Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 19 november

På kommunstyrelsen beslutades att en Karlstadsgala ska arrangeras där drivna entreprenörer, framgångsrika företag och andra eldsjälar i Karlstad lyfts fram. Förslag till nya avgifter på toppmoderna Sundstabadet klubbades, liksom nya priser i kollektivtrafiken.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ja till KBAB-investering i Sjögångens tredje etapp

I november 2011 beslutade kommunstyrelsen att det var upp till KBAB, Karlstads kommuns bostadsbolag, att fatta beslut om investeringen att bygga etapp 3 i projektet Sjögången – de flytande bostäderna i Mariebergsviken. Kommunstyrelsens beslut överklagades och domstolen svarade med att det inte var tillåtet av kommunen att delegera beslutet till KBAB. Därför får kommunstyrelsen nu i efterhand lämna sitt godkännande till investeringen.

Beslut
Karlstads Bostads AB:s investering i projektet Sjögången etapp 3, flytande bostäder, godkänns av kommunstyrelsen.

Karlstadsgala ska uppmärksamma eldsjälar

Det finns massor av engagerade människor som varje dag gör insatser för att Karlstad ska utvecklas. Snart kan de personerna lyftas fram på en gala. Idén med en Karlstadsgala kommer från den politiska majoriteten.

Målet med galan är att uppmärksamma kreativa människor, drivna entreprenörer och framgångsrika företag, organisationer, föreningar och andra som på olika sätt lyfter Karlstadsregionen.

Nu ska kommunen tillsammans med sina samarbetspartners utreda vilka typer av utmärkelser som ska lyftas fram vid galan, vilka aktörer som kan delta och när den kan tänkas vara möjlig att genomföra.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ska planera för en ny Karlstadsgala inom Karlstad Business Region-området (Karlstad, Kil, Forshaga, Grums och Hammarö). Arbetet ska ske i samarbete med andra kommuner i Karlstadsregionen, kommersiella partners och föreningar.

Bidrag till organisationer och föreningar för år 2014

Varje år ger kommunstyrelsen bidrag till olika organisationer och föreningar. Sjöräddningssällskapet, Brottsofferjouren Värmland, Karlstads Civilförsvarsförbund, RFSL Ungdom i Karlstad samt Brottsförebyggande Centrum i Värmland får tillsammans bidrag på en dryg miljon kronor för sina verksamheter under år 2014.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade om bidrag för år 2014 till följande föreningar: Sjöräddningssällskapet, 10 000 kronor, Brottsofferjouren Värmland, 526 000 kronor, Karlstads Civiliförsvarsförbund, 90 000 kronor, RFSL Ungdom i Karlstad, 80 000 kronor och Brottsförebyggande Centrum i Värmland, 300 000 kronor.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Nya avgifter på Sundstabadet

Lördagen den 7 december invigs hela det nya Sundstabadet, med upplevelsebad, motionssim och en toppklassig relaxavdelning.
En helt nya taxa har skapats – till den nybyggda relaxavdelningen. För vuxna kostar ett inträde där 180 kronor, för ungdomar mellan 7 och 17 kostar det 120 kronor, 3-6 år betalar 30 kronor och 0-2 år 10 kronor.

För vuxna kommer biljettpriset till övriga delar i badhuset att vara oförändrat eller höjt, medan yngre personer i flera fall får en sänkt avgift.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya avgifterna på Sundstabadet börjar gälla från 1 december.

Nya avgifter för Vålbergs simhall

Avgifterna för Vålbergs simhall har varit oförändrade under många år. Kultur- och fritidsnämnden vill dessutom ha samma åldersindelning och struktur som på Sundstabadet. Därför föreslås nu en justering av priserna.

För ungdomar mellan 16-17 år förblir priserna oförändrade. Priset för vuxna och barn mellan 8-15 år höjs med tio kronor till 40 respektive 30 kronor. Barn mellan 0-2 år och 3-7 år, som tidigare gick in gratis, får enligt förslaget nu betala tio respektive 30 kronor i inträde.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att avgifterna för Vålbergs simhall justeras eftersom biljettpriserna har varit oförändrade under många år.

Kollektivtrafiken får nya priser från 16 december

Kollektivtrafiken i Karlstad finansieras till största delen av skatteintäkter. Under de senaste åren har cirka 40 procent finansierats via biljettpriset. Kommunfullmäktige beslutar varje år om vilka taxor som ska gälla.

