Beslut i korthet 2015

Den 25 augusti

Ny båtbusslinje till Grums, ändrade friskvårdsregler för koncernens anställda och ny modell för mer rättvisa matchavgifter. Det var några av ärendena som klubbades på kommunstyrelsens augustimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Snart kan det bli båtbusstrafik till Grums och Borgvik

Karlstad, Hammarö och Kristinehamn. Nu kan det snart bli båtbusstrafik i Grums och Borgvik också. Karlstads kommun tittar hela tiden på hur skärgården kan bli mer tillgänglig och ett ännu mer attraktivt besöksmål. Därför vill nu den politiska majoriteten i Karlstad att båtbusstrafiken utökas till Grums och Borgvik som på senare år har blivit alltmer attraktivt med kultur, mat, konst och historia. Turen skulle gå via Hammarö och både Grums och Hammarö kommuner är positiva till initiativet.

Beslut
Tjänstemännen i Karlstads kommun får i uppdrag att utreda hur mycket det skulle kosta att starta en busslinje till Grums via Hammarö, vilka hållplatser den ska ha och vilken investeringar som skulle krävas. En återrapportering till politikerna ska ske under oktober månad.

Kommunen medfinansierar Smaka på Värmland

Karlstads kommun tycker att Smaka på Värmland, den årligt återkommande matfestivalen i Mariebergsskogen, är viktig för livsmedelsnäringen i Värmland och har därför stöttat arrangemanget ekonomiskt varje år sedan starten 2011. Även i år får matfestivalen, som går av stapeln den 26 och 27 september, stöd från Karlstads kommun.

Beslut
Matfestivalen Smaka på Värmland får 50 000 kronor för att arrangera 2015 års arrangemang.

Medborgarförslag: Ta hänsyn till djurskyddskrav vid upphandling

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ser till att mejeriprodukter som upphandlas lever upp till den svenska livsmedelslagstiftningen och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter som serveras kommer från kor som har fått gå ute och beta.

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat eftersom de kriterier som efterfrågas redan uppfylls.

Karlstads kommun ställer sig bakom utredningen om gymnasieorganisationen i Värmland

Karlstads kommun ställer sig bakom Region Värmlands utredning med inriktning på att identifiera och tydliggöra områden för utveckling av gymnasiesamverkan inom ramen för nuvarande organisation. Utifrån utredningens resultat kan en verksamhetsplan för gymnasiesamverkan i Värmland tas fram.

Beslut
Karlstads kommun ställer sig bakom Region Värmlands utredning med inriktning på att identifiera och tydliggöra områden för utveckling av gymnasiesamverkan inom ramen för nuvarande organisation.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Minst tusen kronor i friskvårdspeng för kommunens anställda

Från årsskiftet har alla anställda i koncernen Karlstads kommun rätt till minst tusen kronor per person och år i friskvårdsbidrag. Det gäller både bolagen och förvaltningarna.

I dag ser förmånerna för friskvård väldigt olika ut beroende på vilken förvaltning eller bolag man arbetar på i koncernen. De anställda får allt mellan 500 kronor och 2 500 kronor per år, medan vissa förvaltningar inte får någonting. Även möjligheten att motionera på betald arbetstid ser olika ut för de anställda.

Enligt de nya riktlinjerna för friskvård har alla anställda rätt till minst tusen kronor per person och år. Det är sedan upp till varje förvaltning och bolag att bestämma om de anställda ska få mer än miniminivån på tusen kronor och om de ska få träna på arbetstid.

Beslut
Alla anställda i koncernen Karlstads kommun har rätt till tusen kronor per år i friskvårdsbidrag. De nya förmånerna börjar gälla från och med årsskiftet.  Varje förvaltning och bolag uppmanas att även i fortsättningen ta fram aktiviteter som främjar hälsan för sina medarbetare. På sikt är målet att friskvårdsförmånerna i Karlstads kommun ska bli likvärdiga. I samband med införandet av de nya riktlinjerna för friskvård kommer en hälsokampanj att äga rum.

