Beslut i korthet 2015

Den 16 juni

Här är några av ärendena som klubbades på kommunstyrelsens junimöte.

Kommunen samverkar kring Centrum för personsäkerhet

Karlstads kommun har under många år arbetat med att stärka regionens roll inom säkerhetsområdet med ett särskilt fokus på äldresäkerhetsfrågor där ambitionen har varit att skapa ett nationellt centrum i frågorna. Arbetet tillsammans med flera andra parter resulterade i att Centrum för personsäkerhet startade vid Karlstads universitet 2013. Det är ett forsknings- och kunskapscentrum som erbjuder vetenskapligt stöd kring olika typer av säkerhetsfrågor.

Karlstads kommun ingår nu ett treårigt avtal med Karlstads universitet om att fortsätta driva Centrum för personsäkerhet.

Beslut
Karlstads kommuns avtal med Karlstads universitet kring Centrum för personsäkerhet godkänns vilket innebär att Karlstads kommun går in med 350 000 kronor årligen i projektet.

Skapa showrooms i Karlstads handelsområden

I ett medborgarförslag föreslår en Karlstadsbo att det borde byggas så kallade showrooms i Karlstads handelsområden, till exempel Välsviken. Ett showroom är en lokal som är uppbyggd som ett varuhus med rum av olika storlekar där företag kan sälja eller bara visa upp sina produkter för kunderna. Företagen skulle kunna ha visningsexemplar i ett showroom medan lagret fortfarande finns på andra platser i Sverige. Enligt Karlstadsbon skulle de varuhusliknande miljöerna locka mycket shoppingturister till Karlstad.

Kommunledningskontoret tycker att showrooms är en viktig fråga som skulle stärka konkurrenskraften inom handeln.

Beslut
Medborgarförslaget får bifall och kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan vidare.

Stödet till Nyföretagarcentrum utvärderas

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning för personer som vill starta eget företag. Varje år finansierar Karlstads kommun Nyföretagarcentrums verksamhet med motsvarande summa som näringslivet går in med, dock högst 300 000 kronor. Kommunledningskontoret skriver att redovisningen från verksamheten behöver bli mer utförlig om kommunen fortsättningsvis ska gå in med pengar i verksamheten. De vill också se att Nyföretagarcentrum samordnar sin verksamhet med Karlstad innovation park samt att samverkan med övriga aktörer inom entreprenörskap och nyföretagande bör bli tydligare.

Beslut
Nyföretagarcentrums verksamhetsrapport och verksamhetsstöd för 2014 godkänns. Men för att kommunen ska fortsätta finansiera verksamheten behöver Nyföretagarcentrum samordnas med Karlstad innovation park på Kronoparken, samverkan med andra aktörer på området bör bli tydligare och kommunstyrelsen vill se en mer utvecklad redovisning av verksamheten framöver.

Turismverksamheten flyttas till kommunledningen

I maj beslutade kommunfullmäktige att turismverksamheten, som har som uppdrag att förvalta och utveckla turismen i Karlstadsregionen, flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till kommunledningskontoret från den 1 juli i år. Ny organisation och nya arbetsformer ska leda till bättre samverkan mellan företagen och det offentliga. Turismverksamheten kommer att tillhöra tillväxtcentrum där en ny chef ska rekryteras med ansvar för turism- och näringslivsfrågor. Som en följd av flytten måste alla handlingar och avtal föras över till kommunstyrelsen.

Beslut
Turismverksamhetens allmänna handlingar och aktuella avtal förs över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från den 1 juli.

Katarina Lindström blir kommunikationsdirektör

Katarina Lindström blir kommunikationsdirektör i Karlstads kommun från den 1 juli. Hon arbetade tidigare som kommunikationschef vid kommunledningskontoret, en tjänst som hon har haft sedan 2008. I sin nya roll kommer hon ha ansvar för både kommunikationsenheten och Kontaktcenter som slås ihop till en gemensam avdelning. Kommunikationsavdelningen ska styra, leda och följa upp koncernens verksamhet inom varumärke, intern och extern kommunikation samt medborgardialog och stärka arbetet med medborgarkontakter i alla kanaler. Förordnandet som kommunikationsdirektör sträcker sig sex år framåt.

Beslut
Katarina Lindström anställs som kommunikationsdirektör från den 1 juli.

M/S Tingvalla får 50 000 kronor för underhåll

Ångbåtssällskapet Polstjärnan får ett bidrag på 50 000 kronor för att göra nödvändigt underhåll av skrovet på fartyget m/s Tingvalla som byggdes 1920. Karlstads kommun är en av de största aktieägarna i Ångbåtsaktiebolaget Polstjärnan som äger fartyget.

Beslut
Ångbåtssällskapet Polstjärnan får ett bidrag på 50 000 kronor för att renovera skrovet på fartyget m/s Tingvalla.

Uppdaterad den