Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 19 februari

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att kommunen årligen ska utse en "Sola i Karlstad", som genom sitt engagemang är en god ambassadör för Karlstad. Andra ärenden som hanterades på dagens sammanträde var uppföljningen av tillväxtstrategin och revidering av budgeten för 2013.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Medborgarförslag om att årligen utse Sola i Karlstad

En medborgare föreslår att kommunen årligen ska utse en "Sola i Karlstad", som genom sitt engagemang är en god ambassadör för Karlstad.

Karlstad är starkt förknippat med solen och den bidrar till att stärka vårt varumärke. Den glada solen är sedan 1989 Karlstads kommuns logotyp, den visar att Karlstad är en lite gladare stad och att invånarna har ett glatt och öppet sinne. Solen symboliserar även gästfrihet och entreprenörskap, precis som servitrisen Eva-Lisa Holtz, mer känd som "Sola i Karlstad".

Sola i Karlstad står för gott värdskap, driftighet och gästvänlighet. Detta är värden som används i vårt marknadsföringsarbete. Att årligen utse en Sola skulle kunna vara ett sätt att medvetandegöra vikten av gott värdskap bland dem som bor och verkar i Karlstad. Detta kan i hög grad bidra till en positiv bild av staden och hur man bemöter gäster och medmänniskor.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna med utmärkelsen "Årets Sola" och hur utmärkelsen ska utformas, utses och finansieras.

Ansvarig handläggare: Linda Olsson, 054-540 10 23
linda.olsson@karlstad.se

Kommunen in a box

I ett politiskt initiativ föreslår majoriteten (M, MP, FP, C och KD) att Karlstads kommun ska prova "Kommunen in a box". Idén kommer från den amerikanska ambassaden som besökte Karlstad CCC i september 20012. Ambassaden flyttade sin verksamhet till Karlstad för en dag, i det som kallas "Embassy in a box". Under dagen erbjöds besökarna den service som vanligtvis finns på ambassaden. Men syftet var främst att skapa förståelse och kontakter mellan människor.

Majoriteten vill göra en liknande satsning utifrån Karlstads kommuns verksamhet. Tanken är att för en dag flytta kommunens service till exempelvis ett vårdboende i Väse, en skola i Vålberg eller på Rud. Tjänstemän och politiker skulle kunna finnas tillgängliga och möta medborgarna, svara på frågor och erbjuda samma service som vanligtvis finns på bibliotekshuset eller på respektive förvaltning.

Ett av kommunens övergripande mål är att Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras. "Kommunen in a box" är en del i det arbetet.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en planering för "Kommunen in a box". En återrapport ska ske till kommunledningsutskottet i mars.

Satsning på idrottsturism

Genom utvecklingsprojektet "Hockeyns grogrund och idrottsturism" jobbar föreningen Färjestad Hockeyallians för att öka och förbättra ungdomsverksamheten och utveckla idrottsturismen i länet. Projektet är en treårig satsning under åren 2011-2013, där 2013 är en expansionsfas. Färjestad Hockeyallians består av 18 medlemmar där samtliga lokala hockeyföreningar och hockeyförbundet i Värmland ingår. Färjestad BK är motor i föreningen.

Karlstads kommun medfinansierade utvecklingsprojektets etableringsfas med totalt 200 000 kronor. Nu har det kommit in en förfrågan om medfinansiering på 240 000 kronor till projektets expansionsfas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja projektet 200 000 kronor.

Ansvarig handläggare: Sanna Andersson, 054-540 12 98
sanna.andersson@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Uppföljning av Karlstads kommuns tillväxtstrategi

Karlstads kommuns tillväxtstrategi innehåller övergripande mål till och med år 2020 och delmål till och med år 2015. Kommunen har gjort en uppföljning av strategin och generellt kan sägas att vi är på god väg mot att nå målen.

Enligt uppföljningen har Karlstads kommun en god tillväxt med ökad turismomsättning och allt fler invånare. Befolkningen ökar i snitt med 694 personer varje år och 70 procent av invånarna tycker att Karlstad är en bra kommun att leva och bo i. Där ligger Karlstad bättre till än de flesta andra svenska kommuner. Många rekommenderar även vänner och bekanta att flytta hit.

Karlstad är attraktivt även för andra medborgare i landet och är den sjunde största turiststaden i Sverige, trots att vi storleksmässigt ligger på 21:a plats.

Uppföljningen visar också att det finns saker att jobba med. Bland annat kan företagsklimatet bli bättre i Karlstad och vid lågkonjunktur drabbas ungdomar och utrikes födda hårdare än andra grupper.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att uppföljningen av Karlstads kommuns tillväxtstrategi godkänns.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att lägga till utrikes födda och ungdomar som prioriterade målgrupper i arbetet för att minska arbetslöshet och utanförskap och i det fortsatta arbetet med jobbpaketet.

Arbetsmarknads- och socialnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Samspelet och flera aktörer, arrangera en arbetsmarknadsdag under våren.

Oppositionen lämnade även ett eget yrkande.

Ansvarig handläggare: Marie Landegård, 054-540 80 15
marie.landegard@karlstad.se

Reviderad budget för 2013

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2013. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- respektive underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget, där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser.

Två verksamheter föreslås få extra pengar under 2013. Arbetsmarknads- och socialnämnden får 28 miljoner kronor extra till försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsats och teknik- och fastighetsnämnden får 15 miljoner kronor extra för att täcka kapitalkostnader som är en följd av stora investeringar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2013 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Ansvarig handläggare: Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Stärkt ekonomi för Visit Karlstad AB

Visit Karlstad AB, som ansvarar för driften av kongressanläggningen Karlstad CCC, har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Förklaringen till de ekonomiska problemen är den korta insäljningsperioden av stora kongresser och att bolaget har belastats med en oförutsedd fastighetsskatt på 1,2 miljoner kronor per år. Den relativt svaga konjunkturen är naturligtvis också en bidragande orsak till den bristande omsättningen.

