Beslut i korthet 2015

Den 14 april

Kommunstyrelsen sa ja till torghandel sex dagar i veckan och till att etablera en familjecentral i Karlstad. Kommunstyrelsen godkände också överklagandet av kammarrättens beslut i målet om Värmlands Näringslivsutveckling AB. 

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde

Strategisk plan och budget för kommunstyrelsen 2016-2018

Alla nämnder ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budget för åren 2016-2018. Beskrivningen ska fokusera på den verksamhet som nämnden kan bedriva inom den tilldelade ramen. Den strategiska planen med åtaganden ligger alltid till grund för hur nämnderna prioriterar.

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret är 225,1 miljoner kronor under de kommande tre åren. För att anpassa verksamheten till budgetramen har kommunledningskontoret valt att i första skedet inte rekrytera ny personal vid pensionsavgångar, utan fördelat arbetsuppgifterna på andra tjänster. Effektivare arbetsmetoder och omprövning av insatser är andra åtgärder som ska spara pengar.

Upphandling av elektroniska beställningar, näringslivsutveckling, regionförstoringen och samarbetet mellan Oslo och Stockholm är exempel på områden som kommer att behöva extrapengar utöver budgetramen. Kommunledningskontoret behöver dessutom ytterligare 1,5 miljoner kronor till förebyggande säkerhetsarbete med anledning av att hotbilden har ökat både för förtroendevalda och personal ute i verksamheterna.

Senare under våren kommer kommunstyrelsen att utarbeta ett samlat förslag till budget grundat på nämndernas yttranden och där även kommunstyrelsens bedömning av behov för den egna verksamheten ingår.

Beslut
Yttrandet kring strategisk plan och kommunstyrelsens budget för 2016-2018 godkänns.

Reviderad plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ut på granskning

Kommunledningskontoret har arbetat fram en LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som gör det möjligt att bygga mellan cirka 180 och 310  bostäder vid vattnet på landsbygden. Våren 2014 fick kommunens invånare tycka till om LIS-planen. Totalt kom det in 52 synpunkter på planen från myndigheter, kommuner, föreningar, boenden och näringsidkare. Utifrån synpunkterna har kommunen gjort en del ändringar i planen. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den reviderade LIS-planen fram till den 17 juni.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingen för LIS-planen som återigen ska ställas ut med möjlighet för Karlstadsborna att tycka till.

God planberedskap för bostäder de kommande åren

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om ett planarbetsprogram för åren 2015-2016 som visar vilka planarbeten som kommer att bedrivas under de kommande två åren. Programmet är bland annat ett verktyg för att proritera och samordna kommunens planläggningsresurser. Tio detaljplaner är prioriterade och anses vara särskilt viktiga för Karlstads utveckling. För att nå visionen om att skapa livskvalitet för 100 000 invånare är målsättningen en årlig befolkningstillväxt på 700 personer. Det ställer krav på 415 bostäder per år. Med de antagna planer som finns i dag är det möjligt att med god marginal bygga i den takten.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner planarbetsprogrammet för 2015-2016. Kommunstyrelsen föreslår stadsbyggnadsnämnden att se över möjligheten att planlägga verksamhetsmark, som i nuläget inte innebär stora infrastrukturinvesteringar, vid Eriksberg med start under 2015.

Karlstad vill bli lead partner i Nordsjöprogrammets EU-projekt Use IT

Karlstads kommun kommer att ansöka om att vara en del i ett nytt projekt inom Nordsjöprogrammet, som just nu går under namnet Use IT. Projektet är uppdelat i områdena digital delaktighet, innovativ service samt organisationen och dess interna processer. Karlstads kommun har genom två framgångsrika projekt inom Nordsjöprogrammet (Smart Cities och Opening Up) knutit goda relationer med flertalet partner, vilka nu alltså är villiga att ingå i ett nytt projekt inom samma program. Det har även framkommit önskemål om att Karlstad går in som så kallad lead partner. Tillsammans med alla samarbetspartners hoppas kommunen ha ansökan klar och inlämnad i slutet av maj. Den preliminära projektbudgeten ligger på fem miljoner euro.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads ansökan till Nordsjöprogrammets projekt Use IT godkänns och att Karlstad går in som så kallad lead partner.

1 250 000 kronor till Inova

Karlstads kommun arbetar för att bli bättre på att ta tillvara människors innovationer och idéer samt främja entreprenörskap så att regionen får fler växande och nya företag. Stiftelsen Inova är en viktig aktör i det arbetet. De har kommit in med en ansökan till Karlstads kommun om bidrag till sin verksamhet för 2015.

Beslut
Stiftelsen Inova får 1 250 000 kronor i bidrag för 2015.