Från den 16 december är det nya priser i kollektivtrafiken i Karlstad. Prisöversynen innebär bland annat en sänkt rabatt för resande med värdekortet Reskassa, priset för 14- respektive 30-dagarskort höjs medan priset för enkelbiljetter på stadsbussarna blir oförändrat.

En- och tredagarskorten görs om till 24- respektive 72-timmarsbiljetter för att locka fler besökare i Karlstad att åka stadsbuss.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att nya priser för kollektivtrafiken i Karlstad börjar gälla från den 16 december.

Höjd slamtömningstaxa från årsskiftet

Mellan åren 2008 och 2010 höjdes renhållningstaxan för att kompensera för ökade kostnader framför allt till följd av beslutet om att införa källsortering av matavfall. Källsortering i hushållen är frivillig, men för att så många som möjligt skulle börja sortera sitt avfall gjordes avgiftsmodellen om så att avgiften blev i många fall dubbelt så hög för de som valde att inte sortera sitt matavfall. 2011 sänktes därför taxan som har varit oförändrad sedan dess. Även i år föreslås avgiften vara oförändrad.

Taxan för slamtömning omfattar avgifter för tömning och behandling av slam och avlopp från i huvudsak enskilda slamavskiljare och slutna tankar och är en del i den kommunala renhållningsskyldigheten. Taxan har höjts under de senaste åren och även i år krävs en höjning på tio procent för att täcka alla kostnader för år 2014. En av de främsta orsakerna är högre kostnader än beräknat för entreprenadavtalet samt att verksamheten under lång tid har haft en taxa som inte har återspeglat den verkliga kostnaden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att renhållningstaxan förblir oförändrad, medan slamtömningstaxan höjs med tio procent från årsskiftet.

Granskning av barn och ungas psykiska ohälsa

Karlstads kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i landstinget och
kommunrevisorerna i 13 av länets kommuner genomfört en gemensam granskning
av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa i Värmland. Tillsammans konstaterar de att det finns brister i samverkan kring den här gruppen vilket gör att barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att inte få vård på lika villkor. Revisorerna har bland annat gett kommunstyrelsen i uppdrag att svara på granskningsrapporten, vilket nu har gjorts.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningskontorets yttrande godkänns och skickas som svar till kommunrevisionen. Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden samt vård- och omsorgsnämnden föreslås att tillsammans med landstinget vara delaktig i paneringen av hur en första linjens vård ska definieras i Karlstads kommun. En färdig plan ska presenteras senast i april nästa år.

Vatten och avlopp dras till Järpetaberget

I lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att dra fram vatten- och avloppsledningar i samlad bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Den första delen i bostadsområdet Järpetan, norr om Färjestad, räknas som ett sådant område. Nu har kommunen bedömt att även del två i området, Järpetaberget, ska ha tillgång till kommunens VA-ledningar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen utökar området för dricks- och spillvatten till att omfatta även Järpetaberget, delområde två, norr om Järpetan.

Motion: Hbt-certifiera kommunens vårdboende

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet, genom Håkan Svenneling och Lena Grip, att Karlstads kommun ska samarbeta med RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter för att hbt-certifiera minst ett av kommunens vårdboenden.

Karlstads kommun har som mål att bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete. Det görs bland annat genom kontinuerlig utbildning av personalen i förvaltningar och nämnder. Personal som har mycket kontakt med medborgarna ska dessutom få särskild utbildning i frågorna. Målet i Karlstads kommuns mångfaldspolicy är att vara en av landets tio främsta hbt-kommuner enligt RFSL:s ranking. Att satsa på ökad kunskap kring hbtq inom vården är alltså helt i linje med kommunens mål och policys men i nuläget har vård- och omsorgsförvaltningen inte pengar till det.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad eftersom det redan har genomförts hbtq-utbildningar bland personalen i Karlstads kommun.

Höjd tomträttsavgäld för flerbostadshus

Under lång tid har markvärdet på tomträtter för bostäder ökat. I takt med det så har kommunen justerat markpriserna. Eftersom tomträttsavgälderna är baserade på kommunens markpriser leder det till höjningar av tomträttsavgälderna i samband med att den nya avgäldsperioden påbörjas. För att mildra höjningen så har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ett förslag till nya regler för hur tomträttsavgälder för flerbostadshus bestäms.

Beslut
Avgäldsunderlaget för flerbostadshus ska uppgå till 75 procent av taxeringsvärdet, men den får aldrig överstiga kommunens markpris. Förändringen gäller för avtal som träder i kraft efter första januari 2015.

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den