Beslut i korthet 2016

Den 15 november

På dagens möte tog kommunstyrelsen beslut om att kommunen ska ta fram en strategi för sitt digitaliseringsarbete. Kommunstyrelsen föreslår också att Karlstads kommun ska samverka med fastighetsägare för att få fram fler bostäder för nyanlända och att KBAB ska få ett särskilt bostadssocialt uppdrag.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Strategi för digitaliseringsarbete

För att hålla jämna steg med en omvärld som förändras i allt snabbare takt behöver koncernen Karlstads kommun öka sin förmåga till digital förnyelse och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att använda digital teknik som stöd. Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att kunna möta utmaningar inom områden som tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet, trygghet och demokrati.

Kommunen vill därför ta fram en strategi för det fortsatta digitaliseringsarbetet i koncernen. Strategin ska vara klar hösten 2017.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till en digitaliseringsstrategi för koncernen Karlstads kommun.

Bidrag till organisationer och föreningar för 2017

Kommunstyrelsen ger årligen bidrag till olika organisationer och föreningar. Sjöräddningssällskapet, Brottsofferjouren Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland får tillsammans 845 000 kronor i bidrag av kommunstyrelsen för 2017.

Beslut
Sjöräddningssällskapet får 10 000 kronor, Brottsförebyggande Centrum i Värmland 300 000 kronor och Brottsofferjouren Värmland 535 000 kronor.

Business Värmland får 200 000 kronor för etableringsstudie

Business Värmland är ett projekt där projektägaren är Karlstad Innovation Park ekonomisk förening. Syftet med projektet är att arbeta för att skapa förutsättningar för investeringar och etableringar i Värmland.

Business Värmland har ansökt om 200 000 kronor i finansiering av en förstudie om etableringsärenden i Karlstad. Förstudien ska bland annat innehålla kartläggning av möjlig verksamhetsmark och vilken kapacitet och lämplighet områdena har att ta emot stora mängder besökare.

Beslut
Karlstad Innovation Park ekonomisk förening inom ramen för projektet Business Värmland beviljas 200 000 kronor för en förstudie av etableringsärenden i Karlstadsregionen.

Medborgarförslag om drog- och alkotester

I ett medborgarförslag föreslår en Karlstadsbo att Karlstads kommun ska införa slumpvisa drog- och alkotester för all personal.

I koncernens anti-drogpolicy står det att drogtester kan användas om det finns misstanke om att en anställd har problem med droger eller som en del av en behandlingsplan.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom hanteringen av drogtester finns beskriven i anti-drogpolicyn.

Klimatneutralt boende

I ett politiskt initiativ föreslår majoriteten att KBAB ska utreda förutsättningarna för att genomföra ett byggprojekt där utgångspunkten är att byggprocessen och hyresgästernas klimatpåverkan ska bli så låg som möjligt. Dels att byggnadens livscykel ska generera så låga klimateffekter som möjligt, dels genom att frångå normen att varje boende har en egen bil. Projektet kräver bland annat avsteg från parkeringsnormen som är kopplad till byggnation idag samt avtal som säkerställer intentionen med klimatsmart boende.

Beslut
Kommunstyrelsen uppmanar KBAB att utreda förutsättningarna för att genomföra ett projekt med en klimatneutral fastighet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Alla behöver någonstans att bo

Vi har ett lagstadgat ansvar att ordna bostäder för flera grupper, nyanlända som fått uppehållstillstånd är en av dessa. Enligt bosättningslagen ska Karlstads kommun i år ta emot 220 personer nästa år är det 361 personer – de flesta är människor som flytt från kriget i Syrien. Vår inriktning och ambition är att hitta så långsiktiga lösningar som möjligt.

