Beslut i korthet 2015

Den 15 december

Vindkraftverken i Vindpark Vänern repareras och läggs ut till försäljning, ökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn och extrapengar till upprustning av Tingvallabron och Norra Infarten. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Bostäder till människor med särskilda behov

Den politiska majoriteten föreslår i ett initiativ att kommunen arbetar för att få fram boende till grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för.

I takt med att Karlstad växer med fler studenter, flyktingar och en ökad inflyttning från övriga länet kräver det att kommunen får fram bostäder i tillräckligt snabb takt. En annan utmaning är att få fram boende till olika grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för. Det gäller bostäder till personer som arbetsmarknads- och socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden ska ordna fram. Den politiska majoritet vill nu därför se över det utbud av bostäder som finns i dag för de grupperna och ta fram en prognos över det framtida behovet.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över utbudet av bostäder som finns i dag för de grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för samt ta fram en prognos över det framtida behovet. I uppdraget ingår också att ta fram långsiktiga förslag på lösningar för de här grupperna.

Utvärdering av boende för utsatta EU-medborgare

Karlstads kommun hänvisar sedan mitten av oktober utsatta EU-medborgare till plats för boende vid före detta Solareturens lokaler på Våxnäs. Kommunstyrelsen behöver nu ta ställning till om de utsatta EU-medborgarna ska fortsätta hänvisas till den här platsen och det har därför gjorts en utvärdering.

Utvärderingen visar att cirka 50 personer har flyttat till det anvisade området sedan öppnandet den 19 oktober. Kommunen står för vatten, avlopp och sophämtning och har ställt uppvärmda hygienmoduler med wc och dusch som de boende kan använda sig av. Det kostar tio kronor per dag och person att bo på området. Frivilligorganisationerna erbjuder sedan vecka 48 de som tidigare bott i tält möjligheten att övernatta i husvagn istället.

Kommunen och frivilligorganisationerna som hjälper till på plats har en mycket bra och lösningsorienterad dialog. Syftet att förhindra andra bosättningar runt om i staden har uppnåtts.

Vid en förlängning av markanvisningen behöver kommunstyrelsen avsätta 70 000 kronor per månad som överförs till teknik- och fastighetsnämnden.

Under 2016 ska det komma nya riktlinjer för att vägleda kommuner och myndigheter kring hur de utsatta EU-medborgarna ska behandlas. Regeringen vill även göra det lättare för markägare att avhysa tiggare från andra EU-länder som bosätter sig illegalt på deras mark. Men inte förrän 2017 väntas den nya lagstiftningen vara klar.

Beslut
1. Teknik- och fastighetsnämnden erhåller ersättning för utökade kostnader med 116 tusen kronor som finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsanslag.
2. Kostnaden för en förlängning beräknas till 70 tusen kronor per månad och avsätts från kommunstyrelsens utvecklingsanslag.
3. Verksamheten upphör när bygglovet för den anvisade marken löper ut den sista mars 2016.
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att följa utvecklingen nationellt och att ta fram en långsiktig strategi för hur kommunen ska förhålla sig gentemot EU-medborgarna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag.

Kompetensen hos personer med utländsk bakgrund matchas med arbetsmarknaden

Efter initiativ från den politiska majoriteten har kommunen inlett ett arbete i dialog med Arbetsförmedlingen för att hitta praktik och arbete till personer med utländsk bakgrund. Den tidigare satsningen på 100 Karlstadsjobb inom Karlstads kommun blev lyckad och kommunen utmanade därför det privata näringslivet att göra samma sak. Karlstads kommun, Arbetsförmedlingen och en extern konsult har nu arbetat fram en modell för att hjälpa företagen att få rätt kompetens. Matchningsarbetet har påbörjats och på kort tid har sex personer fått en praktikplats i det privata näringslivet. Samarbetet kommer att fortsätta till juni 2016 då arbetet ska utvärderas.

Beslut
Kommunledningskontorets nära samarbete med Arbetsförmedlingen och extern konsult fortsätter fram till juni 2016. Därefter ska arbetet utvärderas.

Ekonomiska ramar för åren 2017-2019

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på budgetramar för åren 2017-2019. Förslaget bygger på den senast beslutade treårsbudgeten och på aktuella prognoser över skatteintäkter med mera. Nämnderna ska nu yttra sig över förslaget och därefter fortsätter prioriteringsarbetet i kommunstyrelsen under maj månad och kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni. Den uppdaterade prognosen innebär en försämring jämfört med den budget som behandlades i kommunfullmäktige i juni.