500 000 kronor till Communicare

Ett av Karlstads kommuns mål är att ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. För att höja företagandet är det därför betydelsefullt att kommunen jobbar systematiskt med att få fler nyregistrerade företag. Det var av denna anledning som kommunstyrelsen valde att erbjuda medfinansiering när organisationen Communicare – vars uppgift bland annat är att stimulera entreprenörskap hos unga människor – för första gången stod utan EU-finansiering. Karlstad kommer årligen att bidra med 500 000 kronor mellan 2015 och 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljade Communicare ett bidrag på 500 000 kronor om året i tre år från 2015 till 2017, för medfinansiering av sin verksamhet.

Karlstads unga vill satsa på skolan och motverka rasism

För tredje gången i ordningen genomfördes hösten 2014 undersökningen Lokal undersökning av ungdomspolitiken (Lupp). Syftet är att kartlägga hur ungas situation ser ut lokalt samt utveckla en effektiv ungdomspolitik. Totalt medverkade 1400 ungdomar från årskurs åtta och tvåan i gymnasiet och svarade på frågor om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och framtidsplaner. Om ungdomarna själva fick bestämma skulle de satsa mest på skolan, arbete för unga och att motverka främlingsfientlighet och rasism. I övrigt visade resultatet av undersökningen bland annat att Karlstads kommuns arbete med skolmaten, elevhälsan och skolbiblioteken gett konkreta resultat. Skolmaten får nu bättre recensioner, skolbiblioteken ett gott betyg och det är bara nio procent av eleverna som tycker att elevhälsan inte håller måttet. Ett förbättringsområde som 2014 års Lupp påvisade var hälsan, då fler elever upplevde sin hälsa som sämre och att de är mer stressade än vid tidigare undersökningar. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att rapporten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) för år 2014 ska godkännas. Detta innebär att arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Karlstad-Hammarö gymnasienämnd och kultur- och fritidsnämnden utifrån rapporten ska identifiera förbättringsområden och sedan inarbeta dessa i ordinarie verksamheter. Nämnderna får i uppdrag att rikta särskilt fokus på åtgärder för att motverka mobbning och utfrysning. En ny Lupp-undersökning ska sedan genomföras av kommunledningskontoret år 2017.

Karlstads kommun är kritisk till vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska sjöar, vattendrag och grundvatten klassificeras efter status. För de som inte når upp till god status ska ett åtgärdsprogram tas fram över vilka åtgärder som behöver vidtas för att de ska nå god status. Vattenmyndigheten för Västerhavet har gett Karlstads kommun tillfälle att yttra sig kring förslag till åtgärdsprogram för sjöar, vattendrag och grundvatten för åren 2015-2020.

Karlstads kommun är mycket kritisk till hela förslaget då det saknas en helhetsbild över konsekvenserna för alla parter i samhället; kommunen, enskilda markägare och andra berörda. Vidare skriver kommunen att det är anmärkningsvärt att det saknas en tydlig samhällsekonomisk nyttoanalys i ett sådant omfattande underlag.  Kommunen har inte rådighet över alla områden, vilket gör det ännu svårare att bedöma innebörden av vattenmyndighetens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till remissvar godkänns och skickas till vattenmyndigheten.

Familjecentral etableras i Karlstad

Efter ett initiativ från majoriteten beslutade kommunstyrelsen att det ska etableras en familjecentral i Karlstad. På familjecentralen ska öppen förskola, barnavård eller vårdcentral och personal från socialförvaltningen husera under ett och samma tak. Familjecentralen ska underlätta för invånarnas kontakt med kommunen, i stället för som i dag, då de olika verksamheterna kan vara spridda geografiskt. Etableringen av familjecentralen är en del i Karlstads ambition om att vara en stad för alla, där det är enkelt och tydligt hur och var invånarna kan få stöd och råd när det behövs. Än är det inte klart var den nya familjecentralen ska ligga

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att berörda förvaltningar ska inleda ett arbete tillsammans med Landstinget i Värmland för att etablera en familjecentral i Karlstad. En första avrapportering av arbetet sker i augusti 2015.

Utredning om mer verksamhetsmark vid Ilanda

Den politiska majoriteten vill fortsatt se mer verksamhetsmark på olika platser i Karlstad, för att ge staden och företagen förutsättningar att växa. Därför startar man nu en utredning om det som i dag är industriområdet Ilanda skulle kunna vara en sådan plats i framtiden. Innan det kan bli verklighet behöver ett antal frågor undersökas, exempelvis trafiksituationen, trafiksäkerheten och miljöpåverkan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att en utredning ska inledas om och i sådana fall hur mer verksamhetsmark kan skapas vid Ilanda. Utredningen ska dessutom ta särskild hänsyn till hur miljön och livskvaliten för boende i området påverkas vid en eventuellt förändrad trafiksituation, samt hur trafiksäkerhet, friluftsområden, klimat, natur och omgivande miljö skulle kunna påverkas. Dessutom ska en god medborgardialog säkerställas under hela utredningen.

