Beslut i korthet 2015

Den 27 januari

2012 införde Karlstads kommun servicegarantier inom olika områden. Den årliga rapporten visar att de stärker medborgarperspektivet och bidrar till utveckling av kommunala verksamheter. En nyhet 2014 var servicegarantin för simundervisning i förskolan. Den innebär att barn- och ungdomsförvaltningen garanterar att alla elever i grundskolans kommunala förskoleklasser erbjuds tio tillfällen med simundervisning.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Rapport om kommunens servicegarantier

Karlstads kommuns servicegarantier bidrar till verksamhetsutveckling och bättre service. Det visar den utvärdering som gjorts av kommunens garantier. Vid de tillfällen då medborgare påpekat att kommunen inte uppfyllt garantin har åtgärder vidtagits och i flera fall har rutiner ändrats för och förbättrat verksamheten. Syftet med servicegarantierna är att det ska bli tydligt för Karlstadsbor och företagare vilken service de kan förvänta sig, samt att klargöra vad som händer om kommunen inte skulle nå upp till de utlovade garantierna.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Servicegarantier i Karlstads kommun 2014”.

Medfinansiering för UFV-projekt

Karlstads kommun kommer att stötta Ung Företagsamhet Värmlands projekt ”Gränslöst entreprenörskap – entreprenörskap mellan skola och näringsliv över landsgränsen”, under förutsättning att projektet får klartecken från Region Värmland. Karlstads kommun kommer att stötta projektet med 4 kronor per invånare under 2015-2017.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget att stötta projektet under förutsättning att det blir beviljat av Region Värmland.

 

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Yttrande om upphandlingspolicy

Vid fullmäktigemötet den 18 september 2014 återremitterades förslaget på ny upphandlingspolicy med uppdrag till kommunledningskontoret att utreda hur krav på rätt till heltid skulle kunna formuleras i den nya policyn. Kommunledningskontoret har kommit fram till att det inte är möjligt eftersom rätt till heltid är något som arbetsmarknadens parter ska komma överens om.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastslår upphandlingspolicyn. Policyn ska gälla för alla nämnder och bolag inom kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget att stötta projektet under förutsättning att det blir beviljat av Region Värmland.

Uppdaterad den