Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 19 mars

Barn till föräldralediga och arbetslösa får vara femton timmar i veckan på förskolan. Barn- och ungdomsnämnden ska undersöka möjligheten att utöka den tiden. Det föreslog kommunstyrelsen på dagens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Medborgarförslag – Sätt upp webbkameror i Karlstad

En medborgare förslår att Karlstads kommun ska sätta upp webbkameror i staden för att marknadsföra Karlstad på karlstad.se.

Kommunledningskontoret tycker inte att webbkameror är bästa sättet att marknadsföra Karlstad. Målet med Karlstads kommuns webbplats är att den ska vara till för Karlstadsbornas behov av information, service och dialog. Webbplatsen ska ge svar på de vanligaste frågorna och ge god service och tillgänglighet.

Beslut
Medborgarförslaget avslås då det finns bättre sätt att marknadsföra Karlstad, webbkameror är inte något som prioriteras när det gäller utvecklingen av Karlstads kommuns webbplats.

Ansvarig handläggare: Linda Olsson, 054-540 10 23
linda.olsson@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Medborgarförslag – Bygg en strandpromenad av bryggor längs Klarälven i Karlstad

Fyra medborgare har tillsammans lämnat ett medborgarförslag om att Karlstads kommun borde bygga en strandpromenad av bryggor längs Klarälven, till exempel från Sandgrundsudden till NWT-huset. De tror att detta skulle öka turismen och trevnaden i Karlstad.

I kommunens strategiska plan finns ett åtagande som handlar om att utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan. Det är stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som har ansvar för detta.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat, med tanke på att kommunen redan har ett liknande uppdrag. Däremot kommer detaljförslagen som finns med i medborgarförslaget lämnas över till den som är ansvarig för utvecklingen av älvstråket.

Ansvarig handläggare: Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95
rose-marie.andersson@karlstad.se

Medborgarförslag – tillsätt arbetsgrupp för motorsporten i Karlstadsregionen

Tre medborgare har föreslagit att Karlstads kommun ska skapa en arbetsgrupp som ska titta på helhetslösning för motorsporten i Karlstadsregionen. Som det ser ut idag hänvisas aktiviteter som rör motorsport till den asfalterade landningsbanan vid Sommarro. Enligt medborgarförslaget är det inte ett bra ställe att vara på, dels för att asfalten är i ett dåligt skick och dels för att de nya bostäder som byggs i området kan störas av aktiviteterna. Arbetsgruppen skulle förslagsvis bestå av personer från till exempel trafikskolor, Clear River Racing och Karlstad Racing som är i behov av en helhetslösning för motorsporten.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare planer på att samla intressenter inom motorsporten under 2013 för att diskutera sportens situation och deras behov i framtiden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänsyn till att kultur- och fritidsförvaltningen redan har planer på att samla alla intressenter för att diskutera framtiden.

Ansvarig handläggare: Marianne Andersson
marianne.andersson@karlstad.se

Motion – Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för bil, gång- och cykeltrafikanterna vid Skattkärrs skola och Andungens förskoleavdelning

I en motion föreslår Jan Bergergård (S) att Karlstads kommun ska undersöka vad det finns för möjligheter att skapa en säkrare trafikmiljö för bil, gång- och cykeltrafikanterna vid Skattkärrs skola och Andungens förskoleavdelning. Motionären skriver att det är dåligt ljus, ont om parkeringsplatser och trångt om utrymme, detta skapar problem när flera föräldrar ska lämna och hämta sina barn samtidigt.

Teknik- och fastighetsnämnden har redan i uppdrag att utreda trafiksituationen vid Skattkärrs skola. Detta uppdrag fick de i samband med ett medborgarförslag som handlade om att anlägga en busshållplats vid Skattkärrs skola.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås med hänsyn till att teknik- och fastighetsnämnden redan har ett uppdrag att utreda trafiksituationen vid Skattkärrs skola.

Ansvarig handläggare: Peter Thörn,
peter.thorn@karlstad.se

Motion – Passivhus och plushus i Karlstads kommun

I en motion föreslår Håkan Svenneling (V) och Lena Grip (V) att alla nya hus i Karlstad i fortsättningen ska byggas som energisnåla så kallade passivhus. De föreslår även att kommunen ska samarbeta med näringslivet under 2013 och göra ett försök med miljösmarta plushus, alltså hus som producerar mer energi än de förbrukar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom kommunen inte kan bestämma över vilken typ av hus privata exploatörer bygger på privat mark. Kommunstyrelsen anser dock att teknik- och fastighetsnämnden och KBAB bör undersöka möjligheterna att bygga plushus i något planerat projekt framöver.

Ansvarig handläggare: Elin Hedenkvist,
elin.hedenkvist@karlstad.se

Motion – Seniorboende i Skåre

Lena Melesjö Windahl (S) och Christer Alnebratt (S) föreslår i en motion att kommunens arbete med att finna lösningar kring seniorbostäder även ska inkludera Skåre. Motionärerna tycker att processen kring seniorbostäder har pågått en längre tid och vill nu se konkreta handlingar.

Sedan ett antal år tillbaka har boende i Skåre bildat en arbetsgrupp som ska vara med och utveckla boendealternativ för äldre i området. Denna arbetsgrupp gjorde en undersökning 2011, som visade att intresset för boenden för äldre är stort och att många är beredda att betala för ett nytt boende som är anpassat för äldre.

Seniorbostäder är delvis handikappsanpassade bostäder med någon form av service kopplad till sig. Sådana bostäder går det inte att söka bidrag för när de ska byggas och de byggs beroende på hur marknaden ser ut. Det betyder att aktörer som ansvarar för ett sådant bygge helst bygger vid attraktiva områden. Kommunen arbetar i dagsläget med att ta fram planer för att bygga så kallade trygghetsboenden, som det går att söka bidrag för. Bidraget kan göra att trygghetsbostäder kan byggas även på mindre attraktiva områden.

Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att kommunen ska ta fram en lämplig tomt att bygga trygghetsboende på. Denna tomt ska sedan finnas tillgänglig för privata aktörer. Men om ingen visar intresse av att bygga på tomten kan kommunen själv komma att ta tag i byggandet längre fram. Edsvalla, Vålberg, Väse och Skattkärr kommer i så fall prioriteras före ett boende i Skåre. Denna prioriteringsordning är sedan tidigare beslutad av teknik- och fastighetsnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. 

Kommunledningskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att slutföra samarbetet med arbetsgruppen i Skåre genom att ta fram lämplig mark för trygghetsboende, samt inleda ett samarbete med privata byggaktörer. Motionens intentioner tas med i det fortsatta arbetet.

Ansvarig handläggare: Ulf Johansson, 054-540 10 25
ulf.johansson@karlstad.se

Motion – Utökad tid i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa

I en motion föreslår Lena Melesjö Windahl (S) och Anna Dahlén Gauffin (S) att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att utöka förskoletiden för barn med vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga. Motivet är att tiden i förskolan är viktig med tanke på att förskolan har ansvar för den pedagogiska utvecklingen.

Barn- och ungdomsnämnden och kommunledningskontoret är positiva till att undersöka detta, men vill komplettera utredningen med ytterligare punkter. De vill bland annat att utredningen ska involvera även andra personer med tidsbegränsad förskoleplats, vad syftet med den utökade tiden är och vilka pedagogiska och arbetsmiljömässiga konsekvenser det skulle innebära.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas. I utredningen ska även de punkter som barn- och ungdomsnämnden och kommunledningskontoret föreslagit tas med. 

Ansvarig handläggare: Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den