Kommunen vill att överklagandet om utökat flyktingmottagande ska avslås

Den 15 januari beslutade kommunfullmäktige att Karlstad ska ta emot fler flyktingar och ensamkommande barn. Platserna för de ensamkommande barnen utökas från 13 till 38 och de anvisningsbara platserna för flyktingar från 150 till 206. Beslutet överklagades sedan till förvaltningsrätten av en Karlstadsbo. Kommunen har yttrat sig en gång tidigare i målet och har nu fått tillfälle att yttra sig på nytt.

I yttrande som nu lämnas in till förvaltningsrätten står kommunen fast vid sitt tidigare beslut om ett utökat flyktingmottagande.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande om att avslå överklagandet.

Kommunen överklagar kammarrättens beslut i målet om Värmlands Näringslivsutveckling AB

Kommunen överklagar kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd i målet om bildande av Värmlands Näringslivsutveckling AB. Förvaltningsrätten ansåg att kommunen bröt mot kommunallagen när kommunfullmäktige beslutade att bilda och kapitalisera bolaget eftersom det kan ses som stöd till enskild. Kommunen överklagade det beslutet eftersom det var oklart på vilket sätt förvaltningsrätten anser att det föreligger ett stöd och vilken part som i så fall är att se som stödmottagare. Det är en generell och principiellt viktig fråga, och kommunen anser därför att prövningstillstånd bör beviljas.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunens överklagan av kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd i målet om bildande av Värmlands Näringslivsutveckling AB.

V och MP deltog inte i beslutet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Plusresultat under händelserikt 2014

Trots ett år kantat av mycket oro ute i världen visar Karlstads kommun ett positivt resultat för 2014 med 57 miljoner kronor. Kommunens resultat är i linje med budget och bidrar till att vi kan göra de stora investeringar som pågår. Hela kommunkoncernen med bolagen gick 140 miljoner kronor i plus. Förutom kommunens överskott så bidrar energi- och bostadssidan med ett stabilt överskott.

Under året ökade Karlstadsborna med 564 personer – och hela 1 025 barn föddes! Det finns fortfarande ett stort behov av bostäder, något som förhoppningsvis de 17 detaljplaner som har vunnit laga kraft under året ska råda bot på.

Det har också byggts mycket under året, både i centrala Karlstad och runt om i kommunen. I Väse har startskottet gått för första etappen av Tåg i tid och arbetet med den nya och säkrare sträckningen av E18 har påbörjats. Projektet Älvpromenaden i centrum påbörjades genom en ombyggnad av Älvgatan och Almentorget.

Inom miljöområdet har också viktiga insatser genomförts. Det nya kraftvärmeverket på Heden blev klart, glädjande nog till en betydligt lägre kostnad än beräknat. Den andra etappen av den nya huvudvattenledningen från Sörmon blev klar och togs i drift och världens första anläggning för flygbiobränsle öppnades i Karlstad. Totalt gjordes 6,5 miljoner resor med buss, vilket är nästan en miljon fler än under 2010.

Flera undersökningar visar att Karlstadsborna är stolta över sin stad och trivs. Särskilt nöjda är de med tillgången av parker, grönområden och natur. Dessutom har Karlstadsborna stort förtroende för kommunen. Vi klättrade dessutom 23 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av kommuners företagsklimat. Högt förtroende och en stabil ekonomi ger goda förutsättningar framåt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att årsredovisningen för koncernen Karlstads kommun godkänns.

Ny vatten- och avloppsplan i kommunen

Karlstads kommun har tagit fram en ny vatten- och avloppsplan. I planen framgår vilka åtgärder som behöver vidtas inom vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen framöver. Bland annat så pekas 13 områden inom kommunen ut som utbyggnadsområden, vilket betyder att det finns planer att bygga ut vatten och avlopp där före år 2027.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att den nya vatten- och avloppsplanen godkänns.

Turismverksamheten flyttar till kommunledningen

Turismverksamheten, som har som uppdrag att förvalta och utveckla turismen i Karlstadsregionen, flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till kommunledningskontoret från den 1 juli i år. Ny organisation och nya arbetsformer ska leda till bättre samverkan mellan företagen och det offentliga. Turismverksamheten kommer att tillhöra tillväxtcentrum där en ny chef ska rekryteras med ansvar för turism- och näringslivsfrågor. Näringslivsdirektören blir fortsatt ansvarig för hela verksamheten på tillväxtcentrum.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att turismverksamheten flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till kommunledningskontoret från den 1 juli i år.

