Beslut i korthet 2015

Den 17 februari

Kommunen överklagar domen om Värmlands Näringslivsutveckling AB, ja till investeringen av 44 nya hyresrätter på Våxnäs och snart kan ett landsbygdsråd bli verklighet. Det var några av ärendena som det beslutades om på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde

Kommunen överklagar dom om Värmlands Näringslivsutveckling AB

Förvaltningsrätten anser att kommunen bröt mot kommunallagen när kommunfullmäktige beslutade att bilda och kapitalisera bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB eftersom det kan ses som stöd till enskild näringsidkare. Nu överklagar kommunen domen till kammarrätten.

Det var våren 2014 som kommunfullmäktige beslutade att bilda ett bolag tillsammans med näringslivet för att utveckla infrastruktur och kommunikationer. Bolaget, VNAB ägs av Karlstads kommunkoncern med 49 procent och Handelskammaren Värmland Infrastruktur AB med 51 procent.

Beslut

Kommunledningskontorets förslag till överklagan godkänns och skickas till kammarrätten i Göteborg.

MP och V deltog inte i beslutet.

Målet: 30 procent av gymnasieeleverna ska starta UF-företag

Ung Företagsamhet erbjuder alla gymnasieskolor i Karlstads kommun möjligheten att ge eleverna praktisk träning i hur det är att driva företag. Den politiska majoriteten föreslår att målsättningen för kommunen ska vara att minst 30 procent av eleverna, i såväl de kommunala som de fristående skolorna, ska starta och driva UF-företag. Andelen elever som startar UF-företag i dag skiljer sig markant mellan de kommunala och fristående skolorna. Den politiska majoriteten vill därför att kommunen tar ett större ansvar och är mer drivande i att fler elever väljer att fördjupa sig i företagande och entreprenörskap.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen ska nå målet om att minst 30 procent av eleverna i kommunala och fristående skolor ska starta och driva UF-företag.

Plusresultat för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret gick plus med 5,4 miljoner kronor under 2014 enligt den årsredovisning som har gjorts. En stor förklaring till överskottet är de vakanser och pensionsavgångar som har varit under året.

Några stora satsningar som gjordes under 2014 var starten av KBR, Karlstad Business Region, projektet Tåg i tid med en utbyggnad av Värmlandsbanan och bildandet av bolaget Värmlands näringslivsutveckling tillsammans med näringslivet.

Beslut

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets årsredovisning för 2014 godkänns.

Ett steg närmare Karlstadsstråket

I Karlstad finns långtgående planer på ett BRT-inspirerat busstråk. BRT, Buss Rapid Transit, är ett toppmodernt kollektivtrafiksystem som bygger på snabbast möjliga framkomlighet med genare linjesträckningar, få trafikstopp och korta hållplatsstopp. Enligt förslaget skulle stråket löpa från Bergvik till Välsvikens tåghållplats. Karlstadsstråket, som är namnet på projektet, är en viktig del av visionen om att skapa goda förutsättningar för 100 000 Karlstadsbor. Förhoppningen är att den raka och snabba busslinjen ska attrahera nya grupper av resenärer som i dag tar bilen. I del 2 i rapporten, som i dag godkändes av kommunstyrelsen, finns bland annat förslag på hur stråket ska se ut och samhällsekonomiska analyser av utbyggnaden.

Nästa steg är att hitta finansiering och komma igång med en provsträcka motsvarande dagens linje 58: Nobelplan-Sundsta/Älvkullegymnasiet-Östra Bron-Haga-Karlstad C.

Beslut

Del 2 i rapporten om ett BRT-stråk i Karlstad godkändes av kommunstyrelsen.

Kommunen vill att beslutet om utvidgat strandskydd upphävs

 Karlstads kommun kompletterar överklagandet av länsstyrelsens beslut om ett utvidgat strandskydd genom att yrka på att regeringen låter länsstyrelsen handlägga ärendet på nytt. I andra hand yrkar kommunen på att regeringen upphäver beslutet och att det generella strandskyddet om 100 meter ska gälla.