Beslut
Förslaget till ramar för budget 2017-2019 godkänns med ändringen att den generella uppräkningen 2017 fastställs till 1 procent. Ramarna skickas ut till nämnderna för yttrande.

Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag.

Förlängt förordnande av t f skoldirektör

Staffan Skoglund är sedan 2014-08-01 tillförordnad skoldirektör vid barn- och ungdomsförvaltningen. Hans förordnande går ut vid årsskiftet. Rekrytering av ordinarie skoldirektör har startat och väntas bli klar under våren 2016. Staffan Skoglunds förordnande behöver därmed förlängas till och med 2016-08-31.

Beslut
Kommunstyrelsen förlänger Staffans Skoglunds förordnande som t f skoldirektör till och med 2016-08-31 och ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna nytt anställningsavtal med honom.

Öka UF-företagandet i Karlstads kommun

Ett politiskt initiativ har lämnats från majoriteten med målsättningen att minst 30 procent av eleverna i kommunala och fristående skolor ska starta och driva UF-företag och att en åtgärdsplan ska tas fram.

Ung Företagsamhet (UF) erbjuder alla gymnasieskolor i Karlstad möjlighet att praktiskt träna entreprenörskap. Inom flera gymnasieprogram driver redan 30 procent av eleverna UF-företag. Gymnasieförvaltningen arbetar aktivt med att öka samarbetet med UF inom till exempel yrkesprogrammen och de estetiska programmen samt inom särskolan och i introduktionsprogrammet för nyanlända.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att det politiska initiativets intentioner är uppfyllda med hänvisning till pågående arbete.

Medborgarförslag: Sätt upp en välkommenskylt vid infarterna till Edsvalla

I ett medborgarförslag föreslår en kommuninvånare att Karlstads kommun ska sätta upp skyltar med texten Välkommen till Edsvalla vid infarten till Bäckängen från väg 45 och vid korsningen mellan Edsvalla och Ensta. Liknande skyltar finns redan vid infarterna till Vålberg och kommunledningskontoret är positiva till att sätta upp skyltar även i Edsvalla.

Beslut
Medborgarförslaget beviljas. Teknik- och fastighetsnämnden ska nu titta på var skyltarna bäst ska placeras i samråd med Trafikverket.

Medborgarförslag: Inför rökförbud på allmänna badplatser

En Karlstadsbo skriver i ett medborgarförslag att han vill införa rökförbud på de badplatser som anges i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter, det vill säga ett 20-tal badplatser.”Med ett rökförbud kan barn, allergiker, astmatiker och andra som önskar undvika rök vistas utan att behöva känna obehag” skriver Karlstadsbon. Kommunledningskontoret svarar att grunden i ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och lämnar inget utrymme att införa ett rökförbud.

Beslut
Medborgarförslaget avslås eftersom ordningslagen inte lämnar något utrymme att införa ett rökförbud på offentlig plats.

Medborgarförslag: Sätt upp informationstavla vid väg 63

En Karlstadsbo föreslår i ett medborgarförslag att Karlstads kommun ska sätta upp en anslagstavla vid väg 63 med information om vad som händer i Karlstad. Kommunledningskontoret är positiva till idén om att Karlstad ska upplevas som än mer välkomnande, men för att visa vad som händer i Karlstad på ett modernt och synligt sätt så krävs det digitala skyltar. Sådana finns i dag på två platser längs med E18. De har nyligen bytts ut på grund av att de gamla var uttjänade. Kommunledningskontoret tycker att det skulle vara bra att ha en digital informationsskylt även vid väg 63. Men i dag finns inget sådant ekonomiskt utrymme och E18 har varit prioriterad eftersom det är den största genomfartsleden i Karlstad där flest nationella besökare passerar.

Beslut
Medborgarförslaget avslås eftersom det inte finns ekonomiska resurser för en informationsskylt som uppfyller kommunledningskontorets krav.

Stiftelsen Inova i Wermland får ekonomiskt stöd

Inova har sedan starten 1994 utvecklat olika program och projekt för att stimulera samverkan och stärka konkurrenskraften i regionen. Deras främsta uppgift som inkubator är att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning eller affärscoachning, samt nätverk för att underlätta kontakterna med kunder, partners och investerare. Verksamheten finansieras i huvudsak av offentliga medel och de regionala finansiärerna är Region Värmland, Karlstads universitet, Kristinehamns kommun och Karlstads kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att Karlstads kommun ska finansiera Inova i Wermland med 1 250 000 kronor under 2016.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Två vindkraftverk repareras och vindparken läggs ut till försäljning

De två skadade vindkraftverken i Vindpark Vänern ska repareras till en beräknad kostnad av 24 miljoner kronor. Reparationerna ska göras så snart som möjligt. Att reparera vindkraftverken har visat sig vara det alternativ som är mest lönsamt. Kommunstyrelsen beslutade också att lägga ut bolagets fem vindkraftverk till försäljning

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de två skadade vindkraftverken repareras och att bolagets fem vindkraftverk läggs ut till försäljning.