91 procent av ägarna, Karlstads kommun äger 49 procent, har ställt sig bakom en överenskommelse om att skjuta till 6,5 miljoner kronor för att stärka ekonomin i bolaget. Samtidigt har fastighetsägaren beslutat att skriva ner hyran med ett engångsbelopp på 5 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun skjuter till drygt 3,1 miljoner kronor till Visit Karlstad AB.

Ansvarig handläggare: Lars Sätterberg, 054-540 10 36
lars.satterberg@karlstad.se

Tre förvaltningar får gemensam stab

För att miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen ska få bättre stöd har kommunledningskontoret tillsammans med de berörda förvaltningarna tagit fram ett förslag om en gemensam stabsfunktion. Det finns flera fördelar med en gemensam stab. Till exempel får förvaltningarna tillgång till fler kompetenser och att de kan blir mer effektiva, eftersom medarbetare inom kärnverksamheten kan fokusera på sina sakfrågor. Enligt förslaget ska den gemensamma staben organisatoriskt ligga under teknik- och fastighetsnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget om en gemensam stabsfunktion för miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Förvaltningarna får i uppdrag att organisera den gemensamma staben så snart som möjligt.

Ansvarig handläggare: Olle Wikberg, 054-540 10 32
olle.wikberg@karlstad.se

Återredovisning om möjligheterna att bli en fristad

Efter ett beslut i kommunfullmäktige i maj 2012 har kommunen utrett möjligheterna för att Karlstad ska bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer. Ärendet initierades genom en motion från Linda Larsson (S) och Christer Alnebratt (S). Om Karlstad skulle ansöka om att bli en fristad var det, enligt beslutet i kommunfullmäktige, en förutsättning att staten tar det avgörande ekonomiska ansvaret.

Att vara en fristad innebär en kostnad på cirka 390 000 kronor per år. Pengar som går till lägenhet, möbler, arbetsrum med mera. Staten bidrar med en del av kostnaden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner återredovisningen. Möjligheten att bli en fristad ska behandlas i budgetprocessen för 2014-2016.

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Medborgarförslag om psykiatrisk mellanvård

En medborgare föreslår att Karlstads kommun inrättar en enhet för psykiatrisk mellanvård tillsammans med Landstinget i Värmland. Medborgaren önskar ett boende som är anpassat för personer som är färdigbehandlade inom psykiatrin, men som inte är redo att bo ensamma. Ett samarbete skulle minska risken för att patienter hamnar i kläm när de går från sluten vård inom landstinget till öppen vård inom kommunen.

Landstinget och kommunen samverkar redan idag. Det finns även förslag på vissa lagändringar som rör kommunens ansvar för personer med psykisk ohälsa.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås och hänvisar till det pågående samverkansarbetet med landstinget inom området och det pågående lagstiftningsarbetet.

Ansvarig handläggare: Per Danielsson, 054-540 80 18
per.danielsson@karlstad.se

Motion: Ta fram en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention som ska beaktas vid ärendeberedning inför beslut i kommunens nämnder

Christian Norlin (S) och Anna Dahlén Gauffin (S) föreslår i en motion att Karlstads kommun ska arbeta fram en barnchecklista som kan användas vid beslut i kommunens nämnder. Listan ska användas som ett verktyg för att beakta om de beslut som fattas får några konsekvenser för barn och ungdomar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på barnchecklista samt uppföljning och redovisning av denna, enligt det politiska initiativ som majoriteten i vård- och omsorgsnämnden tidigare föreslagit och antagit.

Ansvarig handläggare: Niklas Forsberg, 054-540 10 35
niklas.forsberg@karlstad.se

Motion: Revidera översiktsplanen och ta bort möjligheten för en etablering av bergtäkt i området Vallargärdet – Ulvsby

I en motion föreslår Håkan Holm (S) att kommunen ska revidera översiktsplanen och ta bort möjligheten för en etablering av en bergtäkt i området Vallargärdet-Ulvsby.

Enligt kommunledningskontoret bör en utredning av bergtäkter hanteras inom ramen för en masshanteringsplan. Kommunfullmäktige har redan gett teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram en masshanteringsplan. Först när en sådan är gjord kan översiktsplanen revideras.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås, eftersom det redan finns ett uppdrag att ta fram en masshanteringsplan.

Ansvarig handläggare: Ulf Johansson, 054-540 10 25
ulf.johansson@karlstad.se

Motion: Förbättrad cykelparkering i centrum

Christer Alnebratt (S) föreslår i en motion att kommunen ska förbättra och utöka cykelparkeringarna som finns i centrum. Motionären anser att cykelparkeringarna ofta är överfulla och att många cyklar verkar vara utan ägare, särskilt vid buss- och centralstationerna. Många cyklister parkerar av denna anledning på gångbanor och andra olämpliga ställen. Detta skapar en förfulad stadsbild och är en fara för synskadade och funktionshindrade.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen när det gäller fler cykelparkeringsplatser vid busstationen. Värmlandstrafik AB och Karlstads parkerings AB får i uppdrag att ordna med dessa parkeringar.

När det gäller cykelparkering vid centralstationen hänvisar kommunstyrelsen till fastighetsägaren Jernhusen.

Kommunstyrelsen ger också teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för att omhänderta cyklar som verkar vara utan ägare.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn, 054-540 10 31
peter.thorn@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den