Beslut i korthet 2016

Den 18 oktober

Kommunens interna kontrollsystem skärps ytterligare – framöver kommer bland annat alla betalkort att vara knutna till ett privat betalningsansvar. Och så har kommunstyrelsen godkänt tävlingsprogrammet för en arkitekttävling som ska få Karlstads nya resecentrum att ta form!

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

 

Översyn av kommunens interna kontrollsystem

Med anledning av händelserna i Karlstad Airport fick kommundirektören och Karlstads Stadshus vd i uppdrag att utreda om koncernens kontrollsystem är tillräckliga och förankrade i organisationen. Slutsatsen är att det finns riktlinjer och styrande dokument som beskriver hantering kring resor, representation, missförhållanden och granskning av intern kontroll. Kommunstyrelsen har goda förutsättningar att ha insyn i kommunens helägda bolag och omfattningen av betalkort är liten. Det är viktigt att alla verksamheter säkerställer att de följer riktlinjerna och gör systematiska uppföljningar.
Utredningen föreslår dock förslag på ytterligare förbättringar. Exempelvis ska betalkort alltid vara knutna till ett privat betalningsansvar och representation ska granskas i den årliga internkontrollen.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och ger nämnderna i uppdrag att genomföra förbättringarna.

Medborgarförslag om att dra in betalkort

I ett medborgarförslag föreslår en medborgare att kommunen ska dra in alla betalkort. Istället ska tjänstemän och politiker betala för representation, mat, gåvor etcetera med egna pengar och ansöka om att få ersättning för sina utlägg. Enligt förslaget ska representanter från de tre största yrkesgrupperna inom kommunen godkänna utläggen och därefter får attestansvarig godkänna att tjänstemannen eller politikern får ersättning.
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom det gjorts en översyn av kommunens kontrollsystem, där man bland annat föreslår att alla betalkort ska vara privata och att kortinnehavaren ska få en privat faktura och sedan redovisa sina utlägg.

Medborgarförslag – Ta fram ett informationsblad som fastighetsägare kan använda vid olovliga bosättningar

I ett medborgarförslag föreslår en medborgare att kommunen ska ta fram ett informationsblad på olika språk som mark- och fastighetsägare kan använda för att informera de som bosatt sig utan tillstånd på annans mark.  
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås eftersom branschorganisationer och naturvårdsverket har tagit fram liknande informationsmaterial på många olika språk.

Avsiktsförklaring för Karlstad C med resecentrum

Karlstads kommun, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen har tillsammans tagit fram ett förslag till en avsiktsförklaring för Karlstad C med resecentrum, där de beskriver ansvarsfördelningen och samarbetet mellan parterna. Enligt avsiktsförklaringen är det en framgångsfaktor att ha resenären i fokus genom hela processen samt att parterna är delaktiga i de andras ansvarsområden och bevakar helheten.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring för Karlstad C med resecentrum.

Arkitekttävling ska ge resecentrum form

En arkitekttävling ska ge inriktningen för hur nya resecentrum vid Karlstad C ska se ut. Under hösten kommer maximalt fyra tävlande utses. Ett tävlingsprogram kommer att skickas ut till de tävlande där mål och förutsättningar för området samt bestämmelser för tävlingen redovisas. En vinnare kommer sedan utses av en sammanställd jury för tävlingen som också godkänns av kommunstyrelsen under maj 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tävlingsprogrammet till arkitekttävling för stationsområdet i Karlstad godkänns.

Nytt verksamhetsstöd för Nyföretagarcentrum

Enligt beslut i kommunstyrelsen i september 2009 stödjer Karlstads kommun årligen Nyföretagarcentrum i Karlstad med ett belopp motsvarande det som näringslivet gick in med som medfinansiering året innan, dock högst 300 000 kronor. Nyföretagarcentrum i Karlstad har lämnat en rapport för verksamhetsåret 2015. Enligt kommunledningskontorets bedömning har de en positiv påverkan på entreprenörskapet i Karlstad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Nyföretagarcentrums verksamhetsrapport för 2015 godkänns och beviljar 300 000 kronor i verksamhetsstöd.

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

I ett politiskt initiativ skriver samtliga partier att det behövs ett förebyggande arbete riktat mot de grupper där hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma. Och att kommunen behöver utveckla metoder för att utreda och stödja barn och unga i drabbade familjer. Barn- och ungdomsförvaltning och gymnasieförvaltningen har det senaste året reviderat sin handlingsplan mot hederskultur och nu vill man att alla förvaltningar i kommunen ska göra detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativet godkänns och ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer till en handlingsplan.


Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Prognosen för 2016 visar på plus 69 miljoner kronor

Den ekonomiska uppföljningen efter åtta månader visar att kommunens resultat är 102 miljoner kronor för perioden och att resultatet väntas bli 69 miljoner kronor vid årets slut. Det är 20 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Resultatet beror till stor del av tillfälliga intäkter från försäljning av Stadshuset och ett antal villatomter. Nämndernas totala kostnader beräknas överskrida budget.
Under 2016 väntas kommunen investera för över 500 miljoner kronor. Bland annat har Oskarslunds vårdboende blivit klart och det byggs ett nytt psykiatriboende på Stockfallet och Hultsbergsskolan byggs om.  
För bolagskoncernen redovisas ett resultat på 248 miljoner kronor efter åtta månader. Prognosen för hela 2016 bedöms bli 275 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslutet och årsprognosen.

Nya avgifter för kost, vård och omsorg i särskilt boende

Avgiften för vård och omsorg i särskilt boende inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet har tidigare kostat 701 kronor per månad, i förslaget höjs avgiften till 1 991 kronor. Avgiften för kost höjs också – från 89 kronor per dygn till 103 kronor. Höjningarna innebär att kostnaderna för särskilt boende hamnar på samma nivå som liknande verksamhet inom vård- och omsorg.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget godkänns och att de ändrade avgifterna börjar gälla från och med 1 januari 2017.

Valdistriktsindelningen i Karlstad görs om

Med anledning av att befolkningen i Karlstads kommun ökar varje år och att det byggs mycket i tätorten måste valdistriktsindelningen göras om. Valnämnden har sett över indelningen av valdistrikt och kommit med ett förslag till nya gränsdragningar. Förslaget innebär också att antalet valdistrikt ökar från 51 till 53.
Beslut
Kommunstyrelsen förslår att förslaget om valdistriktsindelningen godkänns.

Dingelsundet södra och Alsters-Busterud får allmän VA-försörjning

Dingelsundet södra och Alsters-Busterud föreslås ingå i verksamhetsområdet för allmän VA-försörjning. Det innebär att kommunal vatten- och avloppsutbyggnad kommer att ske på dessa platser.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget godkänns.

Motion – Inför kommunal ersättning till borgerliga vigselförrättare

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Lena
Andersson (S) att kommunen inför ersättning till borgerliga vigselförrättare.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom det inte är en kommunal fråga att utge ersättning för ett uppdrag som regleras på statlig nivå.

Motion – Utred införande av sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att kommunen utreder vad det skulle kosta och om det finns förutsättningar för att införa sex timmars arbetsdag på försök inom äldreomsorgen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad då vård- och omsorgsförvaltningen redan gjort en sådan utredning. Förslaget om sex timmars arbetsdag avslås.

Motion – Komplettera kommunens miljö- och klimatstrategi med en träbyggnadsstrategi

Håkan Holm Alteblad (S) och Nurcan Aldemir (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunens miljö- och klimatstrategi kompletteras med en träbyggnadsstrategi. Stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har tidigare föreslagit avslag av motionen. Nu har även teknik- och fastighetsnämnden föreslagit att motionen avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den