Ny, mer rättvis modell för matchavgifter

Från och med årsskiftet blir det nya matchavgifter och planhyror för föreningar som är berättigade stöd av kommunen. Det är kultur- och fritidsförvaltningen som har tagit fram den nya modellen för att göra prissättningen mer rättvis gentemot föreningslivet. En viktig del i utredningen har varit att barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras och inte belastas med ökade avgifter.

I förslaget delas anläggningarna och planerna in i tre kategorier: stor, mellan och liten, och prissätts därefter.

Till kategorin stor hör till exempel Tingvalla IP och Fröding Arena

I mellangruppen finns bland annat skolornas idrottshallar och flera mindre idrottsplatser. Mindre gymnastiksalar på kommunens skolor hör till gruppen liten.

Beslut
Från och med årsskiftet blir det nya matchavgifter för föreningar som är berättigade stöd från kommunen. Den nya modellen, som har tagit fram av kultur- och fritidsförvaltningen, gör prissättningen mer rättvis gentemot föreningslivet.

Ja till bostäder på Katrineberg

Grundviken nära Zakrisdalsudden är en ny stadsdel som ska växa fram i västra Karlstad med miljö- och naturprofil. Här finns planer för 1200-1700 bostäder i framtiden. Nu godkänner kommunstyrelsen detaljplanen för Katrineberg som är den första etappen i utbyggnaden av den nya stadsdelen. Här finns utrymme för upp till 750 nya bostäder på 50 hektar av kommunens mark, både flerbostadshus och villor. Området ligger en kilometer från Bergviks köpcentrum och de boende kommer att ha nära till Vänern och naturen. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen för området Katrineberg godkänns.

Karlstads kommun ställer sig bakom utredningen om en regionkommun

Karlstads kommun ställer sig bakom regionsbildningskommitténs utredning av en regionbildning i Värmland. Kommittén, som bildades 2012 och består av folkvalda politiker från alla partier, har tagit fram ett förslag på projekt- och tidsplan med målsättningen om att bilda en så kallad regionkommun för Värmland år 2019. Det skulle innebära att verksamheterna i Landstinget i Värmland och Region Värmland samlas i en gemensam organisation med syfte att få ett starkare och mer enat Värmland.

Planen är indelad i tre steg där första steget är att hämta in kunskaper och erfarenheter från de som redan bildat regioner. Andra steget är att ta fram mål, uppdrag och en politisk- och tjänstemannaorganisation, former för samverkan och hur man hanterar specifika kommuners frågor. I tredje steget ska riksdagen fatta beslut om bildandet av en regionkommun i Värmland.

Beslut
Kommunstyrelsen säger ja till att delta i processen kring bildandet av en regionkommun i Värmland.

Landstinget i Värmland ansöker om att bli en del av kommunens drifts- och servicenämnd

Landstinget i Värmland har ansökt om att ingå i Karlstads kommuns drifts- och servicenämnd tillsammans med länets alla kommuner. Målsättningen är att de ska vara en del i nämnden från årsskiftet.

En stor fördel med samarbetet inom IT-området är att resurserna kan nyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt, till exempel genom lägre kostnad för drift som kan ske gemensamt. Kvaliteten och möjligheten att följa utvecklingen inom IT-området förbättras också när parterna går samman i till exempel gemensamma upphandlingar.

I dagsläget sker en stor samverkan kring e-tjänster, vilket möjliggör för värmlänningarna att få tillgång till samma service oavsett om de bor i en liten eller stor kommun. Om Landstinget i Värmland blir en del av nämnden kommer det att vara till stor nytta för medborgarna även när det gäller tjänster inom eHälsa.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan från Landstinget i Värmland om att få ingå i Karlstads kommuns drifts- och servicenämnd.

Uppdaterad den