I slutet på förra årets beslutade länsstyrelsen om utvidgat strandskydd med upp till 300 meter för samtliga kommuner i Värmlands län. Karlstads kommun överklagade beslutet med hänvisning till att de tycker att länsstyrelsen vill utöka strandskyddet i för många fall, bland annat på platser vid Vänern, längs Klarälven och de stora sjöarna i norr, områden som finns med i kommunens LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

I yttrandet som skickas till miljö- och energidepartementet skriver kommunen att underlaget är bristfälligt kring varför strandskyddet behöver utvidgas i den omfattning som länsstyrelsen anser och att dialogen med kommunen inte har varit tillräcklig.

 

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kompletteringen till överklagandet av länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd.

Lars Sätterberg får förlängt förordnande

Lars Sätterberg, ekonomidirektör i Karlstads kommun och vd i Karlstads Stadshus AB, får sitt uppdrag förlängt fram till sista mars 2018. Enligt kommunens ledar- och medarbetarpolicy ska förordnanden löpa under en tidsbestämd period, vanligen tre år åt gången.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att Lars Sätterbergs förordnande som ekonomidirektör och vd i Karlstads Stadshus AB förlängs till och med mars 2018.


Handlingsplan ska förbättra kontakten med företagare

Karlstads kommuns har som mål att ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Ett delmål är att kommunens service till företagen ska rankas som en av de tio bästa i Sverige.

Som ett led i att förbättra det lokala företagsklimatet deltog Karlstads kommun i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, utbildning Förenkla helt enkelt under 2012 och 2013. Utbildningen ledde fram till en mängd förslag till förbättringar för företag, förslag som har sammanställt och nu bearbetats till en handlingsplan.

Handlingsplanen ska användas som kommunens verktyg för att förbättra kontakten med företagen och uppdateras efter två år.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för att förbättra företagsklimatet.

Beslut inför kommunfullmäktige
Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

 

Reviderad budget för 2015

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2015. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- respektive underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget, där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser.

Kommunens bokslut för 2014 visar på ett positivt resultat på 57 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor bättre än vad prognosen sa vid delårsbokslutet.

Alla nämnder har en ekonomisk balans med undantag för arbetsmarknads- och socialnämnden där externa placeringar, försörjningsstöd och jobbskapande åtgärder ligger bakom underskottet. I den reviderade budgeten 2015 får nämnden två miljoner kronor extra av kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för satsningen på 200 Karlstadsjobb. För teknik- och fastighetsnämnden flyttas 34,6 miljoner kronor från driftbudget till investering på grund av förändrad redovisningsprincip.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2015 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Nytt råd med fokus på landsbygdsfrågor

För att främja utvecklingen i hela kommunen har den politiska majoriteten tagit initiativ till att inrätta ett landsbygdsråd. Rådet ska bidra till att öka kunskapen och verka för att lyfta landsbygdens behov och styrkor. Landsbygdsrådet kommer att bestå av representanter från kommunstyrelsen, en ansvarig tjänsteman och minst sju kommuninvånare med anknytning till landsbygden. Rådet ska fungera som näringslivsrådet gör i dag, men med fokus på utvecklingen av landsbygden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att bildandet av ett landsbygdsråd och det reglemente som ska styra rådets verksamhet godkänns.

Ja till 44 hyresrätter på Våxnäs

Karlstads Bostads AB har jobbat hårt med att försöka minska sina byggkostnader sedan de skärpta kraven på affärsmässighet infördes 2011. Samtidigt har de tydliga krav från Karlstads kommun om att ha en hög nyproduktion av hyreslägenheter. Det nya åttavåningshuset med 44 lägenheter som planeras i området Sixbacken på Våxnäs är av samma typ som nybyggda Lanternan på Rud. Investeringen för bygget beräknas till 61,5 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner investeringen på 44 hyreslägenheter i ett nytt åttavåningshus i stadsdelen Sixbacken på Våxnäs.

Uppdaterad den