Torghandel sex dagar i veckan från 1 juli

Nu öppnar Karlstads kommun för torghandel på Stora torget och Hagatorget i Karlstad sex dagar i veckan. Måndag till lördag får torghandel ske mellan klockan 08.00 och 20.00 på vardagar och mellan 08.00-17.00 på lördagar. Det är förslaget i de nya ordningsföreskrifterna för torghandel som kommunstyrelsen i dag sa ja till. De nya reglerna går hand i hand med kommunens vision om att vara en levande och attraktiv stad. Tidigare var torghandeln begränsad till helgfria onsdagar, fredagar och lördagar. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige innan de nya föreskrifterna träder i kraft 1 juli i år.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya ordningsföreskrifterna för torghandel godkänns.

Ny taxa vid uthyrning av kommunens mark

Från 1 juli i år är det nya taxor som gäller för olika aktörer som hyr mark av Karlstads kommun. För torghandeln innebär den föreslagna taxeändringen att en fast torgplats på Stora torget från och med i sommar kommer att kosta 200 kronor i månaden i stället för som tidigare 1 600 kronor per år.

Taxan för uteserveringar sänks från 10-19 kronor per kvadratmeter och vecka till en månadsavgift på 25 kronor per kvadratmeter.

Taxan för trottoarpratare höjs från 458 kronor till 750 kronor i Tingvallastaden, höjs måttligt i Viken, Haga, Klara och Sandbäcken, medan den sänks i övriga områden. Förändringar föreslås även för övriga former av markupplåtelse.

Generellt gäller att förslagen grundas i större utsträckning på hur stor yta som används och hur lång tid upplåtelsen avser, jämfört med den nuvarande taxan. En annan förändring är att en zonindelning införs, med högre avgift i centrum och en lägre avgift i områden som ligger längre från centrum.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya taxorna vid uthyrning av kommunens mark godkänns och att de börjar gälla från 1 juli i år.

97 medborgarförslag från Karlstadsborna

Varje år sammanställer kommunens nämnder hur många medborgarförslag som de har behandlat under året. Under 2014 tog nämnderna beslut om totalt 97 medborgarförslag. 24 förslag fick bifall, 2 ingår i planeringen, 63 fick avslag och övriga behandlades på annat sätt.

Flest medborgarförslag kom in till teknik- och fastighetsnämnden följt av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen+kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen av inkomna medborgarförslag godkänns.

Sju motioner fick bifall under 2014

Varje år följer kommunledningskontoret upp hur arbetet går med de motioner som fått bifall i nämnderna. Under 2014 fick totalt sju motioner bifall. Av dem är två genomförda och fem pågående.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen av inkomna motioner godkänns.

Kontaktcenter tog emot över hundra tusen ärenden

Kontaktcenter har sammanställt hur många ärenden de har haft under 2014.  Totalt är det 103 451 synpunkter, frågor eller felanmälningar från Karlstadsborna. Flest ärenden rörde ekonomiskt bistånd, familjerätt, bygg- och planfrågor, biståndsfrågor samt gator och vägar. Det gör att arbetsmarknads- och socialförvaltningen tätt följt av teknik- och fastighetsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen toppar listan med flest ärenden. Majoriteten av Karlstadsborna hör fortfarande av sig till Kontaktcenter via telefon (84%). Men det går att nå Kontaktcenter på många fler sätt: via app i mobilen, mejl, brev, besök, webbformulär eller sociala medier.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen av ärenden till Kontaktcenter godkänns.

Motion: Utveckla Gubbholmen

I en motion föreslår Socialdemokraterna genom Otto Keyser att kommunen utvecklar Gubbholmen som rekreationsområde och plats för spontanidrott.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls genom att en rörelse- och tidsstyrd belysning sätts upp och att slyn i området gallras bort.

Motion: Ta bort kommersiell reklam på Karlstadsbuss TV-monitorer

I en motion föreslår Vänsterpartiet genom Stefanie Olsson att kommunen tar bort all kommersiell reklam för varor och tjänster på Karlstadsbussarnas TV-monitorer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Dels finansieras Karlstadsbuss verksamhet delvis med hjälp av intäkterna för reklamen, dels så säljer kommunen reklamplats på fler platser till kommersiella aktörer, till exempel på flygplatsen, idrottsarenor och stortavlor.

Karlstads El- och Stadsnät bildar bolag med andra kommunala stadsnätsaktörer

Karlstads El- och Stadsnät AB vill bilda ett gemensamt bolag tillsammans med andra kommuner som bedriver stadsnätsverksamhet för att tillgodose det gemensamma behovet av stödtjänster i stadsnätsverksamheterna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads El- och Stadsnäts beslut om att bilda ett gemensamt bolag för samverkan i stadsnätet godkänns.

Uppdaterad den