Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 21 maj

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att kommunen ska samordna distributionen av varor, så att varor levereras till ett och samma ställe och därifrån körs ut till kommunens olika verksamheter. På mötet tog man också beslut om att livsmedelsbranschen i Värmland ska få bidrag till ett projekt som ska öka lönsamheten och innovationsgraden.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Pengar till livsmedelsbranschen i Värmland

Den ekonomiska föreningen NIFA (Nordic Innovation Food Arena) har ansökt om pengar till projektet MaMa – Mat- och marknadsutveckling 2013-2014. De vill att Karlstads kommun bidrar med 600 000 kronor för år 2013 och 700 000 kronor för år 2014.

NIFA bildades 2012 och har idag 19 stora och små livsmedelsproducenter som medlemmar. Syftet med projektet MaMa är att öka lönsamheten och innovationsgraden inom livsmedelsbranschen i Värmland.

Det pågår en förankringsprocess med samtliga värmländska kommuner. I dagsläget har Arvika, Hagfors, Kil, Torsby och Årjäng beslutat att medfinansierar projektet. Andra finansiärer är Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och företagen Torfolk Gård AB, Arla Sverige AB, Grön Ko, Konsum Värmland och Löfbergs Lila.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar NIFA ekonomisk förening ett bidrag på 223 000 kronor för år 2013 och 253 000 kronor för år 2014. Föreningen ska regelbundet rapportera hur det går med projektet.

Ansvarig handläggare:
Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95
rose-marie.andersson@karlstad.se

Yttrande om Lerins konsthall

Klaganden i den pågående processen om Lars Lerins konsthall har kommit in med ytterligare synpunkter. På dagens möte bemötte kommunstyrelsen synpunkterna i ett yttrande.

Beslut
Kommunstyrelsen antog ett yttrande i den pågående processen om Lars Lerins konsthall.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Avveckling av Hammarögymnasiet

I mars fattade Karlstads-Hammarö gymnasienämnd beslut om att avveckla Hammarögymnasiet vid halvårsskiftet 2014. På dagens sammanträde behandlade kommunstyrelsen frågan.

Förra året gjorde gymnasienämnden ett underskott på 23,7 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på minskat elevantal. Elevminskningen är särskilt tydlig på Hammarögymnasiet. Avvecklingen av Hammarögymnasiet kommer att minska förvaltningens kostnader med cirka 19 miljoner kronor per år.

Kommunfullmäktige i både Hammarö och Karlstads kommuner kommer att ta upp ärendet i juni.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Hammarögymnasiet ska avvecklas vid halvårsskiftet 2014.

Ansvarig handläggare:
Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Aktivt samhällsansvar vid upphandlingar

I en motion föreslår Håkan Svenneling (V) och Lena Grip (V) att Karlstads kommun ska ta ett aktivt samhällsansvar genom att ställa krav på leverantörer vid upphandling. Motionärerna tycker att kommunen ska använda upphandlingspolicyn för att till exempel stoppa svartjobb, hindra skatteflykt och ställa krav på att leverantörer följer FN-direktiv.

Kommunen arbetar för närvarande med att se över upphandlingspolicyn och livsmedelspolicyn.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas. Kommunen ska ta hänsyn till motionens förslag när man tar fram de nya upphandlings- och livsmedelspolicyerna.

Ansvarig handläggare:
Jerker Bäckström, 054-540 10 50
jerker.backstrom@karlstad.se

Motion om klimatsmart och kostnadseffektiv gatubelysning

Sofia Granström (S) och Lennart Jansson (S) föreslår i en motion att kommunen ska ta fram, eller revidera, en plan för klimatsmart och kostnadseffektiv utomhusbelysning. De anser också att kommunen ska ta särskild hänsyn till trygghet och trafiksäkerhet när man planerar ny belysning.

Mellan åren 2012-2015 satsar Karlstads kommun 25 miljoner kronor per år på miljö- och klimatinvesteringar. Bland annat finns en målsättning att gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10 procent per ljuspunkt senast år 2014.

I mars 2013 antog teknik- och fastighetsnämnden ett nytt belysningsprogram. I programmet finns riktlinjer för en hållbar belysningsplanering. Ljuset ska vara tryggt och trevligt och hjälpa till att skapa spännande miljöer. Belysningen ska även vägleda till målpunkter och skapa ett djup i stadsbilden. Nästa steg är att ta fram en konkret åtgärdsplan, som ska arbetas in i kommande investerings- och underhållsplaner.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad, eftersom teknik- och fastighetsnämnden redan antagit ett nytt belysningsprogram.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn, 054-540 10 31
peter.thorn@karlstad.se

Gemensam distribution av varor

I ett politiskt initiativ föreslår majoriteten att kommunen ska samordna varudistributionen. Det innebär att varor levereras till ett och samma ställe, där de samordnas och körs ut till kommunens olika verksamheter. En samordning skulle minska antalet transporter, vilket medför vinster för miljön, ekonomiska besparingar och bättre trafiksäkerhet vid till exempel förskolor, skolor och vårdboenden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska samordna varudistributionen. Kommunfullmäktige behandlar frågan om införandebudget i samband med 2014 års budgetprocess. Kommunledningskontoret får i uppdrag att upphandla en entreprenör som kan vara samordnad varudistributör.

Ansvarig handläggare:
Ellika Andersson
ellika.andersson@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den