Beslut i korthet 2015

Den 20 oktober

Karlstads kommun visar ett positivt resultat för 2015 tack vare tillfälliga intäkter, 50 miljoner kronor räddar Vindpark Vänern AB och Vålberg kan bli först ut med att få en familjecentral. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Start för familjecentral i Vålberg

Karlstads kommun har kommit ett steg närmare sin första familjecentral. Det var i mars som förslaget från den politiska majoriteten om att starta en familjecentral klubbades i kommunstyrelsen och kommunledningskontoret fick i uppdrag att inleda ett samarbete med Landstinget i Värmland. Nu har det arbetet inletts och arbetsgruppen har kommit fram till att Vålberg är ett lämpligt område för en första familjecentral. Tanken är sen att öppna fler familjecentraler i kommunen. På familjecentralen ska öppen förskola, barnavård eller vårdcentral och personal från socialförvaltningen husera under ett och samma tak. Familjecentralen ska underlätta för invånarnas kontakt med kommunen och landstinget, istället för som i dag, då de olika verksamheterna kan vara spridda geografiskt.

Beslut
Barn- och ungdomsförvaltningen får 200 000 kronor under 2016 och i uppdrag att fortsätta arbetet med att etablera en familjecentral i Karlstad med berörda förvaltningar inom Karlstads kommun och Landstinget i Värmland.

Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen

Kommunens bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB styrs genom individuella ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställer. Under början av varje mandatperiod revideras ägardirektiven, ett sätt för kommunen att tydliggöra hur man vill att bolagen ska arbeta framåt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya reviderade ägardirektiven godkänns. Ärendet ska vidare för behandling i kommunfullmäktige.

S och V lämnade egna förslag.

Ann Otto Nemes blir ny utvecklingsdirektör

Ann Otto Nemes är utsedd till ny utvecklingsdirektör på kommunledningskontoret. Ann har arbetat på Region Värmland sedan 2007, nu senast som som enhetschef på Enheten för regional tillväxt. Dessförinnan har hon arbetat på Länsstyrelsen i Värmland och vid Sveriges Riksdag. På tjänsten som utvecklingsdirektör tillträder hon den första februari nästa år.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att anställa Ann Otto Nemes som utvecklingsdirektör på kommunledningskontoret från den första februari nästa år. Hennes förordnande sträcker sig sex år framåt.

Leader Närheten får ekonomiskt stöd

Leader är en metod för landsbygdsutveckling och en del av det europeiska landsbygdsprogrammet. Metoden, som har använts i Europa sedan 1991, går ut på att samla lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Leader Närheten är ett av 63 så kallade Leaderområden i Sverige där kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och delar av Karlstad ingår. Karlstads kommun har tidigare varit med och finansierat Leader Närheten.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att Karlstads kommun ska finansiera Leader Närheten med 1 004 254 kronor årligen under perioden 2016-2020.

Innovationsupphandlingar införs i kommunen

I ett initiativ har den politiska majoriteten tidigare föreslagit att de vill införa innovationsupphandlingar i Karlstads kommun. De skriver att det finns tillfällen när kommunens olika verksamheter står inför problem där varken kommunen eller marknaden har en färdig lösning. Det är då innovationsupphandlingen kan vara ett bra alternativ, det vill säga att innovativa företag bjuds in för att komma med olika lösningar på ett problem. Enligt majoriteten främjar upphandlingsformen utveckling och innovationer och syftar till att nya eller bättre produkter skapas.

Kommunledningskontoret har nu tagit fram ett underlag för hur innovationsupphandlingen ska gå till.

Beslut
Politikerna sa ja till förslaget om att införa innovationsupphandlingar. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra utbildningar för kommunledning och chefer i innovationsupphandling samt att utbilda en beställarorganisation. Upphandlingsenheten får i uppdrag att ansöka om pengar från Vinnova.

Medborgarförslag: Genomför en informationskampanj om hur vi ska agera vid en större kris i samhället

72 timmar heter en kampanj som Göteborg stad nyligen genomförde tillsammans med Civilförsvarsförbundet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Kampanjen syftade till att öka invånarnas kunskap om hur man kan klara sig i åtminstone 72 timmar vid en större kris där samhället utsätts för stora påfrestningar och till exempel elen och vattenförsörjningen slutar att fungera.
I ett medborgarförslag föreslår en gymnasieelev i Karlstad att en liknande kampanj hålls i Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund ska ansvara för informationsinsatsen.

Ny handbok för medborgardialog

Det är viktigt för Karlstads kommun att ha en nära dialog med Karlstadsborna. Därför har en handbok för medborgardialog arbetats fram. Här framgår hur kommunen arbetar med att skapa delaktighet och ge Karlstadsborna inflytande i olika frågor. Just nu pågår bland annat medborgardialog kring hur Stora torget ska utvecklas. Mångfaldsforum och projektet Tåg i tid är andra exempel där dialogen med Karlstadsborna är viktig.

Beslut
Handboken för medborgardialog ”Dialoghandboken – skapa delaktighet och möjlighet att delta” godkänns.

Medborgarförslag: Ersätt reklambudskapen med konst

I ett medborgarförslag skriver en Karlstadsbo att han vill se ett förbud mot reklam utomhus. Han vill att Karlstads kommun ska se över om ett sådant förbud är möjligt. Där reklamen i dag är placerad vill Karlstadsbon istället se konst eller andra uttrycksformer.

