Beslut i korthet 2016

Den 13 december

Värmlands museum planeras att byggas om för att kunna locka ännu fler besökare, nu har kommunstyrelsen godkänt avsiktsförklaringen. Och så har det tagits fram en ny parkeringsnorm för Karlstad – det blir fler zoner och parkeringskategorier!

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Handlingsplan för att nå målen gällande miljö- och klimat

På uppdrag från kommunfullmäktige har miljönämnden tagit fram en handlingsplan för att nå målen i kommunens miljö- och klimatstrategi 2020. I handlingsplanen föreslås bland annat att kommunen inför ett digitalt beställningssystem för inköp och ska arbeta för en allsidig och hållbar kost, med mer grönsaker och fokus på lokal produktion, samt att minska matsvinnet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till handlingsplan för att nå målen i miljö- och klimatstrategin.

Medfinansiering av Värmlands museums fortsatta utveckling

Värmlands Museum arbetar sedan några år tillbaka med att förnya sina basutställningar. Nu ska Värmlands museum byggas om för att ytterligare öka museets konkurrenskraft och attraktionskraften i utställningarna. Detta innebär att huvudmännen Region Värmland och Karlstads kommun höjer driftbidragen till museet. Finansieringen fördelas med 60 procent för Region Värmland och 40 procent för Karlstads kommun. Innan slutlig byggstart sker ska en projektering som ökar säkerheten i budgeten genomföras och godkännas av kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen.

Uppföljning av granskning av arbetet med intern kontroll

Kommunrevisionen har gjort en uppföljning av en granskning som genomfördes

2012 gällande om nämndernas interna kontroll var tillräcklig. Helhetsbedömning från revisionen är att kontrollen har förbättrats, men att det behövs ytterligare åtgärder. Bland annat behöver förtroendevalda få utbildning i intern kontroll.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen godkänns.

Strategisk plan och budget för 2018-2020

Förutsättningarna för budgeten för Karlstads kommun fram till 2020 har uppdaterats till följd av nya prognoser för bland annat skatteintäkter, inkomstutjämning,

kostnadsutjämning, elproduktion och pensionskostnader. De nya prognoserna visar på en försämring jämfört med den budget som behandlades i kommunfullmäktige i juni.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att budgetramarna för 2018-2020 justeras så att uppräkningen blir 1 procent.

Karlstads kommun och lokalpolisområde Karlstad ska samverka

Räddningstjänsten Karlstadsregionen och lokalpolisområde Karlstad har tagit fram ett förslag för hur kommunen och polisen ska samverka framöver. Syftet med samverkan är att öka tryggheten och säkerheten, samt att brottsligheten i Karlstad ska minska.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den strategiska överenskommelsen för samverkan godkänns.

Ansökan om medfinansiering till Företagssalongen i Karlstad 2017

Karlstads kommun har fått en förfrågan om att bli samarbetspartners i företagsmässan Företagssalongen 2017. Medfinansieringen skulle innebära en kostnad på 125 000 kronor för kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ansökan för medfinansiering av Företagssalongen 2017 avslås. I och med detta säger kommunen nej till att bli samarbetspartners i Företagssalongen, men inte nej till att närvara på mässan.

Stöd till basfinansiering av Centrum för klimat och säkerhet 2017–2019

Centrum för klimat och säkerhet söker 300 000 kronor per år som basfinansiering för perioden 2017-2019 av Karlstads kommun. Centrumet forskar och samverkar kring naturrelaterade risker, konsekvenser av extremt väder och om samhällets förmåga att hantera dessa.  

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Centrum för klimat och säkerhet beviljas 300 000 kronor som basfinansiering av verksamheten under perioden 2017 - 2019.

Medborgarförslag om var resecentrum ska placeras

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår en Karlstadsbo att kommunen placerar resecentrum på ytan öster om Våxnäs i korsningen mellan E18 och järnvägsspåret fram till Klara i öster.

Beslut

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till pågående projektet Tåg i tid där Karlstad C med resecentrum ingår.

