Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 24 september

Etablering av Innovation Park på universitetsområdet och fler öppna internetanslutningar för studenter. Det var två av frågorna som kommunstyrelsen tog beslut om på mötet den 24 september.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Delårsbokslut efter åtta månader

I delårsbokslutet för kommunstyrelsen efter åtta månader visar prognosen ett minusresultat mot driftsbudgeten på 1,3 miljoner kronor vid årets slut. På investeringssidan väntas ett överskott på 14,7 miljoner kronor.

Karlstads kommun jobbar med så kallade åtaganden, aktiviteter som politikerna har bestämt att verksamheterna ska göra för att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Under åren 2013-2015 har kommunstyrelsen 61 olika åtaganden. Efter årets första åtta månader är 17 av dessa klara, två har inte påbörjats och övriga pågår.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet.

Ansvarig handläggare:
Karin Jonsson, 054-540 10 49
karin.jonsson@karlstad.se

Politikerna möter Karlstadsborna på Facebook

I september 2012 startade Karlstads kommun Facebooksidan Kommunpolitik i Karlstad, där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige får svara på frågor från Karlstadsborna och diskutera politik på ett sätt där kommuninvånarna är involverade. Nu när Kommunpolitik i Karlstad har funnits på försök i ett år har kommunen gjort en utvärdering av sidan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att Facebooksidan Kommunpolitik i Karlstad ska samordnas med kommunens officiella Facebooksida. Från och med nu kan Karlstadsborna ställa alla sina frågor på en och samma sida och behöver inte själva avgöra om det är en fråga till en politiker eller en tjänsteman.

Ansvarig handläggare:
Katarina Lindström, 054-540 10 18
katarina.lindstrom@karlstad.se

En plats för innovativ samverkan

Kommunen har som mål att Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Ett led i den utvecklingen är att etablera Innovation Park på campusområdet vid Karlstads universitet. Innovation Park är en kreativ och innovativ miljö där offentlighet, akademi och näringsliv samverkar för att skapa nya innovationer. Syftet är att stärka det regionala näringslivet, öka konkurrenskraften och gynna innovations- och utvecklingsprojekt i regionen.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att etablera Innovation Park vid universitetet.

Ansvarig handläggare:
Marianne Andersson, 054-540 80 17
marianne.andersson@karlstad.se

Fler öppna internetanslutningar för studenter

En medborgare tycker att det bör finnas fler platser med tillgång till öppna internetanslutningar för studenter runt om i Karlstad. Enligt medborgarförslaget skulle det locka fler studenter ut från studieområdena kring universitetet och göra det möjligt att se fler delar av Karlstad som man kanske annars inte skulle besöka.

Genom ett samarbete mellan Karlstads kommun och Karlstads universitet har studenterna redan idag tillgång till sitt nätverk där det finns ett kommunalt nätverk. Möjligheten finns i dagsläget i Bibliotekshuset, Stadshuset och på Karlstad CCC och fler platser tillkommer under hösten.

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker, 054-540 10 14
per.wiker@karlstad.se

Kommunen tycker till om transporterna i Värmland

Region Värmland har, tillsammans med Trafikverket, kommuner, landsting och näringsliv, tagit fram ett förslag till länstransportplan för åren 2014-2025. Totalt omfattar planen 941 miljoner kronor. Förslaget innehåller 64 miljoner kronor mer till infrastruktur än den tidigare planen. 72 miljoner kronor satsas på ökad och säker cykeltrafik, jämfört med 36 miljoner kronor i den tidigare planen.

Förslaget är nu ute på remiss och Karlstads kommun är en av remissinstanserna. I sitt remissvar lyfter Karlstads kommun bland annat fram vikten av en infrastruktur som möjliggör kontakter i alla riktningar. Bra kommunikationer är avgörande för att Karlstadsregionen ska kunna utvecklas och hävda sig som en bärkraftig region.

Kommunen anser att samfinansieringen av Karlstads C, inklusive resecentrum, är ett viktigt projekt för att öka resandet med kollektivtrafik. Det skulle göra regionen större och gagna såväl boende och verksamma i Karlstad som i övriga regionen samt stärka den stadsmässiga strukturen i Karlstad. Kollektiva pendlingsmöjligheter ökar även den mindre kommunens möjlighet att konkurrera, som en plats med god boende- och livsmiljö, men med ett bra arbete inom pendlingsavstånd för potentiella nyinflyttare.

Karlstads kommun anser att det är angeläget att förbättra E18 mellan Björkås och Skutberget, för att öka tillgängligheten och göra sträckan mer trafiksäker. En sådan investering skapar också en tryggare vattenförsörjning från Sörmons vattentäkt. Avtal om förskottering av objektet är undertecknat av berörda parter och godkänt av regeringen.

Efter att Region Värmland har fattat beslut om länstransportplanen ska regeringen fatta beslut om definitiva ramar för planen.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag på svar på remissen.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn, 054-540 10 31
peter.thorn@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Plan för framtidens trafikmiljö

Karlstads kommun har tagit fram en ny trafikplan, som beskriver framtidens trafikmiljö i centrala Karlstad. Planen utgår från kommunens strategiska plan med tillhörande hållbarhetsstrategier: tillväxt-, folkhälso- samt miljö- och klimatstrategin.

I trafikplanen framgår bland annat att det totala resandet kommer att öka i takt med att Karlstads befolkning ökar. För att kunna uppnå visionen "Livskvalitet Karlstad 100 000" krävs det att kommunen hanterar det ökande resandet och förmår Karlstadsborna att ändra sina resvanor. Fler måste välja att gå, cykla eller åka kollektivt om resandet ska vara långsiktigt hållbart. Kommunen ska se till att det blir attraktivare att välja de hållbara färdmedlen istället för att ta bilen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna trafikplanen.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn, 054-540 10 31
peter.thorn@karlstad.se

Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070-001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070-001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070-557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070-532 77 00

Uppdaterad den