Kommunledningskontoret bedömer att Karlstads kommun redan tar ett stort ansvar i frågan om reklam och marknadsföring i de delar som kommunen kan påverka via de olika riktlinjer som redan finns i syfte att skapa en stad som är välkomnande, tillgänglig, attraktiv och främjar en god livsmiljö. Kommunen jobbar även redan i dag med att lyfta konst och kultur i det offentliga rummet. Konst i stadsmiljön ingår som en naturlig del i stadens gestaltning och finns alltid med i planeringen vid upprustning och nybyggnation.

Beslut
Politikerna i kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med motiveringen att Karlstads kommun redan i dag tar ett stort ansvar inom reklamområdet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Plusresultat för kommunen tack vare tillfälliga intäkter

Delårsbokslutet för Karlstads kommun efter åtta månader visar på ett positivt resultat på 98 miljoner kronor. Årsprognosen för kommunen pekar på 90 miljoner kronor. Resultatet förklaras bland annat av tillfälliga intäkter från reavinster som har uppstått vid försäljning av fastigheter och återbetalningen av sjukförsäkringspremier från AFA. Några av de största investeringarna under året gjordes i det nya vårdboende på Oskarslund, i den nya huvudvattenledningen på Sörmon samt Älvpromenaden.

För hela koncernen är resultatet 206 miljoner kronor efter åtta månader. Prognosen för helåret bedöms uppgå till 226 miljoner kronor, vilket är något lägre än budget.

För åren 2015-2017 finns 104 beslutade åtaganden, aktiviteter som politikerna har bestämt att verksamheterna ska göra för att nå de övergripande målen i den strategiska planen. 16 stycken blev klara efter åtta månader, 79 är påbörjade och 9 åtaganden har ännu inte påbörjats.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslutet och årsprognosen för koncernen.

50 miljoner kronor räddar Vindpark Vänern AB från likvidation

Aktieägarna i Vindpark Vänern AB skjuter till extra pengar på 50 miljoner kronor, varav 34 miljoner kronor avsattes redan i våras, för att bolaget ska kunna leva vidare. Alla går in med lika stor del pengar som de har ägarandel i bolaget. Karlstads Energi och Karlstads Bostads AB går in med 40 respektive 30 procent och Hammarö kommun med 30 procent.

Dessutom går de tre ägarna in med en så kallad kapitaltäckningsgaranti, som innebär att de är beredda att gå in med ytterligare 30 miljoner kronor om det skulle behövas.

De 50 miljoner kronorna som nu krävs innan sista november, för att inte bolaget ska tvingas till likvidation, handlar om att täcka förluster för driftproblem, lägre elpriser och ersättning för elcertifikat.

Beslut
Karlstads Energi och Karlstads Bostads AB:s begäran om att gå in med ett ekonomiskt tillskott i bolaget tillstyrks av kommunstyrelsen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Reglerna för attestering har förtydligats

Med anledning av brister vid attesteringen av resor och representation på IT-enheten har nu reglerna för attestering setts över och förtydligats. Bland annat så finns ett tillägg om att endast enklare förtäring i samband med arbetsmöten och internrepresentation får slutattesteras av den chef som deltagit. Utlandsresor ska alltid godkännas i förväg och slutattesteras av närmast överordnad chef. Ett stycke har också lagts till om att kommunen inte ska ha några kostnader för anhöriga i samband med tjänsteresor.

Det finns också ett tillägg vad som gäller vid konferenser och resor för förtroendevalda. Där är det nämnden/styrelsen som beslutar om konferenser och resor och det är ordförande eller dennes ersättare som slutattesterar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya, förtydligade, attestreglerna för Karlstads kommun godkänns.

E-förslag kan snart bli verklighet på karlstad.se

Karlstadsborna har sedan tidigare kunnat lämna medborgarförslag till Karlstads kommun. Nu föreslår kommunstyrelsen att det ersätts av e-förslag, en webblösning där man kan väcka förslag men också rösta på andras förslag genom att ge tummen upp eller tummen ned. De förslag som får fler än 50 tummen upp skickas till berörd förvaltning och vidare till nämnden som fattar beslut. Alla förslag kommer att finnas publicerade på webben i 90 dagar, sen tas de bort.

Fördelarna med e-förslag är att medborgarna får en bra insyn på webben i de förslag som lämnas till kommunen och möjlighet att påverka genom att gilla förslagen.

Ett e-förslag skickas in digitalt via karlstad.se. Men det kommer finnas fortsatt möjlighet att skicka in förslag via pappersblankett.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att e-förslag införs i Karlstads kommun.

Motion: Erbjud alla anställda i Karlstads kommun likvärdiga möjligheter till friskvård

I en motion föreslår Vänsterpartiet, genom Parvane Assadbegli, Susanna Göransdotter, Lena Grip och Hans-Åke Scherp, att alla anställda i Karlstads kommun ska erbjudas likvärdiga möjligheter till friskvård. De skriver att långtidssjukskrivningarna ökar i kommunen, främst inom kvinnodominerade yrkesgrupper, såsom hemtjänsten och förskolan, och att en större, mer likvärdig, satsning på friskvård därför är önskvärd.

Beslut
Enligt kommunstyrelsen är motionen redan besvarad eftersom kommunfullmäktige redan har fattat beslut om riktlinjer för friskvård för all personal. I beslutet fastställdes friskvårdsbidraget till en lägstanivå på tusen kronor, men att det sedan är upp till varje förvaltning/bolag att ha ett högre bidrag om de önskar.

Motion: Ingå i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering

I en motion föreslår Vänsterpartiet, genom Parvane Assadbegli, Susanna Göransdotter, Lena Grip och Hans-Åke Scherp, att Karlstads kommun ska ingå i Sveriges Kommuners och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun går med i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.

Uppdaterad den