Ny riktlinje för parkering i Karlstads kommun

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny riktlinje vad gäller parkering i Karlstad. Förslaget är baserat på dagens trafiksituation – zonindelning, bilinnehav, boendeform och närhet till kollektivtrafik. Förslaget innebär bland annat att antalet zoner och kategorier av parkering utökas.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att stadsbyggnadsnämndens förslag till parkeringsnorm för Karlstads kommun godkänns.

Stadsdelsvision för Tingvallastaden

Nya resecentrum och ombyggnationerna kopplade till Tåg i tid-projektet kommer att ha stor påverkan på Karlstads centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram en stadsdelsvision och i visionen formuleras även en inriktning för Tingvallastadens utveckling. Några av frågorna som det läggs särskilt stor vikt vid vad gäller Tingvallastaden är möjlighet till förtätning, nya promenadstråk, trafikfrågor och parkeringsförsörjning i centrum.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets yttrande över stadsdelsvision för Tingvallastaden.

Finansiering av Karlstad Innovation Park

Den ekonomiska föreningen för Innovation Park dras sedan tidigare med ett underskott i verksamheten. Dessutom väntas hyresförluster tillkomma under de närmaste åren, då man inte har lyckats hyra ut alla kontor. Föreningen är i behov av ytterligare finansiering.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar bland annat att Innovation Park beviljas ett bidrag på 900 000 kronor för att täcka uppstartskostnaderna och bevilja hyresbidrag till föreningen fram till 2018.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ändring av mål i strategisk plan

I juni beslutade kommunfullmäktige att målområdena och de övergripande målen i kommunens strategiska plan ska förnyas. Syftet är att formulera färre och tydligare mål som ska förtydliga kommunens uppföljning. Kommunens nämnder har fått fullmäktiges förslag på remiss och deras synpunkter redovisades för kommunstyrelsen.  De nya målen ska införas under budgetåret 2017. Majoriteten, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har alla lagt fram varsitt förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta de nya målområdena och övergripande mål enligt majoritetens förslag.

Fördelning av statliga medel för kommunens ansvar för flyktingmottagande

Vid årsskiftet 2015/2016 tilldelades Karlstads kommun statliga stödpengar för att kunna ta hand om alla de människor som kommit till Karlstad som flyktingar. Hur pengarna skulle fördelas tog fullmäktige beslut om i mars 2016. En del av stödet skulle enligt beslutet fördelas under den senare delen av året, nu har man gjort det. I förslaget får Karlstads-Hammarö gymnasienämnd cirka 1,7 miljoner kronor, arbetsmarknads- och socialnämnden får cirka 1,7 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämnden får 600 000 kronor. Pengarna ska användas till olika typer av integrationssatsningar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget om hur det statliga stödbidraget ska fördelas.

Mer pengar till om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan

Västerstrandsskolan ska byggas om och projektet har sedan tidigare beviljats 122 miljoner kronor i investeringsbudget. På grund av bland annat överklagade bygglov har tidsplanen förskjutits och placeringen av idrottshallen har ändrats. Den nya placeringen kräver att den gamla hallen rivs och en att en ny hall byggs. För att hantera den nya utformningen av idrottshallen och ytterligare omkring ett års försening vill teknik- och fastighetsnämnden ha ytterligare 25 miljoner kronor i investeringsbudget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 25 miljoner kronor.

Motion - Ta fram en handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Linda Larsson (S) och Anders

Tallgren (S) att kommunledningskontoret ska ta fram en handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag. Motionen har varit ute på remiss och Näringslivsrådet har fått lämna sina synpunkter.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stödja tillväxten i mikroföretag.

Strategisk plan för turismen i Karlstadsregionen

För att göra Karlstad med omnejd ännu mer attraktiv för turister så har Karlstads kommun tillsammans med de turismansvariga i Forshaga, Grums, Hammarö och Kils

kommuner arbetat fram en ny turismplan för Karlstadsregionen. Planen har tagits fram utifrån besöksnäringens behov och önskemål. Visionen är att Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till turismstrategisk plan godkänns.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den