Även om bostadsbyggandet ökar så kommer inte bostäder kunna frigöras genom flyttkedjor förrän framåt 2020. Därför behöver vi få fram fler bostäder ur det befintliga beståndet. En sätt är ytterligare samverkan med privata fastighetsägare, en annan del är att ge KBAB ett särskilt bostadssocialt uppdrag.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får samtidigt i uppdrag att ta fram en planering för 2017-2018 för att klara bostadsbehovet för dessa målgrupper.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram samverkansformer med privata fastighetsägare för att få fram mer bostäder för kommunens bostadssociala behov.
KBAB får ett särskilt bostadssocialt uppdrag under perioden 2017-2018. Uppdraget innebär att motsvarande 20 procent av nyproduktionen, uttaget i äldre bestånd och 25 procent av omsättningen ska gå till kommunens bostadssociala behov.
Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig planering för boende för nyanlända i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden och kommunledningskontoret.

Nya priser på kollektivtrafiken från 12 december

Från den 12 december är det nya priser i kollektivtrafiken i Karlstad. Priser på enkelbiljetter och reskassa kommer vara oförändrade, medan priserna för periodkort höjs med cirka 5 procent.

Kollektivtrafiken i Karlstad finansieras till största delen av skatteintäkter. Under de senaste åren har cirka 40 procent finansierats via biljettpriset. Kommunfullmäktige beslutar varje år om vilka taxor som ska gälla.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya kollektivtrafikpriserna börjar gälla från den 12 december 2016.

Ändrade avgifter för renhållning

Karlstads Energi AB har tagit fram förslag till nya avgifter för renhållning för år 2017. Renhållningsavgiften är uppdelad i en grundavgift, som är en fast kostnad, och en hämtningsavgift som beror på till exempel storlek på sopkärl och antal hämtningar. Totalt planerar renhållningsverksamheten att öka sina intäkter med 2,7 procent. Förslaget innebär i de flesta fall att grundavgiften höjs och att hämtningsavgiften sänks.

Höjningen behövs eftersom kostnaderna för drift och skötsel av återvinningscentralerna har ökat liksom kostnaderna för att ta hand om avfall. Hur mycket avgifterna höjs respektive sänks beror på vilken typ av abonnemang kunden har och ska ge en mer rättvis fördelning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner renhållningsavgiften och avgiftsföreskrifter.

Motion – initiera ett samarbete mot människohandel och prostitution

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att kommunen initierar ett samarbete mot människohandel och prostitution. De föreslår att kommunen tillsammans med berörda parter, exempelvis besöksnäringen, Polismyndigheten och frivilligorganisationer tar fram en gemensam handlingsplan för arbetet mot människohandel och prostitution. Målet med arbetet ska vara att människohandel och prostitution upphör i Karlstads kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att kommunen ska initiera ett förebyggande arbete mot prostitution och människohandel i samarbete med polis, näringsliv och andra berörda organisationer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med Karlstad-Hammarö gymnasienämnd och Trygghetscentrum i samråd med Samverkansgruppen för barn och unga, får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på arbetssätt gällande förebyggande och åtgärdande arbete.
Insatsen finansieras med 300 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsanslag för 2017 och ska återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 2017.

Motion: Undersök hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna genom Ljubica Jasic Modin att kommunen ska undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro. Enligt motionären föreslås att lämplig nämnd ska utreda förutsättningar och möjligheter att genomföra en undersökning i grundskolorna. Man ska ta fram underlag som visar utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola. Kostnaden ska också undersökas.

Beslut
Motionen anses besvarad, med hänvisning till att en lokal undersökning inte bedöms tillföra något nytt utöver de nationella analyser som redan genomförts på området. Den del av motionen som handlar om att utreda kostnaden avslås.

Motion: Ta bort alla handbrandsläckare med skum i kommunens fastigheter

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna genom Lena Andersson, Christer Alnebratt och Kjell Larsson att alla handbrandsläckare med skum ska tas bort från kommunens fastigheter. Detta för att inte bidra till att öka förgiftningen av högfluorerande ämnen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom det redan pågår ett arbete med att byta ut gamla skumsläckare mot skumsläckare som är miljöcertifierade.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den