidspensioneringar gör att Karlstads kommun får tillbaka 70 miljoner kronor för tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier från AFA försäkring.

I ett politiskt initiativ föreslår majoriteten att en del av pengarna ska gå till att skapa 100 nya Karlstadsjobb. Det pågår redan ett samarbete med Arbetsförmedlingen om att anställa 100 personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Extraanslaget på en miljon kronor ska underlätta samordningen och påskynda arbetet.

20 miljoner kronor av de återbetalda försäkringspengarna ska gå till teknik- och fastighetsnämnden för underhåll av vägar/cykelvägar, fastigheter, lekplatser, skolgårdar med mera.

10 miljoner kronor ska användas för att starta etapp 1 i stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden, vilket gör det möjligt för knappt halva etappen att vara klar redan under 2013.

Beslut
– Kommunstyrelsen beslutade att teknik- och fastighetsnämnden får 20 miljoner kronor för underhåll av vägar, cykelväg, fastigheter, lekplatser, skolgårdar och trädgårdar vid vårdboenden under 2013.
– Teknik- och fastighetsnämnden får dessutom ett särskilt investeringsanslag på tio miljoner kronor för att starta etapp 1 i stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden, "Solsidan".
– Kommunledningskontoret får ett tilläggsanslag på en miljon kronor för att arbeta med satsningen på 100 Karlstadsjobb.

Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag.

VA-taxan höjs från årsskiftet

Teknik- och fastighetsnämnden presenterade tidigare i år en prognos över vatten- och avloppstaxans utveckling under de kommande tre åren. Förslaget var en höjning på 7.5 procent under 2014 och 2015, samt 7 procent under 2016. En av orsakerna till höjningen är den stora investeringen av en ny huvudvattenledning från Sörmon som när den är klar kommer att innebära en ökad kostnad på 5 miljoner kronor varje år.

Efter att frågan behandlats i nämnden har en ny prognos över investeringar och kapitalkostnader tagits fram. Den visar att det är tillräckligt med en höjning på 6 procent under de kommande åren för att täcka de planerade kostnadsökningarna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att vatten- och avloppstaxan höjs med 6 procent från 1 januari 2014.

Motion: Främja läsförståelsen hos barn och unga

I en motion till kommunfullmäktige skriver Linda Larsson (S) och Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S) att kommunen borde se över hur Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden kan samarbeta kring bland annat ansvar och finansiering av e-böcker. De vill också att åtagandet i den strategiska planen, kring samverkan mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att öka elevers tillgänglighet till skolbibliotekarier, ska kompletteras till att även omfatta Karlstads-Hammarö gymnasienämnd.

Beslut
Förslaget om samarbetet kring e-böcker får bifall. De tre berörda nämnderna får i uppdrag att utreda hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut.

Förslaget om att Karlstads-Hammarö gymnasienämnd ska ingå i samarbetet, som sker utifrån den strategiska planen mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, får avslag med hänvisning till att det redan finns skolbibliotikarier på gymnasiet.

Motion: Kommunalt naturreservat på Skutberget

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Håkan Svenneling (V) och Lena Grip (V) att kommunen ska undersöka möjligheten för ett naturreservat på Skutberget. Området är viktigt för motion och friluftsliv för Karlstadsborna men saknar i dag ett formellt skydd för bevarande av naturen, skriver de i motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att en utredning om att bilda ett naturreservat i området redan har påbörjats.

Motion: Låt fler aktörer verka kring trygghetsboende

I dag erbjuder Karlstads kommun trygghetsboenden i områdena Viken, Sixbacken och Hagaborg. Det innebär att det finns bovärdsteam på området som kan erbjuda stöd och hjälp med att till exempel sätta upp gardiner eller byta glödlampa. Trygghetsboende är ett samarbete mellan Karlstads Bostads AB (KBAB) och vård- och omsorgsförvaltningen.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna, genom Ingela Wretling (S) och Hans Igelström (S), att konceptet trygghetsboende ska omfatta fler aktörer på bostadsmarknaden, i första hand kommunens delägda Stiftelsen Karlstadshus.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får bifall. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att samverkan med fler aktörer och då främst stiftelsen Karlstadshus.

Uppdaterad den