Beslut i korthet 2015

Den 19 maj

För att öka säkerheten föreslår kommunstyrelsen att kommunen utvidgar badförbudet till Pråmkanalen från i sommar. Kommunstyrelsen beslutade också om att Karlstads kommuns IT-enhet ska förbättra sin budgetuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde

Brister vid attestering av resor och representation på IT-enheten

Kommunrevisionen har granskat den interna kontrollen på IT-enheten efter den uppmärksammade resan till Seattle. De har bland annat påpekat brister vid attestering av resor och representation. Kommunrevisionen konstaterar att det råder oklarheter kring vad som gäller när en chef genomför en planeringsresa med sin arbetsgrupp, detsamma vid inköp av förtäring till ett sammanträde där man själv deltar. Attestreglementet ska därför ses över och förtydligas och ett utbildningsprogram ska tas fram med information till slutattestanter.

Dessutom kommer delgeringsordningen för kommunstyrelsen att ses över när det gäller inköp på IT-enheten. Även hanteringen av utlandsresor ska ses över.

Ett förslag ska redovisas till kommunstyrelsen i juni.

Beslut
Kommunrevisionens förslag till åtgärder godkänns.

IT-enheten ska förbättra sin budgetuppföljning

En utredning av IT-enhetens administrativa rutiner har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsen. I utredningen, som visar på flera brister, har 20 personer intervjuats samtidigt som fakturor och avtal gåtts igenom. Förbättrade rutiner kring attestering, rekrytering och budgetuppföljning är några av åtgärderna som nu kommer att vidtas.

Utredningen visar att det finns en hög kompetens bland de anställda på IT-enheten, men att den höga utvecklingstakten har gått ut över ordningen på rutiner kring ekonomi, fakturering och uppföljning.

IT-enheten omsätter cirka 150 miljoner kronor per år och det är viktigt att kommunstyrelsen är informerad om större förändringar och får tillförlitliga prognoser. Enheten ska nu förbättra arbetet med budgetuppföljning så att IT-enhetens ledningsgrupp regelbundet har avstämningar med sin ekonom.

IT-enheten kommer också att införa fler slutattestanter så att den som har verksamhetsansvar och kännedom om beställningar och leveranser också är den som slutattesterar.  Inom personalområdet ska IT-enheten professionalisera arbetet med rekrytering, så att även visstidsanställningar och semestervikariat följer kommunens riktlinjer.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om IT-enhetens administrativa rutiner.

Centrum Karlstad får 150 000 kronor till Rix FM-festival på Stora torget

Centrum Karlstad har ansökt om att få 150 000 kronor för att genomföra Rix FM-festivalen på Stora torget i Karlstad den 26 augusti. Festivalen är gratis och lockade 7 000 besökare senaste gången den var i Karlstad 2010. Näringslivet går in och medfinansierar festivalen med 200 000 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Centrum Karlstads ansökan och bidrar med 150 000 kronor till en Rix FM-festival på Stora torget i Karlstad.

Drivhuset får 200 000 kronor

Stiftelsen Drivhuset får 200 000 kronor i verksamhetsstöd av Karlstads kommun för åren 2015 och 2016. Pengarna ska användas till projektet Drivkraft som till största delen EU-finansieras.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsstöd till Drivhuset med 200 000 kronor.

Medborgarförslag om reaktion mot EU-migranterna avslås

En Karlstadsbo föreslår i ett medborgarförslag att kommunen omgående reagerar mot de EU-medborgare som tigger i Karlstad eftersom hen anser att de orsakar problem.

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom kommunen saknar legala befogenheter att agera enligt förslaget. Exempel på detta är EU-rätten, som bland annat garanterar alla unionsmedborgare rätten att i tre månader – med endast giltig identitethandling som krav – röra sig, bo, studera och arbeta i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av sin nationalitet. Skulle någon vistas i Sverige utan att ha rätt till det är det Migrationsverkets sak att hantera.

Tiggeri är inte heller olagligt enligt svensk lag och kan därför inte förbjudas. Kommunen kan däremot agera i egenskap av fastighetsägare, om det visar sig att mark eller lokaler som kommunen äger används på ett problematiskt sätt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Inför öppna data i Karlstads kommun

Den politiska majoriteten vill att Karlstads kommun ska tillhandahålla öppen data, såsom befolkningsstatistik och miljöinformation. Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera. Den politiska majoriteten skriver att nyttan med öppen data är att skapa insyn, transparens och delaktighet i kommunens verksamhet och förbättra förutsättningarna för tillväxt.

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för att stötta kommuner i arbetet med öppna data men det är fortfarande bara ett fåtal kommuner i Sverige som arbetar aktivt med det.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur öppen data ska införas inom befolkningsstatistik, ekonomi, miljö, trafik och transport samt turist- och fritidsinformation.

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets budgetprognos för 2015

I april varje år ska nämnderna alltid lämna in en prognos för hur de tror att resultatet blir för hela året. Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret väntas redovisa ett underskott i driftbudgeten vid årets slut med 0,6 miljoner kronor. I investeringsbudgeten visar prognosen ett överskott på 16,3 miljoner kronor.

