Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 22 oktober

Hjärtstartare i Bibliotekshuset, miljöhänsyn vid tjänsteresor och positivt resultat 2013. Det handlade tre av ärendena om som kommunstyrelsen behandlade på dagens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ingen folkomröstning om Orrleken

Sex personer har lämnat in olika medborgarförslag om att kommunen ska genomföra en folkomröstning om Orrlekens framtid. Folkomröstningar används väldigt sällan i Karlstad och andra kommuner, och då endast i principiellt viktiga frågor som berör stora delar av befolkningen. I Karlstad har vi endast haft en folkomröstning tidigare, om valfrihet i barnomsorgen år 2002.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagen, eftersom man anser att ärendet om Orrleken kan hanteras inom den ordinarie demokratiska processen och med kontinuerlig medborgardialog.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Hjärtstartare i Bibliotekshuset

I ett medborgarförslag föreslår en Karlstadsbo att kommunen ska utrusta större kommunala arbetsplatser, som är offentliga, med hjärtstartare. Till exempel i Kontaktcenters lokaler i Bibliotekshuset.

I dagsläget finns det elva hjärtstartare i de centrala delarna av Karlstad. Kommunen har hjärtstartare i Trygghetscenters lokaler på Drottninggatan och i Sundsta badhus.

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. En hjärtstartare ska placeras i Kontaktcenters lokaler i Bibliotekshuset. Om det ska finnas hjärtstartare i fler kommunala lokaler är upp till varje verksamhet att bedöma.

Ansvarig handläggare:
Peter Bäckstrand, 054-540 10 82
peter.backstrand@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Plus 105 miljoner kronor 2013

Resultatet i delårsbokslutet efter åtta månader uppgår till 129 miljoner kronor för kommunen och till 230 miljoner kronor för hela koncernen. Årsprognosen för kommunen pekar mot ett positivt resultat på 105 miljoner kronor. Plusresultatet beror delvis på en återbetalning från AFA Försäkring på 72 miljoner kronor, varav 20 miljoner har gått till ökat underhåll.

Kommunen jobbar med så kallade åtaganden, aktiviteter som politikerna har bestämt att verksamheterna ska göra för att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Uppföljningen efter åtta månader visar att de flesta av åtagandena för 2013 är genomförda eller kommer att bli det under året.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att delårsbokslutet och helårsprognosen för koncernen godkänns.

Ansvarig handläggare:
Ingemar Granath, 054-540 10 47
ingemar.granath@karlstad.se

Nya riktlinjer för tjänsteresor

Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för tjänsteresor, som gäller för alla tjänstemän och politiker i koncernen. Varje resa ska vara så effektiv, trafiksäker, miljöanpassad, hälsofrämjande och ekonomisk som möjligt. Miljöhänsyn och trafiksäkerhet kan ibland motivera att resan är dyrare eller tar längre tid.

Enligt riktlinjerna bör man alltid tänka igenom om en resa överhuvudtaget är nödvändig eller om det finns andra alternativ, som till exempel att ha telefonmöte eller videokonferens istället.

Vid kortare resor ska man i första hand gå, cykla eller åka kollektivt. På flera arbetsplatser finns tjänstecykel att låna, ibland även elcykel. Vissa arbetsplatser har också respass för bussresor som kan användas vid kortare tjänsteresor. Vid längre resor ska man i första hand välja tåg. Flyg är ett godtagbart färdsätt om det går betydligt snabbare än andra alternativ.

I riktlinjerna står det också att medarbetare som arbetar med persontransporter eller kör mycket bil i tjänsten bör få utbildning i ekonomisk och miljövänlig körstil.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna de nya riktlinjerna för tjänsteresor och att de ska gälla från och med 1 januari 2014. Riktlinjerna ska följas upp i samband med delårsbokslutet i september 2014.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Naturen vid Grundviken ska skyddas

Kommunen har fått in ett medborgarförslag om att Grundviken, som gränsar till Vänern och ligger mellan Zakrisdal och Bergvik, ska bli naturskyddsområde. Medborgaren vill behålla det stadsnära strand- och skogsområdet.

Kommunen jobbar med att ta fram en detaljplan för Grundviken och tittar bland annat på hur man ska skydda naturen i området, för att bevara utpekade nyckelbiotoper.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås, eftersom frågan redan hanteras i detaljplanearbetet.

Ansvarig handläggare:
Gunnar Hellerström, 054-540 10 33
gunnar.hellerstrom@karlstad.se

Förslag om ett interaktivt konstverk på Stora torget

I ett medborgarförslag föreslår en Karlstadsbo att fredsmonumentet på Stora torget ska ersättas med ett konstverk som speglar det Karlstad vi har idag. Konstverket ska vara interaktivt och uppmuntra till lek och lärande. Förslagsställaren har fått idén från ett monument i centrala Chicago.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska avslås, men idéerna om ett nytt konstverk på Stora torget lämnas till projektorganisationen som jobbar med utvecklingen av torget.

Ansvarig handläggare:
Ann Catrin Kärnä, 054-540 10 75
ann.catrin.karna@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den