Liberalerna deltog inte i beslutet.

Utökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Migrationsverket har tagit fram nya fördelningstal för mottagande av asylsökande ensamkommande barn för 2016. För Karlstads kommun innebär det en ökning från 38 till 292 platser. Kommunen behöver därför teckna ett nytt avtal med Migrationsverket som stämmer med den nya fördelningen.

Eftersom det är ett stort behov av platser för ensamkommande flyktingbarn anvisar i dag Migrationsverket fler än den nivå som kommunen har i sitt nuvarande avtal. Idag är 195 asylplatser belagda i Karlstad.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att teckna nytt avtal med Migrationsverket om 292 platser för asylsökande ensamkommande barn 2016.

Upprustning av Tingvallabron och Norra Infarten

Kommunfullmäktige har bedömt att två viktiga investeringsprojekt ska få extra pengar utöver budget för att kunna genomföras under 2016. Det är upprustningen av Tingvallabron och Norra Infarten. Besiktningen av Tingvallabron har visat på sänkt bärighet och all busstrafik har därför letts om via Östra bron. När det gäller Norra Infarten, vägen genom Färjestad och norrut mot Djupdalsvägen, finns en större risk för skred och ras. Delar av vägsträckan behöver förstärkas och breddas för att förebygga olyckor, något som skulle kunna samordnas med utbyggnaden av vatten och avlopp på Järpetan. Upprustningen av Tingvallabron och Norra Infarten beräknas kosta 17 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden får tolv miljoner kronor för att rusta upp Tingvallabron och ytterligare fem miljoner kronor för Norra Infarten.

Fortsatt arbete med framtidens idrottsarenor

I februari förra året godkände kommunstyrelsen en utredning om framtidens arenor för bandy, fotboll, friidrott och amerikansk fotboll. Utredningen innehåller två spår: att Tingvalla isstadion ska få en överbyggnad över isen och att Tingvalla IP, Färjestads IP och Regementets IP ska ersättas av ett nytt sportcenter på Sannafältet. Ambitionen är att förbättringarna av Tingvalla isstadion och de nya idrottsarenorna ska vara klara år 2026.

För att utredningens intentioner ska kunna bli verklighet behöver kommunen anställa en projektledare, som bland annat ska ta fram en etappindelning för genomförandet.

Beslut
Kommunstyrelsen får en miljon kronor extra under 2016, för att tillsammans med berörda nämnder fortsätta arbetet med arenastaden Karlstad. Under åren 2017-2018 ska finansieringen ingå i kommande budget och fördelas mellan kommunstyrelsen och de berörda nämnderna.

Motion: Skapa en ungdomsportal

Linda Larhult (S) har tidigare motionerat om att hon vill att Karlstads kommun skapar en ungdomsportal, en särskild portal på karlstad.se med information riktad till ungdomar eller en motsvarande applikation i mobiltelefonen. I våras återremitterade kommunfullmäktige motionen med hänvisning till att de ville ha en förnyad dialog med målgruppen ungdomar genom en medborgarpanel.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att målgruppen inte skulle använda en sådan portal eftersom ungdomarna anser att de redan i dag hittar den informationen de behöver på karlstad.se. Att skapa en applikation för mobilen, på det sätt som ungdomarna efterfrågar, skulle bli alldeles för dyrt. Det finns heller inte resurser för att driva den.

Motion: Garantera rätten för äldre att vistas ute

I en motion till kommunfullmäktige vill Sverigedemokraterna genom Ljubica Bergqvist och Olivia Bäckström försäkra sig om att regeln kring rätten för personer inom äldreomsorgen att vistas utomhus efterföljs.

Beslut
Enligt kommunstyrelsen så är motionen redan besvarad eftersom vård- och omsorgsförvaltningen redan i dag följer upp den så kallade värdighetsgarantin där kommunen bland annat garanterar att äldre bjuds in till aktiviteter, såsom pratstund, promenad utomhus och gruppaktiviteter regelbundet. 

Uppdaterad den