Beslut i korthet 2015

Den 17 mars

Kommunstyrelsen beslutade om en riktad satsning för att hitta praktik och jobb till personer med utländsk bakgrund. Politikerna godkände också ansökan om att få tidigarelägga byggstarten av resecentrum till år 2018.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde

Kommunen vill bli bättre på att arbeta mot radikalisering och våldsam extremism

Radikaliseringen och rekryteringen till olika våldsbejakande extremistgrupper ökar i Sverige och hotar tryggheten i samhället. Karlstads kommun har sedan tidigare en överenskommelse med polisen som handlar om att samarbeta för att motverka och förebygga våldsbejakande extremism. Men det saknas en strukturerad arbetsmodell för hur radikaliseringen ska motverkas – både på nationell och lokal nivå.

Därför beslutade kommunstyrelsen idag, efter ett initiativ från den politiska majoriteten, att kommunledningskontoret ska arbeta fram ett förslag på hur Karlstads kommun kan jobba långsiktigt med de här frågorna.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att först och främst kartlägga vilka insatser som redan görs på området i dag, både förebyggande arbete men även vad som görs när en person väl har värvats till en extremistgrupp. De ska även titta på vilka möjligheter det finns för kommunen att arbeta förebyggande tillsammans med andra aktörer. I Århus i Danmark har man till exempel arbetat framgångsrikt med det här problemet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningskontoret i uppdrag att kartlägga vilka insatser som görs i dag för att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska grupper. De ska också se över hur kommunen kan arbeta förebyggande tillsammans med andra aktörer samt ta fram ett förslag på långsiktigt plan för hur kommunen ska arbeta med de här frågorna framåt.

Satsning på jobb till personer med utländsk bakgrund

Satsningen på 100 Karlstadsjobb, där 100 personer som stod långt i från arbetsmarknaden fick anställning inom Karlstads kommun, blev lyckad. Nu vill den politiska majoriteten göra en liknande satsning där de tillsammans med Arbetsförmedlingen och Karlstads näringsliv ska erbjuda praktik och arbete till personer med utländsk bakgrund. Varje person ska aktivt matchas mot arbetsgivare ute i näringslivet som står inför stora rekryteringsbehov den närmaste tiden.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Karlstads näringsliv ta fram ett upplägg för att erbjuda praktik och jobb till personer med utländsk bakgrund.

Kommunen svarar på överklagande av fullmäktiges beslut om flyktingmottagande

I början av året beslutade kommunfullmäktiges om att utöka antalet asylplatser för ensamkommande barn från 13 till 38 platser. Punkt 3 i beslutet överklagades av en kommuninvånare. Det rörde beslutet om att kommunstyrelsen löpande ska följa utvecklingen inom området och teckna fler avtal om det uppstår behov.

Enligt överklagandet är det inte tillåtet enligt kommunallagen att kommunstyrelsen fattar den här typen av beslut, utan det ska avgöras i kommunfullmäktige.

Karlstads kommun hävdar motsatsen i sitt yttrande till Förvaltningsrätten, att det är okej för fullmäktige att delegera ett beslut till kommunstyrelsen eller annan nämnd. Skälet för delegeringen är att det finns ett stort behov av att fatta snabba beslut när det gäller asylplatser på grund av det oroliga läget i världen.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunens yttrande till Förvaltningsrätten.

Första steget i utredning om hur klimatförändringarna påverkar Karlstad

Karlstads kommun har sedan tidigare utrett riskerna med översvämningar. Nu ska kommunen göra en utredning där de ska titta på hur effekterna av kraftiga skyfall, extrem hetta, kyla eller vind kan påverka Karlstad i framtiden. I uppdraget ingår att presentera vilka risker och konsekvenser ett förändrat klimat får för Karlstad, vilka grupper i samhället som berörs och vilket ansvar kommunen har. Analysen av klimatförändringarnas påverkan och riskbedömning, som är ett första steg i ett mer långsiktigt arbete, ska presenteras vid årsskiftet.

Beslut
Kommunstyrelsen ger direktiv för en utredning om hur klimatförändringarna kan påverka Karlstad i framtiden. 