Beslut
Redovisningen av budgeten för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret godkänns.

Kommunen överklagar målet om Värmlands Näringslivsutveckling AB till Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten ansåg att kommunen bröt mot kommunallagen när kommunfullmäktige beslutade att bilda och kapitalisera bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB eftersom det kan ses som stöd till enskild. Beslutet överklagades till Kammarrätten som nu nekar kommunen prövningstillstånd. Kommunens bedömning är att det finns oklarheter i förvaltningsrättens dom och därför överklagas nu beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunens överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen i målet om Värmlands Näringslivsutveckling AB.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Uppföljning av miljö- och klimatstrategin godkänns

I Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi finns övergripande mål och delmål som visar hur kommunen ska arbeta med miljöfrågor långsiktigt. I strategin finns fem insatsområden som är kopplade till de nationella miljömålen och anpassade till lokal nivå. Nu har det gjorts en uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi för att få svar på om kommunen arbetar i rätt riktning för att nå de uppsatta målen. Uppföljningen visar att förvaltningar och bolag arbetar med rätt saker för att nå målen i strategin, men att det krävs fler insatser och mer resurser inom vissa områden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att uppföljningen av miljö- och klimatstrategin godkänns.

Kommunen utökar badförbudet till Pråmkanalen

Förra sommaren förekom det att ungdomar badade och hoppade i vattnet från den blå gång- och cykelbron mellan Herrhagen och Tyggårdsviken samtidigt som båtbusstrafiken passerade i området. Eftersom leken har varit en risk, både för de badande ungdomarna och resenärerna på båten, vill nu kommunen utvidga badförbudet i de lokala ordningsföreskrifterna till att även omfatta Pråmkanalen från Tyggårdsviken fram till och med gång- och cykelbron mellan Gjuteribacken och Pråmvägen.

Det nuvarande badförbudet sträcker sig från yttre delen av Vänerterminalen fram till och med Löfbergskajen i Inre hamn. De nya ordningsföreskrifterna börjar gälla från den 17 juni.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att översynen av de lokala ordningsföreskrifterna godkänns.

Flygplatsen får drivas med offentliga pengar

Karlstad Airport togs över av kommunen 2010. Både under den statliga tiden och i kommunens ägo så har flygplatsen liksom annan infrastruktur gått med underskott.

Enligt EU-rätten så är det okej att koncernen Karlstads kommun finansierar flygplatsen med skattepengar eftersom flygplatsen är av stort allmänintresse. Detta vill nu kommunen tydliggöra genom ett formellt beslut om kommunens stöd i bolaget. I EU-lagstiftningen, Service of General Economic Interest, SGEI, framgår att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som utförs i allmänhetens intresse får finansieras med offentliga medel.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att flygplatsverksamheten ska fortsätta drivas med offentliga medel eftersom det är förenligt med EU-lagstiftningen.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Nya regler för sotning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har kommit ut med nya allmänna råd om hur ofta sotning ska ske. Enda ändringen är att lokaleldstäder och pannor i värmecentral som står under löpande tillsyn inte behöver sotas lika ofta som tidigare, utan nu bara var tredje år.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ansvara för sotning i brandförebyggande syfte. I Karlstads kommun är det Karlstadsregionens räddningstjänstförbund som har det ansvaret. De nya reglerna för sotning gäller från den 1 juli.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till reviderade frister för sotning godkänns.

Motion: Hen blir standardpronomen i Karlstads kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Tallgren (S) och Lena Andersson (S) att ordet hen ska vara standard som personligt pronomen i kommunala dokument när könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig. Karlstads kommun följer Språkrådets rekommendationer när det gäller skrivregler och där finns inga invändningar mot att använda hen. Därför kommer nu hen – när det anses rimligt och utan att väcka onödig irritation – användas i Karlstads kommunala dokument. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen godkänns. Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera kommunens skrivregler, så att hen används som personligt pronomen när könstillhörigheten är okänd eller oväsentlig.

Motion: Policyn Huskurage ska motverka våld i nära relationer

Linda Larsson (S) förslår i en motion att policyn Huskurage, som är till för att förhindra våld i nära relationer, antas i Karlstads kommun. Förslaget stämmer bra överens

med Karlstads kommuns strategiska plan om att Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen godkänns. Trygghetscenter får i uppdrag att inrätta och samordna Huskurage i kommunen, samt att Karlstads Bostads AB ska införa Huskurage i något eller några av sina bostadsbestånd.

Motion: S vill ha kulturförskola i Cyrillushuset

Christoffer Thuresson (S) och Christina Elkeus (S) anser att en kommun av Karlstads storlek bör kunna erbjuda förskolor med olika inriktningar. Därför föreslår de i en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för att ha en kulturförskola i Cyrillushuset. Barn- och ungdomsförvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att det inte är möjligt. Anledningarna är flera, bland annat att Värmlands Museum inte har tillräckligt stor kvadratmeteryta för att driva förskoleverksamhet och att Cyrillushuset är ett kulturhistoriskt värdefullt byggnadsminne.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad eftersom barn- och ungdomsförvaltningen redan utrett frågan. 

 

Uppdaterad den