Beslut i korthet 2015

Den 22 september

Utsatta EU-medborgare hänvisas till en gemensam campingplats på Våxnäs och ett nytt bolag bildas som ska arbeta för en snabbare och mer tillförlitlig tåglinje mellan Oslo och Stockholm. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Utsatta EU-medborgarna hänvisas till camping på Våxnäs

Markområdet vid gamla Solareturen på Våxnäs blir en tillfällig campingplats med hygienutrymmen för utsatta EU-medborgare i Karlstads kommun. Det betyder att EU-medborgarna inte längre får ha några tillfälliga bosättningar på parkeringsplatser och naturområden utan hänvisas helt till området på Våxnäs. Det kommer att kosta tio kronor per dygn att bo på campingplatsen i eget tält, husvagn eller bil. En tolk kommer att samla in avgiften en gång i veckan och vaktbolaget G4S kommer att sköta bevakningen i området.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att området vid gamla Solareturen på Våxnäs ska bli campingplats för utsatta EU-medborgare. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med frivilligorganisationer. Försöket med campingplatsen, som kommer att följa samma koncept som det i Helsingborgs stad, ska prövas under tre månader för att sedan utvärderas.

Positivt delårsbokslut för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat på 8,6 miljoner kronor i delårsbokslutet för årets åtta första månader. Vid årets slut väntas överskottet vara fyra miljoner kronor. På investeringssidan väntas ett överskott på drygt tolv miljoner kronor.

Karlstads kommun jobbar med åtaganden, aktiviteter som politikerna har bestämt att verksamheterna ska göra för att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Under åren 2015-2017 har kommunstyrelsen 33 olika åtaganden. Efter årets första åtta månader är fyra av dessa klara, två har inte påbörjats och övriga pågår.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet.

Karlstad Airport AB får möjlighet att låna upp till 15 miljoner kronor

Karlstad Airport AB får en kredit på 15 miljoner kronor för att säkerställa bolagets likviditet fram till årsskiftet. Bolaget fick inte full täckning för sina kostnader under förra året, då koncernbidraget var nära tio miljoner kronor lägre än normalt – något som kraftigt försämrade bolagets likviditet. Genomförda och planerade investeringar samt ett något sämre resultat i år än vad som var beräknat, är också faktorer som ligger bakom behovet av en kredit.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Karlstad Airport AB får en checkkredit på 15 miljoner kronor, vilket innebär att bolaget har möjlighet att låna upp till den summan av Karlstads kommun.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ingen sammanslagning av barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen

Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunfullmäktige i slutet av förra året att utreda möjligheten och effekterna av att slå ihop barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. Utredningen som nu är klar, visar att det kan finnas fördelar med att slå ihop de två förvaltningarna, men att det finns flera frågor som behöver utredas djupare innan ett sådant beslut fattas. Kommunledningskontoret har tillsammans med de berörda förvaltningarna tittat på vilka fördelar och nackdelar en sammanslagning skulle innebära inom olika verksamhetsområden. Utredningen visar att det inte krävs en sammanslagning för att nå en högre kvalitet och bättre effektivitet. Det kan uppnås genom att förvaltningarna skapar gemensamma funktioner och utökar sitt samarbete inom en rad områden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att barn- och ungdomsförvaltningen och Hammarö Karlstad gymnasieförvaltning får i uppdrag att själva lämna förslag på hur de gemensamma funktionerna kan organiseras och hur de kan samverka mer inom olika områden. Målsättningen är att de gemensamma funktionerna ska vara igång hösten 2016. När det gäller de områden där samverkan ska utökas, ska det ske löpande under våren 2016.

Nytt bolag för snabbare tåglinje

Karlstads kommun bildar ett gemensamt bolag, Oslo-Stockholm 2,55, tillsammans med Region Värmland, Region Örebro och Örebro kommun med syfte att få till en snabb och tillförlitlig tåglinje mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Målet med projektet är att resan mellan Oslo och Stockholm ska ta högst tre timmar. Varje part ska äga 25 procent i bolaget och varje år bidra med en miljon kronor. Pengarna ska bland annat gå till att anställa en person som på heltid ska arbeta med projektet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun ingår i det gemensamma bolaget Oslo-Stockholm 2,55, tillsammans med Region Värmland, Region Örebro och Örebro kommun. Karlstads kommun går in med 25 procent i bolaget och ska varje år bidra med en miljon kronor till bolaget.

Motion: Inför arbetskläder i förskolan och på lågstadiet

I en motion föreslår Socialdemokraterna genom Anna Dahlén Gauffin och Mathias Casserlund att barn- och ungdomsnämnden ska kartlägga och ta fram en kostnad för att införa arbetskläder i förskolan och årskurserna 1-3.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls eftersom barn- och ungdomsnämden redan har gjort en utredning om arbetskläder i förskolan och årskurs 1-3. Den visar bland annat att det måste vara obligatoriskt för personalen att bära kläderna för att det inte ska bli en skattepliktig förmån. Behovet av arbetskläder bedöms också olika av personalen. Personal inom kök får i dag kläder och skor och i förskolan har all personal tillgång till vindjacka eller vinterjacka och byxor. Det pågår ett arbete med att kunna erbjuda fler anställda inom förvaltningen arbetskläder.

Motion: Stärk integrationsarbetet med språksatsning

I en motion föreslår Vänsterpartiet genom Parvane Assadbegli, Susanna Göransdotter, Lena Grip och Hans-Åke Scherp att riktlinjer och rutiner ska tas fram för hur frivilligorganisationer kan få betalt när de stöttar upp kommunen SFI-undervisning (Svenska för invandrare).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls eftersom arbetsmarknads- och socialförvaltningen redan har riktlinjer och rutiner för ekonomiskt bidrag till frivilligorganisationer som deltar i integrationsarbetet.

Uppdaterad den