Nya riktlinjer för medfinansiering av samarbetspartners och utvecklingsprojekt

Kommunen deltar i en rad samarbeten med syfte att skapa tillväxt i kommunen och regionen. Samarbetsformerna varierar i omfattning och finansiering. Under 2012 gjordes en översyn av i vilken omfattning kommunen är med och stöttar olika samarbetspartners. Rapporten utmynnade också i en rekommendation att ta fram riktlinjer för medfinansiering av samarbetspartners och utvecklingsprojekt. Riktlinjerna, som nu godkänns av kommunstyrelsen, ska fungera som ett stöd vid handläggningen av ärenden på kommunledningskontoret.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjerna för medfinansiering av samarbetspartners och utvecklingsprojekt godkänns och att näringslivsdirektören har rätt att ändra i riktlinjerna vid behov.

Ny jämställdhets- och mångfaldsplan

Karlstads kommuns alla förvaltningar och bolag tar vartannat år fram jämställdhets- och mångfaldsplaner. Kommunledningskontorets plan för 2015-2016är nu klar. I planen har kommunledningskontoret bland annat kartlagt könsfördelningen, löner, anställningsvillkor och möjligeten att kombinera föräldraskap med arbete.

Beslut
Kommunledningskontorets jämställdhets- och mångfaldsplan för 2015-2016 godkänns.

Nya riktlinjer för direktupphandling

I maj förra året beslutade regeringen att upphandlade myndigheter och enheter måste dokumentera all direktupphandling över 100 000 kronor samt att det måste finnas riktlinjer för upphandlingar som överstiger 100 000 kronor. Karlstads kommun har nu tagit fram sådana riktlinjer.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna för direktupphandling.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Kommunen vill tidigarelägga byggstart av resecentrum

Karlstads kommun vill påskynda byggnationen av ett resecentrum där järnvägsstationen är i dag. I regeringens nationella plan är byggstarten beräknad till tidigast år 2020. Karlstads kommun ansöker nu om att förskottera finanseringen av ombyggnaden, alltså låna ut pengar till staten, vilket skulle innebära att byggnationen kan komma igång redan år 2018.

Regeringen har sedan tidigare öronmärkt 422 miljoner kronor till projektet Tåg i tid för att bygga ut tågtrafiken i Karlstad och Värmland i fyra steg fram till år 2025. Startskottet gick nyligen i Väse som får mötesspår och nya perronger. I steg två ska järnvägsstationen i Karlstad byggas om till ett resecentrum som ska vara ett nav för kommunikationer, handel och möten. Kommunens förhoppning är att det nu kan tidigareläggas.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunens ansökan om förskottering av etapp två i projektet Tåg i tid, det vill säga utbyggnaden av ett resecentrum, godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden får själva besluta om prissättningen på Sundstabadet och Vålbergs simhall

Föreningar använder Sundstabadet i högre grad sedan ombyggnaden, inte bara för träning utan även för aktiviteter som ger intäkter till föreningarna. Eftersom kultur- och fritidsnämnden strävar för att få en ekonomi i balans vill de ha rätt att  ta ut en avgift för vissa sådana aktiviteter från den 1 maj 2015. Nämnden vill också ha ökade befogenheter att bestämma över aktiviteter, priser och öppettider på Sundstabadet och Vålbergs simhall för att kunna fatta snabbare beslut och bidra till en ekonomi i balans.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska få ökade befogenheter vid prissättning på Sundstabadet och simhallen i Vålberg från den 1 maj 2015.

Ny policy för socialt hållbara arrangemang

För koncernen Karlstads kommun är det viktigt att alla ska känna sig välkomna och ha tillgång till olika arrangemang. Därför har det tagits fram en policy för socialt hållbara arrangemang. Syftet med policyn är att förmedla till alla arrangörer att kommunen vill att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet finns med vid arrangemang som äger rum i staden.

Med socialt hållbar menas att det ska finnas ett brett utbud av arrangemang som speglar mångfalden bland Karlstadsborna, att representation vid olika framträdanden ska spegla jämställdhet och mångfald samt att det råder nolltolerans mot rasism, diskriminering och trakasserier i samband med arrangemang.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun policy för hållbara arrangemang godkänns.

Motion: Skapa en ungdomsportal

Lina Larhult (S) har tidigare motionerat om att hon vill att Karlstads kommun skapar en ungdomsportal, en särskild portal på karlstad.se med information riktad till ungdomar eller en motsvarande applikation i mobiltelefonen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Information om kommunens service, tjänster samt fritids- och kulturutbud finns redan på karlstad.se, sorterad på ämnen, inte målgrupp. Det finns inte heller resurser att driva en sådan portal/app eftersom ungdomar, enligt ungdomsfullmäktige som har tillfrågats, vill ha en bredare information än bara kommuninformation samt smarta och kul funktioner, vilket skulle bli för kostsamt.

Uppdaterad den