Beslut i korthet 2015

Den 17 november

I dag fattade kommunstyrelsen beslut kring försäljningen av Stadshuset. Politikerna beslutade också om att ta fram en ny strategi som ska underlätta för nyanlända att få jobb och praktik inom kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Försäljning av Stadshuset

Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att sälja det före detta Stadshuset. Vid sitt oktobermöte föreslog de att fastigheten ska säljas till IT-företaget My Life Diary. Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen eftersom försäljningen ansågs vara en strategisk viktig fråga.

Kommunledningskontoret skriver nu i sitt tjänsteyttrande att IT-företaget som vill köpa fastigheten bidrar till att skapa en miljö i centrala Karlstad som överensstämmer med att ha ett utbud av attraktiva arbetsplatser i bra lägen utifrån exempelvis kollektivtrafiksynpunkt. Kommunledningskontoret arbetar hela tiden för att få strategiskt viktiga etableringar till Karlstad, vilket IT-företaget är ett exempel på.

För att kunna bedriva annan verksamhet än kommunal och statlig i det förra Stadshuset krävs också att en ny detaljplan tas fram. I den frågan anser kommunledningskontoret att omfattande handelsändamål inte är lämpligt i den aktuella fastigheten innan processen med ett nytt resecentrum är genomförd.

Ett annat skäl till att inte tillåta handel i byggnaden är att den har en kulturhistoriskt intressant miljö med bland annat Almengården i direkt anslutning, där en omfattande handelsetablering skulle påverka miljön i alltför stor utsträckning.

I frågan om att få friköpa tomträtten anser kommunledningskontoret att etableringen av IT-företaget är av sådant stort intresse att ett avsteg från regelverket är på sin plats och att företaget därmed ska få äganderätt till marken.

Ärendet skickas nu tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden som slutligen ska fatta beslut i frågan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att ärendet lämnas tillbaka till teknik- och fastighetsnämnden för slutligt ställningstagande i frågan. De beslutade också följande punkter:

  • Att handelsändamål inte bedöms som lämpligt i den aktuella fastigheten.
  • Att etableringen bedöms vara av sådant intresse att marken kan säljas till intressenten i form av äganderätt.
  • Teknik- och fastighetsnämnden uppmanas att justera köpeskillingen till ett ändrat marknadsvärde om en ny detaljplan tillåter annat ändamål än kontor i lokalerna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade egna förslag.

Båtbusstrafik till Borgvik på försök nästa sommar

Tidigare i år gav kommunstyrelsen tjänstemännen på kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att införa båtbusstrafik från Karlstad till Borgvik via Hammarö. Förslaget är nu att båtbussarna körs på försök till Borgvik från och med nästa sommar och att Karlstad och Grums kommuner finansierar trafiken med 40 procent vardera medan Hammarö kommun står för 20 procent. Grums och Karlstads kommuner har redan sagt ja till att finansiera satsningen. Hammarö har inte fattat något beslut ännu.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att båtbusstrafik från Karlstad till Borgvik via Hammarö införs på försök från nästa sommar. Karlstads kommun går in med 400 000 kronor i satsningen.

Ta bättre tillvara på nyanländas kompetens

Ta bättre tillvara på den kunskap och kompetens som nyanlända personer har genom att erbjuda dem ett första jobb eller en praktikplats i Karlstads kommun eller något av kommunens bolag. Det föreslår den politiska majoriteten i ett initiativ.

Det tar i dag ofta lång tid för nyanlända att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att många som kommer hit är välutbildade. I Sverige är det i dag svårt att rekrytera personal till flera akademiska yrken. Avsaknaden av medarbetare med rätt kompetens gör kommunens arbete mindre effektivt och riskerar att hindra tillväxt och utveckling. Samtidigt står Karlstad och Sverige inför en stor utmaning under de kommande åren när en stor grupp människor går i pension. Politikerna i Karlstads kommun vill därför ta fram en rekryterings- och integrationsstrategi för att underlätta rekryteringen av nyanlända personer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att ge tjänstemännen på kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en rekryterings- och integrationsstrategi. Den ska underlätta vid rekryteringen av nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd till Karlstads kommun med bolag.

Bidrag till organisationer och föreningar

Tre organisationer och föreningar får tillsammans 840 000 kronor i bidrag av kommunstyrelsen för år 2016: Sjöräddningssällskapet, Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Brottsofferjouren Värmland.

Beslut
Sjöräddningssällskapet får 10 000 kronor, Brottsförebyggande Centrum i Värmland 300 000 kronor och Brottsofferjouren Värmland 530 000 kronor.

Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Nya priser på kollektivtrafiken från 21 december

Från den 21 december är det nya priser i kollektivtrafiken i Karlstad. Periodkorten höjs med mellan 2,5 och 3 procent. Enkelpriserna höjs för vuxna och skolungdom med två respektive en krona per resa. En enkelresa för vuxen kommer efter prishöjningen att kosta 25 kronor, för skolungdom 23 kronor.

Egenavgiftsmodellen inom färdtjänsten har också setts över och det nya förslaget medför att egenavgifterna bättre ska kopplas till resans längd och antalet resezoner utökas från tre till fem.

Kollektivtrafiken i Karlstad finansieras till största delen av skatteintäkter. Under de senaste åren har cirka 40 procent finansierats via biljettpriset. Kommunfullmäktige beslutar varje år om vilka taxor som ska gälla.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya kollektivtrafikpriserna börjar gälla från den 21 december.

Renhållningstaxan höjs från årsskiftet

De senaste åren har kostnaderna för drift och skötsel av återvinningscentralerna ökat. Det har också blivit dyrare att ta hand om avfallet som kommer in. För att bibehålla dagens kvalitet så måste renhållningstaxan höjas i Karlstads kommun från årsskiftet. Totalt planerar renhållningsverksamheten att öka sina intäkter med 7,3 procent.

För en normalvilla som sorterar sitt matavfall innebär det en total höjning av grund- och hämtningsavgifterna på 183 kronor per år. För en normalvilla som inte sorterar matavfallet blir höjningen 492 kronor per år.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads Energi AB:s förändrade renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun år 2016 godkänns.

Arbetsmarknads- och socialnämnden tar över ansvaret för feriearbetare

Ansvaret för kommunens feriearbeten flyttas från Karlstad-Hammarö gymnasienämnd till arbetsmarknads- och socialnämnden från årsskiftet. I dag sköts allt kring feriearbete av Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning. Men det finns egentligen ingen koppling mellan feriearbete och gymnasieskolan. Arbetsmarknads- och socialnämnden däremot arbetar med arbetsmarknadsfrågor och har erfarenhet både av att administrera och utveckla ferieverksamheten.

Varje sommar erbjuds omkring tusen ungdomar som fyllt 16 år feriearbete i kommunen inom bland annat skolan, vården, som parkarbetare och inom kulturområdet.

Beslut
Från årsskiftet flyttas ansvaret för ferieverksamheten från Hammarö-Karlstad gymnasienämnd till arbetsmarknads- och socialnämnden.

Uppdaterad den